«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Οί Αλβανοί μετανάστες


Οι Αλβανοί μετανάστες προσφέρουν στην Ελλάδα
Του Ν. Ι. Μερτζου*
Oι ξένοι οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, αρχές του 2008, αντιπροσωπεύουν το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ο οποίος, σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή του 2001, ανερχόταν σε 11 εκατομμύρια περίπου. Εν προκειμένω η ενδημική υπογεννητικότητα των Ελλήνων προεξασφαλίζει ότι εν τω μεταξύ έχει αυξηθεί ο γηγενής ελληνικός πληθυσμός. Απλώς στον αριθμό των κατοίκων που μεταξύ 2001-2008 έλαβαν ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να προστεθούν: α) όσοι χαρακτηριζόμενοι «παλιννοστούντες» από τις άλλοτε σοβιετικές χώρες έλαβαν την υπηκοότητα και θεωρούνται κατά τεκμήριον –διόλου αμάχητο– Ελληνες το γένος, β) όσοι Βορειοηπειρώτες και Ελληνόβλαχοι, προερχόμενοι από την Αλβανία χαρακτηρίστηκαν ομογενείς και επίσης έλαβαν υπηκοότητα και γ) όσοι παντελώς ξένοι προς τον ελληνισμό μετανάστες έλαβαν επίσης την ελληνική υπηκοότητα.
Σε άρθρο του στο περιοδικό «Εμφαση» του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής τον Ιανουάριο του 2008 ο καθηγητής Ι. Αρβανιτόπουλος ανέφερε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι ξένοι μετανάστες στην Ελλάδα:
- Παράγουν το 2,6% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος,
- Αποτελούν το 10,4% των μεταναστών όλης της χώρας,
- Εκπροσωπούν το 10% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
- Καταθέτουν εισφορές 887 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο ΙΚΑ,
- Κατά 86,6% είναι εγκατεστημένοι στις αστικές περιοχές,
- 44.689 είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απ’ αυτούς οι 35.318 είναι Αλβανοί,
- Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 350.000 συνολικά ξένων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
- Επιβαρύνουν ελάχιστα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΙΚΑ και του ΟΓΑ επειδή είναι νέοι σε ηλικία και υγιείς,
- Το 70% που νοσηλεύονται στο ΕΣΥ είναι ετοιμόγεννες γυναίκες. Κανονικά όποιος γεννιέται στην Ελλάδα είναι εκ γενετής Ελληνας υπήκοος - αλλά, παρά ταύτα, τα παιδιά ξένων γονέων αποκλείονται,
- Οι Αλβανοί υπολογίζονται σε 450.000 περίπου.
Νεότερα, τέλος, επίσημα στοιχεία προσθέτουν ότι:
- 20.000 περίπου Αλβανοί ίδρυσαν δικές τους γεωργικές, τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπου έγιναν αφεντικά –και– Ελλήνων.
- Το 2005 ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ 13.725 ξένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, από τους οποίους οι 4.697 ήταν Αλβανοί (το 34,2% του συνόλου).
- 100.000 ξένοι μετανάστες, κατά συντριπτική πλειοψηφία Αλβανοί, έχουν αγοράσει κατοικία στην Ελλάδα.
Ο συνυπολογισμός όλων των προαναφερομένων διαθεσίμων στοιχείων οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι Αλβανοί μετανάστες είναι:
- Το 40% των συνολικών ξένων μεταναστών στην Ελλάδα.
- Το πιο νομιμοποιημένο και εμπράκτως ενσωματωμένο τμήμα όλων των ξένων.
- Η ασυγκρίτως παραγωγικότερη ομάδα όλων των μεταναστών.
- Ο αποφασιστικής σημασίας αιμοδότης του ΙΚΑ.
- Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και το ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ.
- Το μοναδικό εισηγμένο παραγωγικό στήριγμα της ελληνικής Γεωργίας.
- Οι πιο ελληνομαθείς –σε σύγκριση και με τους «παλιννοστήσαντες» – και πιο προσαρμοσμένοι στην Ελλάδα ξένοι μετανάστες.
- Οι καλύτεροι και ασυγκρίτως περισσότεροι ξένοι μαθητές των σχολείων μας.
Ολα τα ανωτέρω επίσημα τεκμήρια αποδεικνύουν αδιάσειστα ότι οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν τον σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας, όπου μάλιστα είναι εμπράκτως αποφασισμένοι να εγκατασταθούν μόνιμα και να ενσωματωθούν πλήρως.
Είναι επίσης το μοναδικό συγγενές φύλο του ελληνισμού με αποδεδειγμένη επί αιώνες συνεχή όσμωσή τους στο ελληνικό Εθνος.
Τέλος, υπό την ορατή προοπτική των εξελίξεων στα Βαλκάνια, οι Αλβανοί του Κοσόβου, του κράτους των Σκοπίων και της Αλβανίας «κρατούν τα κλειδιά» της περιοχής όπου η Ελλάδα έχει υψίστης σημασίας συμφέροντα. Εξάλλου, πολύ σύντομα οι Αλβανοί θα διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στη σερβική κοιλάδα του Πρέσεβο και στην επαρχία Σαντζάκ του Μαυροβουνίου.
Λογικά, συνεπώς, θα ανέμενε κανείς από την Αθήνα να είχε συγκροτήσει προ 15ετίας τουλάχιστον και να εφαρμόζει συστηματικά μια «αλβανική» πολιτική. Δυστυχώς, δεν την έχει υποψιαστεί καν. Επραξε το ακριβώς αντίθετο: μαζικές απελάσεις και βιαιότητες, σκαιές δυσμενείς διακρίσεις και άγρια εκμετάλλευση στα διεφθαρμένα ελληνικά προξενεία αλλά και στο καθημερινό μεροκάματο.
Συγκρίνοντας τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει με πλήρη δικαιολογητικά, ένσημα και πολύ υψηλά παράβολα οι ξένοι μετανάστες για να τους χορηγηθεί ή να επεκταθεί η άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα, διαπιστώνει κανείς ότι στη συντριπτική πλειοψηφία είναι Αλβανοί. Ασυγκρίτως περισσότεροι όλων των άλλων ξένων επίσης είναι όσοι υπέβαλαν τεκμηριωμένη αίτηση για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά τελείως «συμπτωματικά» είναι οι ασυγκρίτως ολιγότεροι που την έλαβαν.
Η Ελλάδα αγωνίζεται γενναία για να αποδείξει με πράξεις στους Αλβανούς μετανάστες της, εραστές της και αιμοδότες της, ότι πράγματι είναι «εχθρός» τους. Ούτε ο χειρότερος εχθρός του ελληνισμού θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει το ρήγμα μεταξύ Ελλήνων - Αλβανών το οποίο, επί 16 τουλάχιστον συνεχή χρόνια, προσπαθούν να επιτύχουν τα όργανα του ελληνικού κράτους! Μεταχειρίζονται του ενδεείς Αλβανούς μετανάστες μας με εξευτελιστική βαρβαρότητα, βαθιά διαφθορά, αχόρταγη αρπακτικότητα και υπεροπτική ραθυμία. Αυτή η χολέρα ενδημεί παντού όπου οι Αλβανοί υποχρεούνται να συναντήσουν το ελληνικό κράτος, δημόσιες υπηρεσίες και αστυνομία, ελληνικά προξενεία και μεθοριακοί σταθμοί τα σημεία εξουσίας. Ευτυχώς, η Ελλάδα αποτυγχάνει και έξω.
* Ο κ. Ν. Ι. Μέρτζος είναι δημοσιογράφος
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_05/08/2008_280127

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)