«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ

Εξεγέρσεις και απελευθερωτικοί οραματισμοί πριν από τη μεγάλη ελληνική Επανάσταση του '21

Εξεγέρσεις Ελλήνων και Αλβανών στην Πελοπόννησο

Τοπικές αντιστάσεις στην τουρκική κατάκτηση. Μιχαήλ Ράλλης και Πέτρος Μπούας. (1458-1479)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Β. ΚΟΡΡΕ
Στρατιώτης στη μάχη (Κ. Ν. Σάθας, Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει..., Αθήνα 1885, σ. 42)
Οι επαναστατικές αναταραχές στην Χερσόνησο του Αίμου ήταν διαρκείς ήδη απ' τον ΙΓ΄ αιώνα, υποδαυλισμένες και απ' τα αντικρουόμενα συμφέροντα δυτικών κρατών για τους προσοδοφόρους εμπορικούς δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου. Μόνιμες εστίες αναρχίας με κίνητρο την εξασφάλιση μεγάλων τιμαρίων έφθειραν την παραπαίουσα βυζαντινή διοίκηση. Η Άλωση της Πόλης (1453) ήταν τόσο η επισφράγιση της προϊούσας κατάρρευσης του "χριστιανικού προμαχώνα στην Ανατολή" όσο και η παγίωση της οθωμανικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.
Το ντόπιο στοιχείο ήταν εκ των ρυθμιστών στις εναλλαγές της κεντρικής εξουσίας: επιφανείς Βυζαντινοί στρατιωτικοί οίκοι και αρβανίτικες φάρες αποτέλεσαν την βάση του τουρκικού και του ενετικού στρατού, που διεκδικούσε την ελλαδική χερσόνησο, προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Η Βενετία σπεύδει να συνάψει συνθήκη ειρήνης (18/4/1454) αρνούμενη τον όποιο αντίπαλο ρόλο της, τηρώντας ουσιαστικά στάση αναμονής. Τα ζωτικά της οχυρά (Μεθώνη, Κορώνη, Άργος, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Κόρινθος, Ναύπακτος) διασφάλιζαν τον εμπορικό δρόμο για Κρήτη και Αλεξάνδρεια. Η Τουρκία ήταν απασχολημένη σε εσωτερικές έριδες και συγκρούσεις στη Βοσνία, την Αλβανία του Γ. Καστριώτη και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Στο Δεσποτάτο του Μυστρά ο χορός της διαδοχής καλά κρατούσε μεταξύ των αδελφών Παλαιολόγων και του Μανουήλ Καντακουζηνού οι οποίοι χρειάστηκε ν' αντιμετωπίσουν ένα πρώιμο αγροτικό κίνημα υπό την αρχηγία του Πέτρου Μπούα Σκλέπα (Χωλού), Μιχαήλ Ράλλη, των Ασάνηδων, των Μποχαλαίων κ.ά. ζητώντας την βοήθεια του σουλτάνου. Το κίνημα καταπνίγηκε με την είσοδο 80.000 ιππέων και πεζικού (1458), μα οι διάφοροι τιμαριούχοι και οι φύλαρχοι των νομαδοκτηνοτροφικών κατουνιών της Πελοποννήσου καθιερώθηκαν στα στρατιωτικά πράγματα, όπως θα τους συναντήσουμε κι αργότερα.
Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης των ποιημάτων του Μανόλη Μπλέσση, stradioti, για την άλωση της Λευκωσίας (1571), Βενετία, MDLXI
Ήδη μέσα σε λίγους μήνες νέα επανάσταση ξεσπά στο Μοριά απ' τους Αρβανίτες της Αχαΐας οι οποίοι κυριεύουν τα Καλάβρυτα και πολιορκούν την Πάτρα. Το Μούχλι, η Καρύταινα, η Μπαρδούνια ­ το μεγαλύτερο μέρος της Μάνης ­ επαναστατεί κατά των Τούρκων και των συνεργατών τους αδερφών Παλαιολόγων, η Ενετία παραμένει αδρανής και η επανάσταση καταπνίγεται ξανά. Με τη νέα συνθηκολόγηση ο τουρκικός ζυγός απλώνεται σ' όλη την Πελοπόννησο εκτός των ενετικών κάστρων και της Μονεμβασιάς που οχυρώνονται πυρετωδώς νιώθοντας ήδη δίπλα του την τουρκική ανάσα.
Ο πόλεμος κηρύχθηκε για μια ασήμαντη αφορμή απ' την Βενετία (1463) και εγκαινιάστηκε με την κατάληψη του Άργους απ' τους Τούρκους. Είναι ο Α΄ Ενετοτουρκικός πόλεμος, μα η τελευταία χερσαία επίθεση των Ενετών στην Ανατολή με στρατό από Ιταλούς αρκεβουζιοφόρους, stradioti και βαρύ ιππικό κοντοτιέρων. Έκτοτε, τις αμυντικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν οι ναυτικές αποβατικές δυνάμεις, οι πεζικές φρουρές και οι stradioti.
Οι "terribili stradioti" ήταν "Έλληνες και Αρβανίτες Έλληνες". Χειρίζονταν κοντές λόγχες, τόξα, ελαφρά σπαθιά, ήταν ελαφρά θωρακισμένοι και δρούσαν ως ειδικά σώματα επιχειρήσεων. Παράτολμοι, με παροιμιώδη αγριότητα, στρατολογούνταν και αντάλλασσαν με τους κυρίους (signori) τους "διά της τέχνης του πολέμου τα προς το ζην". Στρατολογούνταν απ' την Ελλάδα έως την Δαλματία. Κόστιζαν άλλωστε πολύ λιγότερο απ' τους δυτικούς θωρακισμένους ιππείς.
Μάχη στο Φόρνοβο, Ιταλία 1495. Οι stradioti κτυπούν τα πλευρά των Γάλλων (National Gallery of Art, Ουάσιγκτον).
Ο πόλεμος ελιγμών οργανωνόταν βάσει ξένων μισθοφορικών σωμάτων (compagnie) που αποβιβάστηκαν με τους αρχηγούς τους (condottieri) με σπουδή, -χωρίς ιδιαίτερη προεπιλογή ενώπιον των πολεμικών αναγκών-, υπό τους general capitan della armata di terra Bartoldo d' Este, του ναυάρχου Alvise Loredano και του general proveditore Jacomo Barbarigo. Παράλληλα στρατολογήθηκαν έφιππα ελαφρώς οπλισμένα σώματα υπό τις διαταγές του Μιχαήλ Ράλ(λ)η Ίση του Μέγα capitano Stradioti (1436-66), "πρώτου άρχοντα του οίκου του Θωμά Παλαιολόγου" (Σφραντζής) και άνδρα μεγάλης ανδρείας κατά την αναφορά του J. Barbarigo. Έμπειρος διοικητής των φρουρίων Χελιδονίου, Γρεβενού, Ωλενού, Γλαρέντζας, λαμβάνει μισθό 120 δουκάτα κι αργότερα (1466) ετήσιο 325 φλωρίνια ως ανταμοιβή υπηρεσιών. Αναμφισβήτητο στρατιωτικό κεφάλαιο, εκτιμήθηκε απ' όλους τους Ενετούς διοικητές στις αναφορές τους στην Γερουσία, ως σύμβουλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις: "il principal homo de questa Amorea et bon servitor". Ο spectabilis Michali Ralli, δαπάνησε εξ ιδίων 2.000 δουκάτα (15/6/1465) για τους 200 stradioti του, όταν οι μισθοί αργούσαν... Μαζί με τους stradioti Πέτρο και Κορκόδειλο Κλαδά των Βαρδουνίων, τους καμπίτες της Αργολίδας, τον Νικόλαο Γρ(α)ίτζα, τον Νικόλαο Ράλη, τον Πέτρο Μπούα Σκλέπα επιχειρούν στον Βραχίονα της Μάνης. Η εξέγερση στα παράλια και το εσωτερικό της Πελοποννήσου είναι ραγδαία, τα περισσότερα εδάφη της χώρας βρίσκονται σε ενετικά χέρια και οι Τούρκοι περιορίζονται στα λιγοστά κάστρα.
Η ανεπάρκεια εκσυγχρονισμένου πυροβολικού και οι υπέρογκες δαπάνες διατήρησης των μισθοφορικών σωμάτων υποχρεώνουν την Γερουσία ν' αναζητήσει ευρύτερες συμμαχίες για αντιπερισπασμό. Όμως, η ατμόσφαιρα του "τουρκικού κινδύνου" δεν απέδωσε, το σταυροφορικό πνεύμα είχε ξεθυμάνει στην άλωση χριστιανικών πόλεων. Η συγκέντρωση στην Αγκόνα ματαιώνεται, μόνο η ουγγρική συμμαχία πραγματοποιείται. Αποφασίζεται λοιπόν η οχύρωση του Ισθμού με το ξαναχτίσιμο του "καταραμένου" Εξαμιλίου Τείχους για ν' αποκοπεί ο ανεφοδιασμός των τουρκικών κάστρων του εσωτερικού. Όμως μια απροσδόκητη εξέλιξη αλλάζει τον ρου των γεγονότων: σε μια προσποιητή υποχώρηση Τούρκων ακιντζήδων (ιππέων) στον Ακροκόρινθο, και παρά την διαφορετική εκτίμηση του Μιχαήλ Ράλλη, ο ενετικός στρατός αποδεκατίζεται. Ανάμεσα στους 10.000 άνδρες που μετρούν οι ενετικές αναφορές έπεσαν ο d' Este και ο "ευγενής, ρωμαλέος Μιχαήλ Ράλ(λ)ης, απ' τους ασεβείς" (Cod. Miscell. 120, 15ος αι.).
Μεταγενέστερο οικόσημο της οικογένειας Μπούα, όπως δημοσιεύτηκε από τον Ι. Τυπάλδο Λασκαράτο κ.ά. στο Δελτίο Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος, 6 (1986), σ. 176.
Οι Οθωμανοί ξεχύνονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου σφάζοντας και λεηλατώντας. Χιλιάδες Έλληνες και Αλβανοί καταφεύγουν στα οχυρά, στα κοντινά νησιά και στα catafighi (δυσπρόσιτα ορεινά). Οι στρατιωτικές ομάδες που διασώθηκαν, -του Πέτρου Μπούα (Buchia), του Κορκόδειλου Κλαδά, του Μιχαήλ Ράλλη Δρίμη-, προσπάθησαν να συγκρατήσουν το αυξανόμενο κύμα λιποταξιών προς τις τουρκικές γραμμές (που υπόσχονταν αμνηστία) ώσπου να φτάσει ο νέος capitan generale Σιγισμούνδος Πανδόλφος Μαλατέστα. Ο άνεμος όμως είχε ήδη αλλάξει για τα ενετικά όπλα.
Ο Μαλατέστα, αμφιλεγόμενου στρατιωτικού κύρους, ανήκε σε μια banda nera ("εταιρεία") του Rimini, ήταν όμως "μια κάποια λύσις". Οι λιγοστές επιτυχίες που σημείωσε με την απόβασή του στον Μοριά (20/5/1464) χρεώνονταν με σοβαρότατες απώλειες. Προβλήματα οπλισμού, διενέξεις αξιωματικών και απειθαρχία καθώς και ο λιμός που ενέσκηψε οδηγούσαν σε απόγνωση τους διοικητές (rettori) της Πελοποννήσου. Ο Μιχαήλ Ράλλης Δρίμης ορίζεται governatore Bracchii Mainae (1465) με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Κορώνης και μισθό 100 δουκάτα. Έμειναν μόνο 1.500 stradioti (1.000 στο γενικό στρατόπεδο, 500 στα φρούρια), άθλιοι και φοβισμένοι, αφού την ύπαιθρο όριζαν οι Τούρκοι. Νέα τουρκική εισβολή στα λιγοστά αυτά οχυρά ματαιώνεται από τον λιμό. Η συσσώρευση και η αδράνεια υπέρογκου πληθυσμού προκαλεί τις αντιδράσεις των αστών (cittadini) που ζητούν ανακωχή και εμπορικές επαφές με τους όμορους Τούρκους. Ο Πέτρος Μπούας με τον Μιχαήλ Ράλλη Δρίμη συντηρούν τις λεηλασίες με 100 stradioti. Ο Malatesta γυρνά τελικά στο φέουδό του στο Rimini που φαίνεται πως κινδυνεύει (1465). Ο J. Barbarigo παραπονιέται για την φιλοχρηματία του άνδρα που υποσχόταν πολλά κι έκανε ελάχιστα δαπανώντας υπέρογκα ποσά για άχρηστους άνδρες ("questi suo desutili"). Απολογισμός της παρουσίας του, η μεταφορά των οστών του φιλοσόφου Πλήθωνα στο Rimini (Sathas).
Νέα εφόδια, στρατιώτες και γενικός αρχηγός ο Girolamo Novello Allegri da Verona τάσσονται έναντι των ανανεωμένων τουρκικών μονάδων που εισρέουν στον Μοριά. Όμως, μια απελπισμένη έφοδος στην Πάτρα, μετά από μήνες αποκλεισμού στα κάστρα, θα στερήσει απ' την Ενετία και τον νέο της capitano. Ο στρατός αποδεκατίζεται στην Καλαμάτα (1466) ο ναύαρχος Capello πεθαίνει στην Χαλκίδα που θα πέσει κι εκείνη στα 1470. Οι άνθρωποι του Ράλλη και του Πέτρου Μπούα, Αρβανίτες του Βόμερου, Ωλένου, Χελιδονίου καταφεύγουν στη Ζάκυνθο απ' όπου διώκονται και πάλι το 1479 όταν το νησί λεηλατείται απ' τους Τούρκους.
Ο πόλεμος που εξαπλώθηκε απ' τον Μοριά ως τη Ρόδο και τον μυχό της Αδριατικής ήταν πλέον εφιάλτης για την Δημοκρατία του Αδρία. Το 1479 αποδέχεται και ο σουλτάνος την πρόταση ειρήνης ενώπιον επαναστατικών κινήσεων στον Πόντο. Ανάμεσα στους όρους της συνθήκης περιλαμβανόταν, ρητά ή σιωπηρά, η εκκένωση των "ευαίσθητων" περιοχών απ' τους "ενοχλητικούς stradioti". Πράγματι, τα σώματα stradioti θα διοχετευθούν στο Φρίουλι, στην Κύπρο, στην Κρήτη και στα ιταλικά ιδίως κρατίδια. Ο Μιχαήλ Ράλλης Δρίμης θα πολεμήσει στην Φερράρα αρχηγός (capo) 200 stradioti, ο Πέτρος Μπούας στις Δαλματικές Ακτές και στο Φόρνοβο. Ανάμεσα στις διάφορες αιτιάσεις για την ήττα, ο proveditore Marco Barbarigo θα γράψει στη Γερουσία πως "οι Έλληνες και οι Αρβανίτες δεν είναι παρά ένας λαός που μισεί κάθε ξένο".
Η συνθήκη ειρήνης άφηνε τον Μοριά σε νέα αναστάτωση: πολλά τιμάρια stradioti έπρεπε να παραδοθούν στους Τούρκους. Νέα επανάσταση φούντωσε με πρωταγωνιστές τον Κορκόδειλο Κλαδά του Έλους (Γύθειο, 1425-1490), τον Θεόδωρο Μπούα και τον Μέξα Μποζίκη. Αρχικά ως αυτόνομο κίνημα, ξεσήκωσε 16.000 αρματωμένους σαστίζοντας την Γερουσία που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί μαζί με το δικέφαλο μπαϊράκι ο Κλαδάς σήκωνε και το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου... Και μπορεί και ο Κλαδάς με την σειρά του να απομακρύνθηκε επιδέξια από την Μάνη όσο η Βενετία δεν τον χρειαζόταν εκεί, μα πάντα το βλέμμα του ήταν στραμμένο στον ελληνικό χώρο, όπως όλων των stradioti των ξένων δυνάμεων, -ιδίως στο προγονικό του τιμάριο!
Τα πρώτα επαναστατικά κινήματα μετά την Άλωση συνδεδεμένα με ξένες δυνάμεις κατανοούνται περισσότερο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, παρά ως κινήματα αυτοδιάθεσης των λαών της χερσονήσου. Η πανσπερμία των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και η αδυναμία χειραφέτησης ομάδων που είχαν μια σχετική δύναμη (όπως ήταν οι stradioti) αποδυνάμωνε οποιοδήποτε αυτόνομο κίνημα εναντίον του κατακτητή. Άλλωστε, η ίδια αδυναμία συντονισμού παρουσιαζόταν και στις δυτικές δυνάμεις, εκπορευόμενη από τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα της κάθε μιας. Το σύνηθες αποτέλεσμα ήταν ν' αφήνεται η πρωτοβουλία των κινήσεων στους Τούρκους που έκλειναν τα διαδοχικά μέτωπα και χτυπούσαν οργανωμένοι, έχοντας έτσι περισσότερες πιθανότητες νίκης.

Βιβλιογραφία

1. Κ. Ν. Sathas, Documents inédits relatifs à l' histoire de la Grèce au Moyen Äge, publiés sous les auspices de la Chambre des députés de Grèce. Tom. VI: Jacomo Barbarigo, Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-6), Paris, 1880-90, σ. 1-116.
2. R. Lopez, Il principio della guerra veneto-turca nel 1463. "Archivio Veneto", 5 serie, 15(1934), σ. 47-131.
3. Αντ. Χ. Χατζή, Οι Ραούλ, Ράλ, Ράλαι 1080-1800. Ιστορική Μονογραφία, Μόναχο, 1909, σ. 48-50
4. Αντ. Γ. Μομφερράτου, Σιγισμούνδος Πανδόλφος Μαλατέστας. Πόλεμος Ενετών και Τούρκων εν Πελοποννήσω κατά 1463-6. Αθήνα, 1914.
Η Κατερίνα Β. Κορρέ είναι Ιστορικός­ Ερευνήτρια
«Εξεγέρσεις Ελλήνων και Αλβανών στην Πελοπόννησο»
                                                                                        1
2
3
4
5
6
7
9

Μα όλα τα ονόματα πού αναφέρονται είναι αρβανίτικα.
Ψάξτε το καί θα το διαπιστώσετε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa