«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Έθνος-Έθος-Ήθος-Πλατεία Βάθη

ΕΘΝΟΣ
Σύμφωνα με το ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής τού Ι.Σταματάκου «Έθνος-εος»= 1)Σύνολο ατόμων,ομάς ανθρώπων,το σύνολο των ανηκόντων είς τινά εθνικότητα,2)φυλή,ράτσα,3)λαός,έθνος,4)ιδιαιτέρα τάξις ανθρώπων,φυλετική τάξις. Ετυμολογία:Έθνος
ΕΘΟΣ

Στο ίδιο λεξικό διαβάζουμε γιά τη λέξη Έθος:«Έθος-εος=Συνήθεια,έθιμον,τρόπος,
Ετυμ.έθος εξ Ιαπετικής (Ινδοευρωπαϊκής) ρίζης sve-dh-».Στην υποτιθέμενη αυτή ινδοευρωπαϊκή ρίζα sve-dhe-o I.Σταματάκος βλέπει μιά σύνθετη ρίζα: sve=τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυμία,ανάλογη τού ελλην.ε(πνεύμα-οξεία) καί dhe-=θέτω, ποιώ.Επομένως η υποτιθέμενη αυτή σύνθετη ρίζα έχει την έννοια τού σφετερίζομαι,οικειοποιούμαι κλπ. λέει ο Σταματάκος.Τις ίδιες ετυμολογικές υποθέσεις βλέπουμε καί στο ετυμολογικό λεξικό τού J.B.Hofmann καί φυσικά την κοινή διαπίστωση σχετικότητας των λέξεων έθνος,έθος καί ήθος,ηθική.Γιά να κάνουμε μιά κάπως διαφορετική καί πιό απλούστερη προσέγγιση της ετυμολογίας των συγγενών αυτών λέξεων,να ξεκαθαρίσουμε ότι στις λέξεις έθνος,έθος,ήθος υπόκειται ένα δίγαμμα (F) στην αρχή των λέξεων (Fέθνος,Fέθος) όπως έχουν επισημάνει όλοι οί γλωσσολόγοι πρβλ το Λακωνικό βέσον=έθος κατ' Ησύχιο,πού αντιστοιχεί σ'ένα Βέθον,αφού ως γνωστόν οί Λάκωνες πρόφεραν σαν σ το θ.
ΗΘΟΣ
Πηγαίνοντας τώρα στη λέξη ήθος των πιό πάνω λεξικών διαβάζουμε:ήθος-εος,«συνήθεια,χρήσις,έθιμον,ψυχική διάθεσις,χαρακτήρ τού ανθρώπου,συνήθης διαμονή,ενδιαίτημα,στον πληθ.τρώγλες,κατοικίες,οί τρόποι καί τα έθιμα των ανθρώπων».
Απ'όλα αυτά,βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οί λέξεις έθνος,έθος,ήθος,έχουν να κάνουν:
1)με σύνολο ανθρώπων,αλλά καί ζωων (βλπ.«έθνος μελισσών»)

2)πού συγκατοικεί σε ορισμένο τόπο καί 
3) έχει ορισμένο τρόπο διαβίωσης.
Προτού σχηματισθούν λέξεις, πού επιμαρτυρούν ένα ανεπτυγμένο επίπεδο πολιτισμού όπως λ.χ. η λέξη «συνέλευσις» προϋπήρχαν αρχέγονες λέξεις ενός λαού πρωτόγονου,γεωργοποιμενικού η τροφοσυλλεκτικού.Καί αυτές θα πρέπει να αναζητήσουμε σαν ρίζες πολλών λέξεων της πολιτισμένης ανθρωπότητας. Στην Αρβανίτικη,πού διασώζει τον κορμό της πανάρχαιας Πελασγικής γλώσσας,υπάρχει η λέξη vathe-i (βαθ-ι) = το μαντρί,όπου ενσταυλίζονται τα ζώα καί κυρίως τα πρόβατα καί τα γίδια Βεθ-(vetherinj) βεθερινj στ'αρβανίτικα καί vethe στ'αλβανικά). Το μαντρί είναι ο πρωτόγονος τόπος,όπου ένα σύνολο (κοπάδι) ομοειδών ζώων,ενδιαιτάται καί συμπεριφέρεται κατ'έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αργότερα οί άνθρωποι θα ζούν κατά παρόμοιο τρόπο:Σαν σύνολο (κοινωνία) σε συγκεκριμένο χώρο καί κάτω από κανόνες πού θα διαμορφώσουν έναν ενιαίο τρόπο συμβίωσης ενός συνόλου κλπ.κλπ. Να επισημανθεί εδώ,ότι καί στην αρχαία Ινδική υπάρχει η σχετική λέξη svadha =«ίδιος τρόπος,ιδιορρυθμία,συνήθεια,κατοικία» (βλπ. Hofmann η καί Σταματάκο στην λ. «ήθος») αλλά καί στην αρχαιοσημιτική η λέξη beth =κατοικία,απ'όπου -υποτίθεται-προέρχεται καί η ονομασία τού γράμματος Β. Τώρα αν ρωτάται αν η αρχαιοϊνδική (σανσκριτική) svadha καί η αρχαιοσημιτική beth,έδωσαν την αρβανίτικη (πελασγική) Vathe-Vethe=μαντρί,ενσταυλισμός η συνέβη το αντίθετο,θα πω ότι δεν αρκεί η γλωσσολογία γιά να δώσει τη σωστή απάντηση,αλλά η Ιστορία στο συνολό της (πού πρέπει να επικουρείται από όλες τις επιστήμες,αρχαιολογία,γλωσσολογία,γεωλογία,μυθολογία,ανθρωπολογία,κλπ.)καί φυσικά η Λογική. Λέτε οί αρχαίοι Ινδοί με τούς αρχαίους Σημίτες,να εισέβαλαν στα βουνά της Ηπείρου καί της Αλβανίας κάποτε,να τούς μετέδωσαν τη λέξη svadha καί beth= κατοικία κλπ,καί οί Πελασγοί να χαρακτηρίζουν έτσι τα μαντριά των ζώων η μήπως οί «κάρτα πολυπλάνητοι» Πελασγοί,πού η παρουσία τους αποδεικνύεται από την Ευρώπη ως την Ασία καί την Αφρική να μετέφεραν εκεί αυτή τη λέξη -ρίζα vathe-vethe; Πάντως,προτού να χτίσουν σπίτια οί άνθρωποι καί προτού ζήσουν σε πόλεις καί χωριά σαν οργανωμένη κοινωνία,ζούσαν σε σπηλιές,όπου καί έτρεφαν τα πρώτα οικόσιτα ζώα,όπως το πρόβατο,έτσι καθώς παραστατικότατα τα περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσειά του,με τον Κύκλωπα Πολύφημο. Λοιπόν,το ανθρώπινο ενδιαίτημα,η κατοικία,καί ευρύτερα ο συγκεκριμένος τόπος,όπου κατά συγκεκριμένο τρόπο καί κάτω από ορισμένους κανόνες ζούν οί άνθρωποι,(Fέθνος,Fέθος,Fήθος) πήρε την ονομασία,κατ'αναλογίαν,από τον τόπο καί τον τρόπο διαβίωσης καί ενσταυλισμού των πρώτων ζώων πού εξημέρωσε (Vath(e)-veth(e) το e προφέρεται αμυδρά). Η γλώσσα,όπως καί πλείστα άλλα,εκ των ατελών προς τα τέλεια πορεύεται. Σχετικά μ'αυτή τη πρωτογενή λέξη-ρίζα Fαθ-Fεθ (βαθ-βεθ) να συμπληρώσουμε καί τα εξής: Δίπλα από την πλατεία Ομονοίας,υπάρχει η πλατεία Βάθης.Γιά να μην έρθει κάποιος γλωσσολόγος στο μέλλον να ετυμολογήσει την πλατεία Βάθη εκ τού βαθύς,βάθος κλπ.,να πούμε ότι η περιοχή αυτή ανήκε σε Μενιδιάτες τα παλιότερα χρόνια. Βέβαια υπάρχουν πολλά αρβανίτικα επώνυμα ,«Βάθης» (ο Βάθης),αλλά καθόλου απίθανο εκεί να βρίσκοταν κάποιο μαντρί (Βάθη-vathi) Μενιδιάτικο καί να ονομάσθηκε έτσι η περιοχή.Ούτως η άλλως η σωστή ονομασία είναι «Πλατεία Βάθη» καί όχι «Πλατεία Βάθης»,όπως λέγεται σήμερα. Ευχόμαστε να μη βρεθεί κανένας υπάλληλος Δήμου η Υπουργείου,πού θα ακούσει γιά την αρβανίτικη προέλευση της γνωστής αυτής πλατείας καί βαλθεί να την μετονομάσει σε «Πλατεία Χρυσανθέμων» η «Πλατεία Βάθους».Πολλά έχουν δεί τα μάτια μας...

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.13
ε αμυδρά
το μαντρί,η στάνι,η στρούγκα

ΒΛΕΠΕ:Βαθύ Σάμου(ένας οικισμός στην πλαγιά τού λόφου πάνω από την πόλη της Σάμου)
Άνω καί Κάτω Αρβανίτες(Σάμος)
Λέκκα(Σάμος)
Βάθη(Κιλκίς)
Θέμις
                                                                                    Βαθύ,Ιθάκη(1806):

                                                                                   Gegëria-Mirditë:ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi