«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Μαρδαΐτες-Μιρδίτα


Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος τ.4ος,1892


Τυρρηνοί-Μαρώνειος οίνος-Μάρων

Μαρώνεια-Μαρωνίτης οίνοςΑξίζει προσοχής πού οί σημερινοί Μαρωνίτες τού Λιβάνου υποστηρίζουν πως είναι απόγονοι των Μαρδαϊτών.
Παρατηρείστε την φυλετική τους διαφοροποίηση σε σχέση με τον γύρω αραβο-σημιτικό κόσμο,εμφανή η ευρωπαϊκή τους προέλευση αλλά καί η νοοτροπία τους πού τούς καθιστά όντως ένα ξένο στοιχείο μέσα στην ανατολική λεκάνη.
Καί φυσικά οί «ειδικοί» μας λένε πάλι πως επρόκειτο γιά «μυστήριο» ως προς την προέλευσή τους κλπ.Σίγουρα,εάν επρόκειτο γιά κάποιον λαό της Πολυνησίας καί της Αφρικής ή Άπω Ασίας η τέλος πάντων γιά μη ευρωπαϊκό, με σιγουριά θα υπήρχε ασφαλέστατη βιβλιογραφία μερικών εκατοντάδων τόμων.
To όνομά τους υποτίθεται ότι προέρχεται από τον άγιο Μάρωνα καί παραπέμπει στο παράδειγμα τού αγίου Αλβανού(saint Alban)των Βρετανών πού υποτίθεται πως ήταν ο πρώτος χριστιανός μάρτυρας καί η αρχή τού εκχριστιανισμού των Βρετανών.
Δεν πρόκειται γιά τίποτα άλλο παρά γιά ενσωμάτωση θα λέγαμε τού παλαιού εθνωνυμικού στις νέες πλέον πολιτισμικές νόρμες με την εμφάνιση τού χριστιανισμού καί την αρχή μιάς νέας εποχής σηματοδοτώντας καί το τέλος τού παλαιού κόσμου.
Μαρωνίτες δηλ.στην περίπτωση τού Μάρωνα καί Albany-Albion το παλαιό όνομα της Σκωτίας στην περίπτωση τού Αλβανού της Αγγλίας.                                                                         «Μιρετίτιδες»,οί Μιρδίτες

Χαρακτηριστικό γνώρισμα ο κλεφτοπόλεμος καί η μισθοφορία όπως η φύλαξη ορεινών περασμάτων των Μιρδιτών καί Μαρδαϊτων-Μαρωνιτών

                                                                       
Στην ελληνική διανόηση μέχρι τις αρχές καί μέσα τού 1900 ήταν αποδεκτό καί ζήτημα άνευ άλλης συζητήσεως πως οί Μαρδαΐτες των Βυζαντινών ήταν οί Μιρδίτες της βορείου Αλβανίας.
 Η Ιλλυρο-Πελασγική καί η Έλληνο-Πελασγική ιστορία κρύβει πολλές εκπλήξεις,μα πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις πού ούτε καν μας περνά από το μυαλό φίλοι μου. Καί το ότι πολλά από την ιστορία μας είναι άγνωστα οφείλεται στην τάση της καθοδηγούμενης επίσημης επιστήμης να αποσιωπούνται πολλά από τα τεκμήρια πού υπάρχουν. Καί όλο αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ιστορίας καί της καταγωγής των ευρωπαϊκών φυλών. Βλέπετε,προέχει ο συνεχής βομβαρδισμός των «ειδικών» γιά να μας «πληροφορούν» πως τα πάντα προέρχονται από Αφρική καί Ασία με ό,τι έχει να κάνει με τα της Ευρώπης.
                                                                            
 ΜΑΡΔΑΪΤΕΣ 
Μαρδαΐτες-Μαρωνίτες,ένας ευρωπαϊκός πολεμικός λαός τού Λιβάνου. Πολύ πριν μας τα πρήξουν με τις Κούρδισσες πολεμίστριες,οί Μαρδαΐτισσες είχαν τον πόλεμο δίπλα στούς άντρες τους,με δικές τους μονάδες,γιά πρωϊνό. Κι όμως,ποτέ δεν μας είπαν γιά αυτόν τον χριστιανικό,ευρωπαϊκό λαό πού επιβίωσε αιώνες ανάμεσα σε ξένο καί εχθρικό περιβάλλον. Οί «ειδικοί» ΚΑΙ γιά αυτούς μας λένε πως είναι «άγνωστη» η καταγωγή τους καί ο τόπος προέλευσής τους. Αμφισβητούν ακόμη καί το όνομα πού ο ίδιος αυτός λαός ονομάζει τον εαυτό του:Μαρδαΐτες. Αν ήταν κάποια φυλή τού Αμαζονίου,της Πολυνησίας η της Αφρικής θα είχαν γραφτεί τόμοι εγκυκλοπαιδειών,ντοκυμαντέρ καί θα είχαν δοθεί αρίθμητες «επιστημονικές» διαλέξεις.
 Ο φύλαρχος της Μιρντίτα καί συμμαχητής τού Σκεντέρμπεη Λεκ Ντουκαγκίν(Λέκκας Δούκας-Γκίνης) συνέλεξε καί κατέγραψε γιά πρώτη φορά τούς νόμους της βεντέτας της βορείου Αλβανίας,στο περίφημο «Κανούν»=Κανόνας.
Ακραιφνείς «βεντετιστές» οί φυλές της Μιρντίτα θεωρούνται οί θεματοφύλακες της πανάρχαιας παράδοσης τού εθιμικού δικαίου,τού Νόμου τού Αίματος.
Ένας ορεσίβιος λαός με παράδοση στην μισθοφορία μιάς καί ο πόλεμος ήταν η μόνη αποδεκτή «τέχνη» βιοπορισμού γιά τον άνδρα.
Η εμφανής ευρωπαϊκή προέλευση τού λαού των Μαρωνιτών δεν χωρά αμφιβολία πως επρόκειτο γιά μεταναστεύσεις ευρωπαϊκών φυλών ΠΑΝΤΟΥ στον τότε «γνωστό» κόσμο από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα ιστορικά καί μετα-ιστορικά μεταξύ της χρονικής διαδρομής τριών αυτοκρατοριών:ρωμαϊκής-«βυζαντινής»-οθωμανικής,συμπεριλαμβανομένης καί της εποχής τού Αλεξάνδρου καί των επιγόνων του.
Μαρδαΐτες-Μαρωνίτες,ένας ευρωπαϊκός,χριστιανικός καί πολεμικός λαός τού Λιβάνου.
 Πολύ πριν μας τα πρήξουν με τις Κούρδισσες πολεμίστριες,οί Μαρδαΐτισσες είχαν τον πόλεμο γιά πρωϊνό.
 

ο Αλβανός Σκοντριάνος πασάς τού Λιβάνου
με καταγωγή από την Μιρντίτα

Μία ομολογουμένως λογική καί «ιστορική» ανάλυση αλλά θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί φοβική.
Γιά παράδειγμα τι σχέση μπορεί να έχει η βόρειος Ήπειρος με την Μιρντίτα.Δεν χρειάζεται να σχολιαστεί τίτοτα άλλο μιάς καί σε άλλες αναρτήσεις εξαντλούνται τα θέματα των Τόσκηδων καί Γκέγκηδων πού κατά αυθαίρετο τρόπο βαπτίζονται κάποιοι «Έλληνες» και κάποιοι όχι ανάλογα το ιδεολογικο-θρησκευτικό καί στείρο εθνικό πεδίο τού καθενός.
Ας διαβαστεί καί προβληματίσει το άρθρο αυτό ως προς το θέμα των Μαρδαϊτών πού τόσα ωραία στοιχεία παρουσιάζονται.
Πάντως,η φωτογραφία κάτω διαβεβαιώνουμε πως επρόκειτο γιά γυναίκες από την περιοχή της Μιρντίτα.
Χριστόφορου Περραιβού 1803
αναφέρεται στις δύο ακραιφνείς αλβανικές πολεμικές κοινότητες,όπως γράφει ο ίδιος ο συγγραφέαςΜαρδαΐτες ένας ευρωπαϊκός πολεμικός χριστιανικός λαός τού Λιβάνου
                                                

                                           

                                           
Μιρδίτες - Μαρωνίτες 
 Μαρδαΐτες - Μανιάτες!

ΜIRDITES OU MARDAITESΒλέπε Marada - Mardaites


Μιρντίτα-1918

Πυργόσπιτο στη Μιρντίτα

Μιρντίτα

 Prênk Bibë Doda
Prince of Mirdita                                               

Οί κάτοικοι ενός χωριού της ηρωϊκής Μιρντίτα - Mirditë ξηλώνουν την τουρκική σημαία σε δημόσιο έργο πού κατασκευάζει εταιρία τουρκικών συμφερόντων.
Ελλάδα κοιμήσου,ψάξε προς ανατολάς να βρείς χριστιανικά «αδέλφια» αφήνοντας αίμα ατόφιο πελασγικό.

Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο καί κάποια στιγμή 
το ζήτημα των μετακινήσεων διαχρονικά των πανάρχαιων 
Πελασγών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)