«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Caucasian Albania - Αλβανία τού Καυκάσου - Αχαιοί

Κ. Παπαρρηγόπουλος (1815-1891).
Καθηγητής Ιστορίας Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Μονάχου.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930.
Έκδοσις 6η εικονογραφημένη
(Εκατονταετηρίδος).
Τόμος Δ. Μέρος Α’. Σελ 298.
Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε.
Εν Αθήναις. 1930.


ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΛΑΤΙΟΥΟ Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος αναφέρει ότι οί Αλβανοί τού Καυκάσου προέρχονται από την Θεσσαλία καί οδηγήθηκαν εκεί από τον Ιάσονα. 
Καμμία αναφορά δεν υπάρχει από κανένα αρχαίο ιστορικό,Λατίνο ή Έλληνα,ότι οί Αλβανοί ήρθαν από τον Καύκασο αλλά το εντελώς αντίθετο.


Reges Albani


 Οί Αλβανοί τού Καυκάσου κατάγονται από τούς Αλβανούς τού Αινεία πού δημιούργησαν την Άλβη στην Ρώμη. 
Οί Αλβανοί της Ρώμης οδηγήθηκαν στον Καύκασο από τον Ηρακλή.


Μαζί με τούς Αλβανούς τού Καυκάσου πού αναφέρουν οί αρχαίοι ιστορικοί καί γεωγράφοι υπήρχαν καί οί Αχαιοί τού Καυκάσου μας λέει ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων. Οί Αχαιοί πού προέρχονταν από την περιοχή της Ηπείρου δημιούργησαν καί τον πρώτο ιστορικά καταγεγραμμένο ελληνικό πολιτισμό. 
Οί Αλβανοί καί οί Αχαιοί αναφέρονται σε ΟΛΑ τα ιστορικά κείμενα να έχουν ΚΟΙΝΟΥΣ προγόνους. 
Καμμία μετακίνηση δεν καταγράφεται των Αχαιών όπως καί των Αλβανών από τον Καύκασο στην Βαλκανική αλλά το εντελώς αντίθετο. 
Στην ανάρτησή μας αναφέρονται οί Αχαιοί τού Καυκάσου από τον Έλληνα ιστορικό Παύλο Καρολίδη.

Οί Ίβηρες (λαός της Πορτογαλίας καί Ισπανίας),οί Αχαιοί (λαός της Ελλάδας) καί οί Αλβανοί (λαός της Ιλλυρίας καί Ιταλίας) κατοικούσαν ΚΑΙ στον Καύκασο σε αρχαίες εποχές σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα Γεωγράφο Στράβωνα. 
Καί όμως,ενώ με ευκολία κάποιοι ψευδοιστορικοί μιλούν γιά τούς Αλβανούς πού ήρθαν από τον Καύκασο ΚΑΝΕΙΣ δεν αναφέρει τούς Ίβηρες καί τούς Αχαιούς τού Καυκάσου.

Όλοι εκείνοι οί μωροί πού χτυπούν την Αρβανιτιά,πού χτυπούν την Αλβανία νομίζουν πως προσφέρουν εθνική υπηρεσία στην Ελλάδα! 
Ούτε πού τούς περνά από το μυαλό ότι η αντιπαλότητα μεταξύ Ελλάδας καί Αλβανίας εξυπηρετεί ακριβώς τούς εχθρούς αυτών των δύο χωρών.

Ο William Smith στο έργο του ταυτίζει τούς Αλβανούς με τούς Ιλλυριούς καί αναφέρεται στον αρχαίο Έλληνα Γεωγράφο Πτολεμαίο πού γράφει γιά την ιλλυρική φυλή των Αλβανών ήδη στην εποχή του.

«ΑΛΒΑΝΟΙ πατέρες,των Λατίνων το γένος...»,
 προσφωνεί στο έργο του ο Λατίνος Βιργίλιος τον αρχαίο λαό των Αλβανών πού ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ την Ρώμη !

Να λοιπόν πως ένα - ένα με τα ιστορικά στοιχεία πού έχουν διασώσει οί αρχαίοι συγγραφείς μπορούμε σήμερα εμείς να χαρτογραφήσουμε τούς λαούς μας καί τις παραδόσεις μας φίλες καί φίλοι. 
Ο Πλούταρχος μας λέει πως οί Πελασγοί ονόμασαν(πού οί ίδιοι δημιούργησαν) την πόλη της Ρώμης λόγω της ρώμης-δύναμης των όπλων τους καί της πολεμικής τους δεινότητας. 
Των Πελασγών πού από την φύση τους είναι πλάνητες δηλαδή μεταναστευτικοί πού σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ΔΕΝ μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. 
Μία αναδρομή επομένως όλων των ιστορικών στοιχείων πού παρουσιάσαμε καί παρουσιάζουμε περί Αλβανών - Αχαιών - Ιλλυριών - Λατίνων καί Ελλήνων θα ήταν άκρως κατατοπιστική γιά την ιστορία των προγόνων μας φίλες καί φίλοι.
Καί συνεχίζοντας φίλες καί φίλοι περί των παραδόσεων τού λαού μας,ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς μας λέει πως οί αρχαίοι Αλβανοί πού ο Πτολεμαίος τούς κατονομάζει Ιλλυριούς,κατάγονταν από τούς Πελασγούς καί τούς Αρκάδες,πού καί αυτοί ήταν Πελασγοί σύμφωνα με το σύνολο των αρχαίων ιστορικών καί συγγραφέων. 
Όσες θέσεις παρουσιάζουν οί αρχαίοι συγγραφείς πού φαινομενικά η μία αντικρούει την άλλη στην ουσία καταδεικνύουν μία ΚΟΙΝΗ θέση : 
την ΚΟΙΝΗ καταγωγή των λαών εκείνων των οποίων παρουσιάζουμε στις αναρτήσεις μας. 
Των Ιταλών,των Ελλήνων καί Αλβανών καί των προγόνων τους Πελασγών καί Ιλλυριών !

Άγιος Αλβανός,ο πρώτος χριστιανός της Αλβιώνας-Αγγλίας. 
Saint Alban
Μαργαρίτης Δήμιτσας.Ο Νικοκλής μόνος υποστήριξε την δήθεν εξ Ασίας καταγωγή των Αλβανών.
Η κρατούσα θέση τού επιστημονικού κόσμου ήταν η εξ Ευρώπης καταγωγή των Αλβανών:
Δεν υπάρχει πρωτογενής ιστορική αναφορά γιά εποικισμό από την Αλβανία τού Καυκάσου προς την βαλκανική Αλβανία καί Ιλλυρία.
Ενώ υπάρχουν αναφορές γιά το εντελώς αντίθετο είτε από την Ιταλία είτε από ελληνικές περιοχές προς Καύκασο.
Το ίδιο ισχύει γιά τούς περίφημους Αχαιούς τού Καυκάσου,πού ενώ οί πλαστογράφοι καί προπαγανδιστές με ευκολία αναφέρονται στούς Αλβανούς τού Καυκάσου αποσιωπούν συστηματικά τούς Αχαιούς.
Άλλωστε καί ποιό το πρόβλημα την στιγμή πού επικρατεί η άποψη η εκ τού Καυκάσου καταγωγής όλων των ευρωπαϊκών λαών;
Τι ταράσσονται λοιπόν οί προπαγανδιστές καί ποιός ο λόγος της ταραχής τους;

Καί ο Γεωγράφος Conrad Malte-Brun ταυτίζει απόλυτα τούς Αλβανούς με τούς αρχαίους Ιλλυριούς καί αναφέρεται στο έργο τού αρχαίου Έλληνα Γεωγράφου Πτολεμαίου πού καταγράφει την ιλλυρική φυλή των Αλβανών. 
Καί εννοείται πως ΚΑΙ ο Malte-Brun ταυτίζει απόλυτα ως τον ένα καί τον αυτό λαό τούς Αρβανίτες - Αλβανούς - Αρναούτες.Άλπεια Όρη(βουνά) καί Άλβεια. Άλπεις-Αλβία-Άλβια.
Βλέπε αλπισμός-αλφισμός-αλμπίνο-αλπινισμός(ορειβασία),Αλφειός ποταμός (Ελλάδα),τροπή τού -π -φ -μπ-β(αρμπ-αρβ,αλπ-αλφ,αλβ-αρβ(ρωτακισμός),κλπ.). 
Το λευκό,ο λευκός καί συνεκδοχικά το ορεινό.
Αλβανία - Ιταλία-Αινείας

Είναι φανερό πως η παράδοση τού Αλβανού τού Αινεία πέρασε στον Άγιο Αλβανό πού υποτίθεται πως εκχριστιάνισε τούς Βρετανούς.
Καθόλου τυχαίο πού ο συγγραφέας ταυτίζει τον Σκώτο ήρωα με τον Αλβανό Σκεντέρμπεη.

                                                  Αχαιοί τού Καυκάσου. 
Οί Αχαιοί κατ'ουσίαν υπήρξαν οί πρωτοπόροι των αρχαίων Ελλήνων,κυριολεκτικά η ραχοκοκαλιά τους καί ο αρχαιότερος γνωστός ελληνικός πολιτισμός. Υπήρξαν οί κύριοι οργανωτές της εκστρατείας εναντίον της Τροίας. 
Οί πρωταγωνιστές στα έργα τού Ομήρου. 
Καί όμως,η σύγχρονη προπαγανδιστική ιστοριογραφία των ρωμιών αρέσκεται να αναφέρεται στούς περίφημους Αλβανούς τού Καυκάσου αποσιωπώντας επιδεικτικά τούς Αχαιούς της ίδιας περιοχής. 
Καί πριν βιαστεί κανείς να τούς ονομάσει με την ίδια ευκολία Έλληνες,ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων(καί όχι μόνο) ούτε καν τούς κατονομάζει ως τέτοιους παρά ως βαρβάρους ανάμεσα στούς άλλους «βαρβάρους» λαούς τού Καυκάσου.


Οί Αλβανοί τού Αινεία, 
οικιστές της Ρώμης.
Αλβανοί,εκ των Πελασγών 
καί Αρκάδων
(Βλέπε γιά την βασιλική οικογένεια της Τροίας πού κατάγεται από τον Δάρδανο).
Βλέπε το όνομα Δαϊκλής(το γνωστό σουλιώτικο της φάρας των Δαγκλή! αλλά καί τού μουσουλμάνου Αρβανίτη Μουστάμπεη Δαγκλή)

Ίλιον καί Ιλλυρία


                                                 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)