«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Αμαζόνα

Αμαζόνες:
1

2
Η πρώτη Αμαζόνα η Μαζώ,
ιέρεια της Άρτεμης:
Βλέπε γιά Άρτεμη πιό κάτω,
ορκισμένη παρθένα καί πολεμίστρια

3
Ο Θεός Άρης προστάτης των Αμαζόνων,
οί ορκισμένες Παρθένες καί
η θυσία των αλόγων:

4
Οί Αμαζόνες καί τα άλογα:
Βλέπε γιά Ιππώ καί Ιππολύτη
Στη ζώνη τους κρέμαγαν επιδεικτικά οί Αρβανίτισσες τα κλειδιά τού σπιτιού 
ως δείγμα εξουσίας:
«στη ζώνη κρεμούσες τα κλειδιά
σαν τον αντρειωμένο τ'άρματα»
Πολλά ονόματα Αμαζόνων θα δούμε να 
έχουν ως συνθετικό τη λέξη «ίππος».


ΒΛΕΠΕ:Καινέας,η γυναίκα πού έγινε άνδρας πολεμιστής από την φυλή των Λαπίθων!
Δεν χρειάζεται φίλες καί φίλοι να αναφερθούμε στο έθιμο των ορκισμένων παρθένων στην βόρεια Αλβανία,στη Γκεκαριά. Λίγο-πολύ είναι γνωστό το έθιμο αυτό πού βρίσκεται στη δύση του.
Μιά «περατζάδα» στο διαδίκτυο είναι αρκετή ώστε να πάρουν γνώση καί εκείνοι πού δεν γνωρίζουν. 
Σε γενικές γραμμές,πρόκειται γιά το έθιμο της γυναίκας πού ορκίζεται άνδρας με το δικαίωμα να φέρει όπλα καί να συμμετάσχει ισότιμα στα πράγματα των ανδρών. 
Είναι η πρώην γυναίκα καί πλέον άνδρας Burnesha. 
Το ίδιο λοιπόν αυτό έθιμο θα το συναντήσουμε στην αρχαία ελληνική μυθολογία με τον Καινέα πού από γυναίκα έγινε άνδρας πολεμιστής καί ανήκε στην φυλή των Λαπίθων ή Λαπιθών,από την οποία προερχόταν καί ο γνωστός ήρωας Θησέας καί επειδή όπως έχουμε ξαναπεί αυτές οί ρημάδες ιστορικές συμπτώσεις είναι παραπάνω από πολλές,δεν θα παραλείψουμε να υπενθυμίσουμε την γνωστή αλβανική φυλή των Λιάπηδων ή Λάμπηδων. 
Μα καί οί Αμαζόνες είναι γωστές σε εμάς πού οί ιστορικοί μας λένε πως ήταν στην Κολχίδα πού καί σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε την ιλλυρική φυλή των Κόλχων πού αναφέρει στο έργο του ο Στέφανος ο Βυζάντιος.
Ούτε θα ήταν άστοχο να αναφέρουμε καί τις Θεές ορκισμένες παρθένες πολεμίστριες πού ήταν π.χ. η Αθηνά καί η Άρτεμις.  
Τέλος πάντων, γιά μία ακόμη φορά φίλες καί φίλοι είπα να αναφερθώ στις ιστορικές καί άλλες «συμπτώσεις» πού με αξιοθαύμαστη επιμονή οί σύγχρονοι ιστορικοί καί συγγραφείς μας δεν λένε με τίποτα να λάβουν υπόψη τους,παρακάμπτοντας κάθε έννοια λογικής καί συγκρητισμού.
Ο Καινέας μάχεται

μάσ-ζι=ίππος,πουλάρι:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.222
ë αμυδρά

μάζε-μëζε:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.217
ë αμυδρά

μέζε=πώλος:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.234
ë αμυδρά

Ζόνιë=κυρία,δέσποινα:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.122
ë αμυδρά
Α-μαζ-ζόνιε=η κυρία τού αλόγου.Πού εκτρέφει
πουλάρια,άλογα καί ασχολείται προφανώς με αυτά.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει με το στερητικό -α αλλά το -α επιτατικό
  να τονίσει δηλ. αυτό πού θέλει να πεί:από τη στέρηση στην επίταση(α)

χίπ=ιππεύω:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.478
Βλέπε:ίππος

κάλι=άλογο:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.138Φυλή Κόλχων στην Ιλλυρία. Καί εξηγείται λοιπόν καί τα περί Αμαζόνων με το αλβανικό έθιμο των ορκισμένων παρθένων, των γυναικών πού ορκίζονται άνδρες με το δικαίωμα να φέρουν όπλα,να συμμετέχουν στην εκδίκηση τού αίματος καί να συμμετέχουν ως ισότιμες των ανδρών.
Από τον Απολλώνιο τον Ρόδιο.

Αμαζόνειον στην Αττική καί Αμαζονικόν στην Βοιωτία(των Ιλλυριών Αβάντων ή Αμάντων) καί Μαζαίος στην Βιθυνία.Το άγαλμα της οπλισμένης γυναίκας των Αιτωλών

Οί «μιξοβάρβαροι» Αιτωλοί

Η Θεά Αθηνά οδηγεί τον στρατό


                                                

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)