«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Νέμεα,Νεμέα

Τα Νέμεα ήταν γνωστοί ιεροί αθλητικοί αγώνες της αρχαίας Ελλάδας τα οποία γίνονταν κάθε δύο χρόνια στην περιοχή της Νεμέας στην Πελοπόννησο. 
Κατά την διάρκεια αυτών των αγώνων σταματούσε κάθε εχθροπραξία μιάς καί εθεωρείτο ύψιστη ιεροσυλία απέναντι στούς Θεούς κάθε συνέχειά τους. 
Η Νεμέα εκείνη την εποχή δεν ήταν καν ξεχωριστή πόλη παρά τμήμα της πόλης των Κλεωνών. 
Στην ουσία η περιοχή της Νεμέας ήταν ένας κατεξοχήν ιερός τόπος καί κατοικία των ιερέων τού Δία,τού πατέρα των Θεών. Οί ιεροί αγώνες των Νεμέων συμπεριλαμβάνονταν στον ευρύτερο αξιακό κύκλο άλλων σπουδαίων αγώνων όπως των Ολυμπίων,των Ισθμίων καί Πυθίων. 
Τα Νέμεα λοιπόν φίλες καί φίλοι ήταν ταφικοί αγώνες προς τιμήν των Επτά επί Θήβας καί τού ίδιου τού Δία καί μάλιστα οί ελλανοδίκες αυτών των αγώνων γιά αυτόν τον λόγο φορούσαν πένθιμα ενδύματα. 
Οί «Επτά επί Θήβας» ήταν μία τραγωδία τού Αισχύλου καί είναι μέρος της τριλογίας πού ανήκει στον περίφημο «Θηβαϊκό κύκλο» καί είναι το μοναδικό έργο της τριλογίας πού διασώζεται έως σήμερα. 
Η ιστορία της τραγωδίας λοιπόν βασίζεται στο μύθο των δίδυμων γιών τού Οιδίποδα καί της Ιοκάστης. 
Κεντρικό πρόσωπο λοιπόν ο Οιδίποδας στην όλη ιστορία. 
Γιά να μην μακρηγορούμε καί να μην αναφερθούμε στις τόσες λεπτομέρειες αυτού τού αρχαίου εξιστορήματος,η όλη ιδέα καί πού έχει τελικά άμεση σχέση με τούς αγώνες των Νεμέων,έχει να κάνει με την ΚΑΤΑΡΑ των Θεών προς τον Λάϊο τον πατέρα τού Οιδίποδα. 
Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η «κατ-άρα» λεγόταν «αρά» καί η αλβανική γλώσσα διασώζει αυτούσια τη λέξη ως «ναμ» στη γκεγκική προφορά πού σημαίνει την κατάρα καί «nëm-νεμ» στην τοσκική καί έναρθρα(με το θηλυκό δηλ.άρθρο) «νέμε-α» καί μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το «ανάθεμα-κατάρα» πού ξεστομίζει κάποιος δείχνοντας την ανοιχτή παλάμη του λέγοντας «νά». 
Η αλβανική δηλαδή διασώζει αυτούσια την αρχαία αυτή λέξη καί μάλιστα στον καθημερινό της λόγο. 
Στην αρχαία τώρα ελληνική γλώσσα αλλά καί παράδοση αναφέρεται η θεότητα της Νέμεσης,η αμείλικτη καί σκληρή τιμωρός τού Δικαίου καί προσωπικά δεν κατανοώ την ετυμολόγηση πού δίνουν καί σε αυτή την πανάρχαια λέξη οί σημερινοί «φωστήρες» μας από το νέμω πού σημαίνει διαμοιράζω-διανέμω κλπ. 
Το αφήνω αυτό το τελευταίο φίλες καί φίλοι στην κρίση τού κοινού νού γιά να βγάλει ο καθένας καί η καθεμία τα δικά του καί δικά της συμπεράσματα. 
Ολοκληρώνω με την ξεκάθαρη διατύπωση πως δεν χρειάζεται να προστρέξει λαχανιάζοντας κανείς να σημειώσει το ποιά γλώσσα «έκλεψε» την άλλη καί τα σχετικά,αλλά να ανοίξει επιτέλους το ερευνητικό οπτικό του πεδίο προς το αυτονόητο,ότι δηλαδή η αλβανική καί η ελληνική γλώσσα αποτελούσαν στις προϊστορικές εποχές την ίδια καί την αυτή γλώσσα πού ενώ η αλβανική παρέμεινε στάσιμη στα κακοτράχαλα βουνά της διασώζοντας τις πρωταρχικές της ρίζες,η ελληνική εξελίχτηκε λογοτεχνικά καί πολιτιστικά με αποτέλεσμα με τον χρόνο να διαφοροποιηθεί.


Ήταν ταφικοί αγώνες προς τιμήν των Επτά επί Θήβας:

 Οί «Επτά επί Θήβας» είναι  τραγωδία τού Αισχύλου καί είναι μέρος της τριλογίας πού ανήκει στον περίφημο «Θηβαϊκό κύκλο» καί είναι το μοναδικό έργο της τριλογίας πού διασώζεται έως σήμερα.Η ιστορία της τραγωδίας λοιπόν βασίζεται στο μύθο των δίδυμων γιών τού Οιδίποδα καί της Ιοκάστης(βλέπε αμέσως πιό πάνω).Κεντρικό πρόσωπο λοιπόν ο Οιδίποδας στην όλη ιστορία.
Βλέπε γιά την κατάρα των Θεών προς τον Λάϊο,πατέρα τού Οιδίποδα:

Νέμα,nemë:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
ε αμυδρά


νέμω-διανέμω-διαμοιράζω κλπ.:

ΒΛΕΠΕ:Νέμεσις
ΒΛΕΠΕ:Μαλακάσι(Τρίκαλα)-κατάρα


Φωτογραφείο Marubbi,Σκόντρα


                                                    

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)