«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Salih Bajrami - Hamzë Kazazi


                                             Salih Bajrami - Hamzë Kazazi 3/3

                                                                          

video
                   http://www.youtube.com/watch?v=G_Eu6h7W2Ls&feature=player_embedded

Το τραγούδι είναι γιά τον Κοσοβάρο Χαμζά Καζάζι.

Ο Χαμζέ Καζάζι είχε το ίδιο επώνυμο με τον Νεοκλή Καζάζη,ο οποίος Νεοκλής μαζί με τον Ισμαήλ Κεμάλ Βλώρα έκαναν προσπάθειες γιά την δημιουργία Ελληνο-Αλβανικού κράτους.

Hamzë Kazazi 1858,η πρώτη φωτογραφία πού τραβήχτηκε στην Αλβανία.
Kazazi ως επώνυμα στην Αλβανία,εδώ ,εδώ,στο Κόσοβο.
Στην Ελλάδα(βλέπε γιά Δίβρη),επίσης εδώ καί εδώ.


Βλέπε σχετικά videos καί άλλα γιά αλβανική-αρβανίτικη μουσική,χορό καί τραγούδια:
1http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/01/blog-post_8332.html
2http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/01/blog-post_9364.html
3http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/01/laberia.html
4http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html
5http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post_8682.html
6http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post_3992.html
7http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/o.html
8http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/qamili-i-vogel-mazllum-mezini.html
9http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_7965.html
10http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_2235.html
11http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_5288.html
12http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_4479.html
13http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_4673.html
14http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/qamili-i-vogel-mazllum-mezini_29.html
15http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
16http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/blog-post_8077.html
17http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/demir-krasniqi-kanga-jetimit.html
18http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/ylli-baka.html
19http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/dervish-shaqa-vallja-e-shpatave.html

20http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/blog-post_9735.html
21http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/qamili-i-vogel-dhe-salih-berisha.html
22http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/m_30.html
23http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/arberia-memedhe.html
24http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_11.html
25http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_7591.html
26http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/t.html
27http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/valle-me-kavalla.html
28http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/valle-me-gajde.html
29http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/neco-muka-himarioti.html
30http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/vallja-e-devollit.html
31http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/qamilii-vogel-hashim-shala.html
32http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/bajrush-doda.html
33http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/kapedan-more-nase.html
34http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/vajze-e-valeve.html
35http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/ylli-baka.html
36http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/bajrush-doda_28.html
37http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/berati.html
38http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/vallja-e-osman-takest.html
39http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/baba-tomorri_28.html
40http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_4203.html
41http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_8742.html
42http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_8096.html

43http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_5686.html
44http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_7746.html
45http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_5779.html
46http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/avni-shehu.html
47http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_24.html
48http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_9617.html
49http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_2857.html
50http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_1381.html
51http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_4265.html
52http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/demir-zyko.html
53http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_1612.html
54http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/salo-moj-salushe.html
55http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html
56http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_9993.html
57http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_3337.html
58http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/laberia.html
59http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/valle-me-tupan.html
60http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/m.html
61http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/blog-post_7308.html
62http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/t_27.html
63http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/qamilii-vogel-mazllo-mejzini.html
64http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/bilbilat-e-dukagjinit.html
65http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_24.html

66http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html
67http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/oj-toka-e-kosoves.html
68http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/t.html
69http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/qamili-i-vogel.html
70http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/x.html
71http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_2746.html
72http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_8074.html
73http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_552.html
74http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_2555.html
75http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_6203.html
76http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_5462.html
77http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/blog-post_1545.html
78http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html
79http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/blog-post_8921.html
80http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_5463.html
81http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/t.html
82http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_1663.html
83http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_926.html
84http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_6375.html
85http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_9211.html
86http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_1495.html
87http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_8545.html
88http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_4254.html
89http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_6698.html
90http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_1051.html
91http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_6872.html
92http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/07/3.html
93http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/10/1808.html
94http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/10/1932.html
95http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/httpwww.html

96http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/httpwww_02.html
97http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_6595.html
98http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_7963.html
99http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_9955.html
100http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_1541.html
101http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_5209.html
102http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_2336.html
103http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_204.html
104http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_5592.html
105http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/vasil-marku.html
106http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_4188.html
107http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_3864.html
108http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_9479.html
109http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_5885.html
110http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_1980.html
111http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_7159.html
112http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_5608.html
113http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_3753.html
114http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_2871.html

115http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_3316.html
116http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_2212.html
117http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_7462.html
118http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_09.html
119http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/40.html
120http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/moj-e-bukura-more.html
121http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/1.html
122http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_5295.html
123http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_20.html
124http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_1086.html
125http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_6914.html
126http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_7586.html
127http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_2301.html
128http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_26.html
129http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_371.html
130http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_8231.html
131http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_03.html
132http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_07.html
133http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_6144.html
134http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_1989.html
135http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_8609.html
136http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_7341.html
137http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_6867.html
138http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_8419.html
139http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_2914.html
140http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_03.html
141http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_5062.html
142http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_4238.html
143http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_5064.html
144http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_1564.html
145http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_7732.html

146http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_5105.html
147http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_6027.html
148http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/12/blog-post_2056.html
149http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/08/blog-post_6999.html
150http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/09/blog-post_2734.html
151http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/09/blog-post_9205.html
152http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/09/blog-post_586.html
153http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/09/blog-post_8897.html
154http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/09/blog-post_9553.html
155http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_204.html
156http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_5592.html
157http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_13.html
158http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_16.html
159http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_20.html
160 http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_5539.html
161http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_5657.html
162http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/skrapari.html
163http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/09/blog-post_3377.html
164http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post_5645.html
165http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/m_30.html
166http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/04/blog-post_665.html
167http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_1386.html
168http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/barba-jorgji-me-di-gra.html
169http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/moj-trendafile.html
170http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/tre-papor-u-ngren-e-vane.html

171http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/08/blog-post_3018.html
172http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
173http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/sofie-hyseni.html
174http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/qazim-berisha.html
175http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/hashim-shala-kanga-hakmarrja.html
176http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/vallja-e-hasan-ages.html
177http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/blog-post_2243.html
178http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/blog-post_1980.html
179http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/t_17.html
180http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/blog-post_17.html
181http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/12/blog-post_5655.html
182http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/12/40.html
183http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/01/barbaro-vasiliko.html
184http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/01/b-varibopi.html
185http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/01/blog-post_5621.html
186http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
187http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/blog-post_02.html
188http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.html
189http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/kenge-kurbeti.html
190http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/gezim-kaso-besa-e-shqiptarit.html
191http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/k.html
192http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
193http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/03/bubulina.html
194http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html
195http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_3663.html
196http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_1428.html
197http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/gjakmarrja.html
198http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_5754.html
199http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_3624.html
200http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5920.html
201http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/kenge-burimore-kercovare.html
202http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/08/blog-post_7205.html

http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/12/blog-post_3795.html
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1603.html


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa