«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Πλαταιές-Κόκλιάρτ-Κόκλλας


Οί Πλαταιές πού αρβανίτικα ονομάζονται Κόκ,Λιάτ καί επί το ελληνικότερο Κόκλα,διαπίστωσα τα πιό κάτω ενδιαφέροντα πράγματα: Οί Αρχαίοι Βοιωτοί-καθώς καί οί νέοι Αρβανίτες των Βοιωτικών περιοχών
-με την εύστοχη παρατήρηση των ανθρώπων καί των πιό χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους,έδιναν παρατσούκλια,πού με τον καιρό αντικαθιστούσαν καί αυτό το αρχικό όνομα η επίθετο.
Αν αναλύσουμε τα περισσότερα ονόματα των αρχαίων προγόνων μας,θα δούμε πως αυτά είναι λέξεις σύνθετες καί δεν σημαίνουν παρά μιά ιδιότητα χαρακτηριστική των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Δεν είναι παρά τα παρατσούκλια τους: Φίλιππος: Είναι σύνθετη λέξη από το Φιλώ=αγαπώ καί το Ίππος=άλογο,καί σημαίνει αυτόν πού αγαπάει τα άλογα.Δημοσθένης: είναι σύνθετη λέξη από το Δήμος καί το Σθένος.Αλέξανδρος,από τη πολυχρησιμοποιημένη ρίζα Άλεξ,τού Αλέκω=εξουδετερώνω,αποκρούω κλπ. καί το Ανήρ=άνδρας καί σημαίνει εκείνον πού αποκρούει,εξουδετερώνει τούς άνδρες.Βλέπε Αλεξίσφαιρον,αλεξιβρόχιον κλπ.,Οιδίπους:παράγεται από το ρήμα Οιδώ πού σημαίνει πρήζομαι,φουσκώνω(Οίδημα,οιδαίνω) καί τη λέξη Πούς=Πόδι.Σημαίνει εκείνον πού έχει πρησμένο πόδι κλπ.
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο καί οί Αρβανίτες ονομάτιζαν με παρατσούκλια τούς συνανθρώπους τους καί τις περισσότερες φορές τα παρατσούκλια ήσαν σύνθετες λέξεις Λ.χ. Μπυθ,γκούρας=Κολόπετρας=Κολοκοτρώνης.Τσεργίνης,πού είναι το παλιότερο όνομα των Κολοκοτρωναίων καί πού κατά την εύστοχη παρατήρηση καί γνώμη τού εκδότη Δεδεμάδη παράγεται από τις Αρβανίτικες λέξεις Τσέρ=Έξυπνος καί Γκίνης=Γιάννης (1).Σημαίνει τον έξυπνο Γιάννη.Γκόλλ,μάδης=ο Μεγαλόστομος κλπ.(Γολεμάτης είναι το ίδιο).Αλλά καί μονολεκτικοί χαρακτηρισμοί καί παρατσούκλια έγιναν επίθετα.
Έτσι Σχηματάρης σημαίνει ο Φιγουρατζής αλλά καί ο Βαθμοφόρος Αξιωματικός.Σκλλιέπας=Κουτσός,Τσιαπόγγας=Ψηλοπόδαρος,Ρέντης=ο Βαρύς,Χέλμης=ο Φαρμακερός κλπ.


Αυτή η τάση πού συναντάμε καί στούς Αρχαίους Έλληνες καί στούς Αρβανίτες,δεν αφορά μόνον μεμονωμένους ανθρώπους,αλλά-στην Βοιωτία τουλάχιστον-καί πόλεις.Έτσι οί Θηβαίοι χαρακτηρίζονταν ως Υβριστές=αυθάδεις,οί Θεσπιείς ως Φιλόνικοι,οί κάτοικοι τού Αλιάρτου σαν Αναίσθητοι,οί κάτοικοι τού Ωρωπού σαν Αισχροκερδείς,οί Ταναγραίοι σαν Φθονεροί,οί Κορωναίοι σαν Περίεργοι,καί οί Πλαταιείς,πού γιά αυτούς κάναμε όλη αυτή την αναδρομή,χαρακτηρίζονταν σαν Υπερήφανοι καί αλλαζόνες(2).
Αλλά Κόκ,λλιάτ καί γιά την ακρίβεια Κόκ,λλιάρτ σημαίνει κατά λέξη «Κεφάλι ψηλά» καί σημαίνει εκείνον πού δεν σκύβει το κεφάλι,πού περπατά με το κεφάλι ψηλά,τον υπερήφανο πράγματι καί αλαζόνα.Είναι τυχαίο αυτό;Δηλαδή να ονοματίσουν οί Αρβανίτες τις Πλαταιές με το πανάρχαιο παρατσούκλι τους;
Γιά αυτό πιστεύω πως δεν προσκλήθηκαν εδώ κάτω οί Αρβανίτες τον 14ο αιώνα εντελώς ξεκάρφωτα,αλλά πως υπήρχαν Αρβανίτες πού βέβαια δεν διέφεραν καθόλου από τούς Έλληνες,γιατί καί ομόφυλοι θεωρούνταν καί την Ελληνική γλώσσα μιλούσαν καί τις ιστορικές αυτές λεπτομέρειες γνώριζαν,πού σήμερα τις αγνοούν όχι μόνο οί αγράμματοι Αρβανίτες μα καί η συντριπτική πλειοψηφία των μορφωμένων Ελλήνων.
Κάποιοι άσχετοι πρός την αρβανίτικη γλώσσα επιστήμονες,δίδαξαν τούς σημερινούς Κόκ,λιάτες=Πλαταιείς,πως το χωριό τους ονομάστηκε Κόκλα,επειδή πράγματι παλιότερα βρίσκονταν εκεί γύρω πολλά θαμμένα κόκαλα.Η γνώμη είναι ανιστόρητη.Δεν έχει καμμιά σχέση το Κόκαλο με τα Κόκλα καί εν πάσει περιπτώσει θα έπρεπε το χωριό να λέγεται Κόκαλα καί όχι Κόκλα.Το Κόκλα είναι η ελληνική προφορά τού Κόκ,λλιά.


Οί Παππούδες μας,έλεγαν τις Πλαταιές,Κοκλιάτ καί όχι Κόκλα,καθώς οί σημερινοί.Δεν έλεγαν βέβαια Κοκλιάρτ,πού είναι η σωστότερη προφορά καί αυτό επειδή η λέξη Λλιάρτ=ψηλά,προφέρεται με αμυδρή προφορά τού (ρ) καί σε πολλές περιπτώσεις,απαλείφεται καί αυτό το τελικό (τ) καί μένει η λέξη σαν σκέτο Λλιά=ψηλά.
Θυμάμαι έναν Αρβανίτικο γρίφο από την γιαγιά μου:«Λλιά,λλιά,κέπα ρα γκα λλιά».Αυτό αν προφερθεί γρήγορα,πραγματικά δεν καταλαβαίνεις το νοημά του,γιατί αλλάζει.Πάντα όμως σημαίνει:«Ψηλά,ψηλά έπεσε το κρεμύδι,από ψηλά» η «Ηλία,Ηλία,το κρεμύδι έπεσε από ψηλά» (3).
Ώστε η λέξη Λλιάρτ προφέρεται καί σαν Λλιά καί απ'αυτό προέρχεται το δεύτερο συνθετικό της λέξης Κόκλλια καί επί το Ελληνικότερον Κόκλα.Βγάζουμε έτσι το συμπέρασμα,ότι η σωστή προφορά καί γραφή στα Ελληνικά,δεν είναι Κόκλα,αλλά Κόκλλα,με την έννοια πως τα δύο (λ),στα Ελληνικά,προφέρονται παχειά,σαν Κόκλια.Έτσι καθώς τώρα προφέρεται (Κόκλα) δεν σημαίνει τίποτα καί σε καμμιά γλώσσα.
Πέρα από κάθε αμφισβήτηση επίσης είναι,το ότι Κόκλιας η Κόκλλας,σημαίνει ο υπερήφανος καί ξαναεπιστρέφουμε στο πρόβλημα,αν ο περίφημος ΣτραDιότης Μουρίκης Κόκλλας,είναι ονοματοδότης των νέων Πλαταιών η απλά,κατάγεται από τις νέες Πλαταιές (Κόκλλα) καί γι'αυτό πήρε αυτή την ονομασία.Σύμφωνα με όσα πιό πάνω ανέλυσα,βγαίνει το συμπέρασμα,πως τα Κόκλλα=υπερήφανα,ονομάστηκαν έτσι από τούς πρώτους Αρβανίτες εποικιστές των Πλαταιών,στα νεώτερα χρόνια.
Δεν μπορεί όμως να υποθέσει κανείς πως ο Μουρίκης Κόκλλας πήρε το όνομά του από τον τόπο καταγωγής του,τα Κόκλλα της Βοιωτίας,αν δεν αποδειχτεί αυτή η σχέση.Δηλ. απλή σχέση των Πλαταιών με τον Μουρίκη Κόκλλα.Στην αρνητική περίπτωση,ο Μουρίκης Κόκλλας,θα πήρε το επίθετό του αυτό,επειδή,όντως θα ήταν Κόκλλας=υπερήφανος,αλαζονικός,αγέρωχος.
Ο Μουρίκης Κόκλλας έγινε ονοματοδότης ξεχωριστής Φάρας πού κάποτε εγκαταστάθηκαν απόγονοί της στον πολύπαθο Μωρηά καί έτσι έχουμε Κόκλλα,εκτός από την Βοιωτία,καί στην Αρβανίτικη Αργολίδα καί στην επαρχία Τριφυλλίας,τού Νομού Μεσηνίας.

(1) Το όνομα Γκίνης θεωρείται μάλλον προερχόμενο από το Αργύρης-Αργύνης-Ginis.
Ενδέχεται όμως να έχει σχέση με το Ιλλυρικό (Gjenth).


(2)Το «κακό» συνεχίζεται από τούς Αρβανίτες της Βοιωτίας,αλλά καί άλλων περιοχών.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια,θυμάμαι τα παρατσούκλια των διαφόρων χωριών της περιοχής μου,έδιναν καί έπαιρναν.Τούς Ρημοκαστρίτες(Θεσπιείς),τούς λέγαμε Μισογκέμηδες,τούς Βαγαίους,Λαθουράδες,τούς Κασκαβελιώτες,Κρομιάρηδες κλπ.


(3) «Η υψηλή»,μ' αυτή την εκδοχή,μ'αυτή την προφορά λέγεται «Ε'λιά».Ίλιον (Τροία) σημαίνει «υψηλόν».Ηλίς (Ηλεία),το ίδιο.Ελλάς,σημαίνει υψηλή,ορεινή.Μα τα δύο (λ) τι σημαίνουν καί πως προφέρονται;Προφανώς προφέρονται παχειά καί η σωστή προφορά είναι «Ελλιάς».Ίλιον καί Ηλεία δεν χρειάζεται 2(λ) γιατί προφέρεται το ένα παχύ.Δυσκολοχώνευτο,αλλ' αληθινό.Τα έρμα τ' αρβανίτικα...

Α.Κόλλιας
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.160
σελ.179
Bλέπε Κόκλας επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:ΕΛΛΑΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa