«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Περί διγλωσσίας των Αλβανών(Αρβανιτών)...το ανάγνωσμα


Να μην υπάρχει καμμία απολύτως αμφιβολία ότι ο συγκεκριμένος αριθμός εκτός των πληθυσμιακών δεδομένων της εποχής καί των γεωγραφικών ορίων τού ελλαδικού κράτους πού θα πρέπει να λάβει υπόψη του κανείς,όπως επίσης καί της τάσης τού ελλαδικού κράτους εξαφάνισης οποιασδήποτε «διαφορετικής» εθνολογικής συνιστώσας,δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μιάς καί επρόκειτο κυριολεκτικά γιά γυναικόπαιδα αφού οί άνδρες ήταν οί πλέον «εκτός» σπιτιού καί επομένως μιλούσαν καί τα κουτσοελληνικά τους.
Καί φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται καί οί κοινότητες εκείνες των Αρβανιτών πού σε παλαιότερο χρόνο είχαν ήδη αρχίσει να υιοθετούν την ελληνική ως κύρια γλώσσα τους με αποτέλεσμα την απώλεια της αλβανικής καί επομένως την ίδια την ανάμνηση της καταγωγής τους.

Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Οί Αλβανοί τού Υψηλάντη

Η προσωπική μαρτυρία τού κόμητος Αύγουστου Δελαγκάρδ Σαμποννά γιά την ζωή τού Αλέξανδρου Υψηλάντη πού αναφέρει στο έργο του ο Γ.Λ.Αρβανιτάκης στα 1929. 
Αναφέρεται η καταγωγή τού πατέρα τού Υψηλάντη από την Τραπεζούντα,χωρίς καμμία άλλη λεπτομέρεια καί δεν έχουμε λόγο κανένα να την αφισβητήσουμε,πέραν όμως των εξής καταπληκτικών ιστορικών στοιχείων πού εγείρουν σοβαρότατα ερωτήματα αλλά καί ξεκάθαρες διαπιστώσεις. 
Ο πατέρας τού Αλέξανδρου όταν υπηρετούσε ως ανώτερος κρατικός υπάλληλος στην περιοχή της ημιαυτόνομης Μολδοβλαχίας κινδύνευσε η ζωή του από τούς Τούρκους. 
Ο ίδιος τότε ο υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης σε ηλικία 16 μόνον ετών,μαζί με 800 Αλβανούς διασώζει τον πατέρα του περνώντας με ασφάλεια στη Ρωσία! 
Εντύπωση λοιπόν δημιουργούν καί σοβαρά ερωτήματα γεννώνται σε σχέση με την ζωή των Υψηλάντηδων αλλά καί με την υποτιθέμενη «πόντια» καταγωγή τους την στιγμή πού η όλη δράση τους σχετίζεται ΕΙΔΙΚΑ καί ιδιαίτερα με τούς Αλβανούς,από το περιστατικό το συγκεκριμένο το οποίο περιγράφεται μέχρι καί τού γεγονότος της εξέγερσης τού Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρκετά χρόνια αργότερα,στο Ιάσιο της Ρουμανίας. 
Σε οποιαδήποτε λοιπόν δράση της οικογένειας των Υψηλάντηδων θα διαπιστώσουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ των υποτιθέμενων Πόντιων «συμπατριωτών» τους καί αυτό είναι κάτι πού είναι αδύνατον να προσπεραστεί. 
Εμείς φυσικά δεν παύουμε να παρουσιάζουμε την πληθώρα των ιστορικών στοιχείων όσον αφορά τούς αδελφούς Υψηλάντη πού αν μη τι άλλο ξεμπροστιάζουν τούς γνωστούς παραχαράχτες καί της οικειοποίησης της ιστορίας των Αρβανιτών,αφήνοντας τα τελικά συμπεράσματα στην βάσανο της ιστορικής έρευνας καί της στοιχειώδους λογικής.


Η προσωπική μαρτυρία τού κόμητος Αύγουστου Δελαγκάρδ Σαμποννά γιά την ζωή τού Αλέξανδρου Υψηλάντη πού αναφέρει στο έργο του ο Γ.Λ.Αρβανιτάκης στα 1929. 
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκινά στην περιοχή της Μολδοβλαχίας την ελληνική!!! εξέγερση με 15-16χιλιάδες πολεμιστές πού στην ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ τους πλειοψηφία ήταν Αλβανοί καί Ούγγροι!

Η προσωπική μαρτυρία τού κόμητος Αύγουστου Δελαγκάρδ Σαμποννά γιά την ζωή τού Αλέξανδρου Υψηλάντη πού αναφέρει στο έργο του ο Γ.Λ.Αρβανιτάκης στα 1929. 
Αφού περιγράφεται η προδοσία προς τον Αλέξανδρο Υψηλάντη καί των Αλβανών πολεμιστών του από τον Βλάχο Θεόδωρο Βλαδιμιρέσκου,ο «Αλβανός συνταγματάρχης» Γιωργάκης Ολύμπιος μαζί με τούς 300 Αλβανούς συμπολεμιστές του συλλαμβάνει τον προδότη καί τον εκτελεί.Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

O «Αλβανός συνταγματάρχης» Γιωργάκης Ολύμπιος

Ο Γιωργάκης Ολύμπιος,πιστός συμπολεμιστής τού Υψηλάντη στις παραδουνάβιες περιοχές,έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες με δικό του ανταρτικό σώμα. Φίλος των Ρώσων καί συμπολεμιστής Σέρβων επαναστατών τού εδόθη ο στρατιωτικός βαθμός τού «Αλβανού λοχαγού» καί αργότερα ο βαθμός τού «Αλβανού συνταγματάρχου» από τούς ίδιους τούς Ρώσους. 
Καί μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι η απόδοση των βαθμών αυτών μιάς καί οί επαναστάτες τού Υψηλάντη στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναφέρονται στα ιστορικά κιτάπια ως «Αρναούτες» ή «Αλβανοί»,με αποτέλεσμα οί σύγχρονοι ιστοριογράφοι μας να τρέχουν καί να μην φτάνουν να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. 
Αυτά λοιπόν γιά τον πολυδιαφημιζόμενο «Βλάχο» Γιωργάκη Ολύμπιο,στα πλαίσια της αλχημιστικής εξαφάνισης σε ό,τι έχει να κάνει με Αλβανούς-Αρβανίτες.

Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Προέλευση καί κατανομή των ελληνικών φυλών

Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. 
Έκδοσις 6η εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος). 
Τόμος Πρώτος. Μέρος Α’.
 Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε. 
Εν Αθήναις. 1930.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)