«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Aλβανήτης-Αρβανήτης-Albanian-Skipetar Αρβών,πόλη της Ιλλυρίας καί το εθνικόν Αρβωνίτης. Λεξικό τού Στέφανου Βυζάντιου καί συνέχισε να ψάχνεσαι ορέ Αρβανίτη γιά την καταγωγή σου. Καί αναφερόμαστε σε εποχή τού 5ου αιώνα μ.Χ. φίλες καί φίλοι πού έγραψε το Λεξικό του ο Βυζάντιος.


Καί φυσικά κανείς βέβαια δεν διαχώριζε το «Αρβανίτης» από το «Αλβανός» μιάς καί είναι ο ίδιος ακριβώς λαός:


                                                              
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.7
ε αμυδρά
γ = γέγες κατά την λόγια απόδοση τού Κ.Χ. οί Gege-γκέγκες-γκέγκηδες-γκέκηδες, Γκεκαριά
τ = τόσκες-τόσκηδες, Τοσκαριά                                                                   


 

https://archive.org/stream/universalgeogra02maltgoog#page/n214/mode/2up

                                                                                                                 
                                                                                                                                                

http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/documents/nef202_pz_glwssari.pdf

                                                                                                                                             


                                                                       

                                                                  


                                                                                                                                             
                                                                   
                                                                      


http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_Albanianshttp://en.wikipedia.org/wiki/Arbanasi_people

                                                                      

http://invenio.lib.auth.gr/record/4890/files/npa-2004-4714.pdf?version=1


http://www.plotki.net/updated-rumours/authenticity/authentic-heritage/

                                                                        

http://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/albanes/fr/i2/i2.html  


 Tsitsipis.pdf

                                                                   

Παπαρρηγόπουλος γιά Αλβανούς-Αρβανίτες-Ιλλυριούς
                                                                     
                                                                           Καμαρώστε το λοιπόν πως οί...Έλληνες πολεμούσαν τούς Αρβανίτες.
Καί άντε να σού εξηγήσει ο σημερινός πλαστογράφος τού «άλλο Αλβανός καί άλλο Αρβανίτης» τι εννοεί ο συγγραφέας τού βιβλίου.Θα δείτε μέχρι καί φράση «Σκιπετάρης-Αρβανίτης».
Καί μαζί με αυτά καί 'κείνα να εξηγήσει ο ίδιος πλαστογράφος-προπαγανδιστής πού πήγαν οί εδώ Αρβανίτες πού είναι καί...Έλληνες,όχι Αλβανοί.Ή μήπως οί Αρβανίτες(πού είναι καί Έλληνες) δεν πολέμησαν καθόλου τον εχθρό καί δεν πρόσφεραν στην κοινή ελευθερία;
Γιατί γιά τον συγγραφέα Αρβανίτης πού να είναι καί...Έλληνας δεν υπάρχει ούτε σε αναφορά:
Βλέπε σελ.20-23-31-32-37 κλπ. καί ως εδώ γιατί γίνεται καί αηδία.
Καί μας λέει το ξεφτέρι ο συγγραφέας πως ο Μαρκομπότσαρης είχε γράψει λέει καί λεξικό αρβανίτικο!
Ετσι,χωρίς να εξηγεί,απλά.
Καί είναι να αναρωτιέσαι τι ναρκωτικά έπαιρναν εκείνη την εποχή...

Γίνεται κατανοητό γιά το πού πάει το «άλλο Αλβανός καί άλλο Αρβανίτης»; Γίνεται κατανοητό ποιά είναι η αφετηρία αυτής της τρισάθλιας προπαγάνδας καί πού στοχεύει; Γίνεται κατανοητό γιατί γίνονται όλα αυτά καί ποιούς βολεύουν; Θέλετε απάντηση; Τι;δεν καταλάβατε ακόμη; Ιδού η απάντηση,πού στην πετάνε κιόλας κατάμουτρα: «η ορθόδοξη πίστη διαμορφώνει την εθνική συνείδηση...» Ακόμη δεν καταλάβατε; Καί άντε τώρα να κάνεις ιστορική έρευνα(λέμε τώρα) με τέτοιο σκεπτικό σφηνωμένο στον εγκέφαλό σου...
Με τέτοιες...επιστημονικές αντιλήψεις έχει γαλουχηθεί ένας ολόκληρος λαός.Τύφλα να 'χουν τα Ιεροσόλυμα καί το Τελ Αβίβ...
 Καί ενώ σημερινοί «δάσκαλοι» μας λένε πως «οί Αρβανίτες είναι Έλληνες» καί από την άλλη να βλέπεις πως μεγάλωσαν τα ελληνόπουλα με σχολικά βιβλία καί τραγουδάκια το πως« οί Έλληνες πολεμούσαν τούς Αρβανίτες »καί με αυτές όλες τις αηδίες να έχουν γαλουχηθεί γενιές ολόκληρες,ε μόνο εδώ στο γιουνανιστάν υπάρχει αυτό το παγκόσμιο,ιστορικό καί εθνολογικό φαινόμενο.Βλέπε το αμέσως πιό πάνω βιβλίο τουλάχιστον στις πρώτες σελίδες να ευχαριστηθεί η ψυχή σας με το πως «οί Έλληνες πολεμούσαν τούς Αρβανίτες».Κ. Παπαρρηγόπουλος (1815-1891). 
Καθηγητής Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Μονάχου. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. 
Έκδοσις 6η εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος). 
Τόμος Δ. Μέρος Α’. Σελ 298. 
Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε. 
Εν Αθήναις. 1930.


Μέχρι καί ο Νικοκλής στο έργο του «Περί της Αυτοχθονίας των Αλβανών ήτοι Σκιπιτάρ» ως φανατικός Χριστιανός πού προσπάθησε να αποδείξει την προέλευση των Αλβανών από τον Καύκασο μέσα στο ελάχιστες σελίδες κυριολεκτικά έργο του αποδέχεται το αυτονόητο: ΑΛΒΑΝΟΙ - ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ - ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ καί ΑΡΝΑΟΥΤΕΣ είναι η ίδια φυλή. Ο Νικοκλής αποτελεί σημείο αναφοράς-από τα ελάχιστα σε σχέση με τούς συγγραφείς στο θέμα των Αλβανών-των γνωστών αγνώστων καί «ειδικών» παπαγάλων πού διαλαλούν το ανεκδιήγητο «άλλο Αλβανός καί άλλο Αρβανίτης»,παρακάμπτοντας συνειδητά το ότι ούτε στιγμή δεν διαφοροποιεί ο Νικοκλής τον Αλβανό από τον Αρβανίτη.ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)