«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ώ Ηπειρώται,ώ Αρβανίται...Γιά εμάς,τα όρια των Αλβανοπελασγών καί Ελληνοπελασγών αρχίζουν από το Γκέγκικο Κοσσυφοπέδιο,την βόρεια Αλβανία,περνούν από την Μακεδονία καί Ήπειρο καί καταλήγουν στην Κρήτη !
Ο ευπατρίδης Ζώτος Μολοσσός είχε αντιληφθεί τα ιστορικά σύνορα τού Πελασγικού κόσμου καί δεν σταματούσε να γράφει γιά το αυτονόητο: πως η Γκεκαριά και ολόκληρη η βόρεια Αρβανιτιά αποτελούσε την πρώτη καί κύρια γραμμή αμύνης γιά τούς Έλληνο-Πελασγούς.
Καί αυτό πάντοτε εκθείαζε,πως η Αρβανιτιά της Γκεγκερίας,της Τοσκερίας,της Λιαμπουρίας καί Τσαμουρίας ήταν η ψυχή καί η μήτρα τού γνήσιου καί ανόθευτου ελληνικού.
Ο Βασίλειος Ζώτος με πόνο ψυχής συνεχώς εφιστούσε την προσοχή των ελληνικών κυβερνήσεων πάνω στη χάραξη εθνικής στρατηγικής έναντι τού γνησιοτέρου πελασγικού στοιχείου πού ήταν οί Αλβανοί στο σύνολό τους.
Των Αλβανών,πού συνειδητά ή όχι ήταν οί κύριοι δημιουργοί αλλά καί παντοτινοί θεματοφύλακες τού έλληνοπελασγισμού.

Λέγοντας «τω εκ Χειμάρρας Λαπίθη» εννοεί ο συγγραφέας τούς Λιάπηδες μιάς καί συνεχώς τούς ταυτίζει με την αρχαία φυλή των Λαπήθων ή Λαπηθών.Επομένως ευθέως αποκαλεί Αλβανούς τούς Χειμαριώτες ανήκοντας στην φυλή των Λιάπηδων.
Βόρεια Αλβανία.
Φωτογραφείο Marubbi στη Σκόντρα

Ο πολυγραφότατος συγγραφέας καί περιηγητής Ζώτος ο Μολοσσός,ο εθελοντής αγωνιστής των κρητικών αγώνων καί άλλων ανταρτικών κινημάτων,παρασημοφορημένος από τις ελληνικές κυβερνήσεις καί από τόσες άλλες υπόδουλες ελληνικές κοινότητες,αποτελεί την αγία γραφή τού Ελληνισμού ολόκληρου !
Υπήρξε ο κατεξοχήν ΜΥΣΤΗΣ τού Πελασγικού κόσμου καί κύριος θαυμαστής τού Αλβανικού λαού ! 
Ήταν ένας από τούς κύριους οραματιστές τού Έλληνο-Αλβανικού κράτους,δηλαδή εκείνου πού θα εξέφραζε την αγνή δύναμη τού προγονικού πνεύματος ! 
Ο Μολοσσός,το γνήσιο αυτό τέκνο της Αρβανιτιάς,είναι η πνευματική ΚΙΒΩΤΌΣ μέχρι σήμερα των απανταχού Αλβανο-Πελασγών καί Ελληνο-Πελασγών !

Η τριανδρία των Ηπειρωτών καί ξεκάθαρα ποιοί εννοούνται Ηπειρώτες μιάς καί αναφέρεται ο συγγραφέας σε έναν Γκέγκη μουσουλμάνο καί σε δύο χριστιανούς,τον έναν Τόσκη στην καταγωγή καί τον άλλον Λιάπη,δηλαδή Λαπίθη.
Ο Μολοσσός στο έργο του συνεχώς αναφέρεται στη Γκεκαριά πού τη θεωρεί την στυλοβάτη καί την εμπροσθοφυλακή τού ελληνισμού!
Εφιστά την προσοχή των Ελλήνων πολιτικών καί των εκάστοτε κυβερνήσεων ώστε η Ελλάς να αποτελέσει την ακραιφνή σύμμαχο καί συμπαραστάτη των αδελφών Γκέκηδων.

«Θυαμικά» εννοούνται τα Τσάμικα,κατά την γλώσσα των Τσάμηδων δηλ., όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας καί όπως πιό πάνω αναφερθήκαμε,Λαπηθικά εννοεί τα Λιάπικα,τούς Λιάπηδες δηλ.Ο συγγραφέας σε τούτο το έργο του αλλά καί στο σύνολο τού όλου συγγραφικού του έργου θεωρεί  ΟΛΟΥΣ τούς Αλβανούς,χωρίς να διαχωρίζει φάρες ή φυλές,ως γνήσιους εκπρόσωπους των Πελασγών  πού υπήρξαν καί προπάτορες των Ελλήνων.


Καί φυσικά δεν διαχωρίζει ο συγγραφέας τούς Αλβανούς-Σκηπιτάρους από τούς Αρβανίτες μιάς καί επρόκειτο γιά τον ίδιο λαό.Άλλωστε το «Αλβανός» εξηγεί πως πρόκειται γιά λόγια απόδοση των Ελλήνων καί Λατίνων τού «Αρβανίτης».
Ο Μολοσσός δεν διαχωρίζει τον Αλβανό μουσουλμάνο από τον Αλβανό χριστιανό πού έτσι κι αλλιώς πρόκειται γιά λαό στην ουσία ανεπηρέαστο από τις θρησκείες,διατηρώντας ακέραιο καί ενιαίο τον φυλετικό του ψυχισμό.

Πλεκεσία,η γερουσία στις αλβανικές κοινότητες.Πλεκεσία λέγονταν επίσης το συμβούλιο των αρχηγών των Φαρών στο Σούλι.


Ο Μολοσσός ταυτίζει τούς αρχαίους Αλβανούς της Ιταλίας με τούς Αλβανούς της Βαλκανικής.Ο συγγραφέας ταυτίζει τούς Μυρμιδόνες με τούς Μιρντίτες της βορείου Αλβανίας!
Μα,ο Πύρρος καί ο Νεοπτόλεμος αρχηγετούν
στούς αρχαίους Μολοσσούς τούς οποίους την προέλευση δεν είναι δύσκολο να την εντοπίσει κανείς στούς Μαλισόρους(σημαίνει η λέξη τούς ορεσίβιους) της Μalësia στη βόρεια Αλβανία.
Επιβεβαιώνεται η βόρεια αυτή σύνδεση ακόμη περισσότερο όταν ο Πύρρος  βασιλιάς της Ηπείρου εκ της φυλής των Μολοσσών,όταν παιδί ακόμη είχε βρεί καταφύγιο καί προστασία στούς συγγενείς του στη βόρεια Ιλλυρία.
Προσέξτε πως καί έως πού προσδιορίζει ο συγγραφέας τα όρια της «Αρβανιτιάς».

Αλβανός στρατιώτης.
 An Arnaut Soldier.
 WITTMAN, William. Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801, in company with the Turkish Army, and the British Military Mission..., 
Λονδίνο, T. Gillet for Richard Phillips, 1803.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)