«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Η Συμμαχία Σουλιωτών καί Αλβανών μουσουλμάνων


 O Δημήτριος Υψηλάντης μαθαίνει την είδηση της συμμαχίας των Σουλιωτών με τούς Αλβανούς καί τούς καρπούς πού έδωσε στην Ήπειρο,καί γράφει τον Αύγουστο τού 1821 από την πολιορκία της Τριπόλεως...

«Προς τους ανδρείους καί πιστούς συμμάχους καί αρχηγούς Άγο Βασιάρη,Τσέγκο μπέη,Μούρτο Τσάλη,Ταχίρ Αμπάζη,Σουλεϊμάν Μέτο καί λοιπούς Τόσκηδες...»,

συγχαίροντας καί ενθαρύνοντας τους στο κίνημάτους.

«Αλλά εσείς ω αντρείοι Τόσκηδες,δεν κατάγεσθε ούτε από τούς μικρόψυχους Ανατολίτας,ούτε από τούς αδόξους Σκύθας.Είσθε απόγονοι των προγόνων μας ηρώων,καί τώρα,ενωθέντες με ημάς διά την ελευθερία,θεωρείσθε ως αδελφοί μας.

Αφ'ού ο Παντοδύναμος θεός καί πρώτος υπερασπιστής της ελευθερίας μας χαρίση αυτό το ουράνιον καλόν,θέλομεν σας έχει πάντοτε συμμετόχους καί το ονομά σας θέλει μείνει,χωρίς αμφιβολίαν αθάνατον,ακουόμενον καί δοξαζόμενον είς όλα τα βασίλεια της γης...».
Ο επαναστατημένος λαός ενθουσιάζεται στο άκουσμα αυτής της συμμαχίας καί η ελληνική μούσα δεν μένει αμέτοχη στην γενική εκδήλωσι τού θαυμασμού καί της αγάπης των Ελλήνων προς τούς Αρβανίτες,χριστιανούς καί μουσουλμάνους της Τοσκαριάς.Στην χειρόγραφη εφημερίδα τού Μεσολογγίου«Αιτωλική»της 10 Σεπτεμβρίου τού 1821,είναι δημοσιευμένο ένα ποίημα με τον τίτλον«Άσμα της περιφήμου συμμαχίας των ενδόξων Αλβανών μετά των ηρώων Ελλήνων της Ηπείρου».
Αγάδες της Αλβανιτιάς τού Λιούμ Τεπελένας
καί σείς από τα άντικρυς χωρία της Δερβένας,
η φήμη σας ωνόμασε πύργους εμπιστοσύνης,
γνήσια τέκνα της τιμής καί της ευγνωμοσύνης.
( Ιωάννης Βηλαράς)

Απευθύνεται το ποίημα προς τον στρατάρχη Μουχουδάρη καί τούς οπλαρχηγούς Ταχίρ Αμπάζη,Μούρτο Τσάλη,Τσέγκο Λιάμτση,καί προς τον Αλή πασά.
Μαζί με αυτούς εκθειάζει τούς Σουλιώτες καί Ρουμελιώτες ήρωες,Μποτσαραίους,Φωτομαραίους,Τζαβελαίους,Γώγο Μπακόλα,Ανδρέα Ίσκο,Αλέξη Βλαχόπουλο,Δημήτρη Μακρή,Κωνσταντίνο Χορμόβα,Οδυσσέα Ανδρούτσο,Γκούρα,Πανουργιά,Διάκο,Δυοβουνιώτη,καί Μανίκα.

Κατά τα μέσα Νοεμβρίου τού 1821,οί Σουλιώτες οπλαρχηγοί Μάρκος καί Νότης Μπότσαρης,οί Ζερβαίοι,ο Αθ.Φωτομάρας καί ο Ν.Τζαβέλας,μαζί με τούς μωαμεθανούς Τόσκηδες οπλαρχηγούς Ταχίρ Αμπάζη,Τσέγκο μπέη καί Άγο Μουχουρδάρη,εκστρατεύουν κατά τού Χουρσίτ πασά. Ενώνονται στις όχθες τού Αράχθου με πολλούς Αιτωλοακαρνάνες επαναστάτες καί με Αρτινούς υπό τον Γώγο Μπακόλα καί πολιορκούν τον Χουρσίτ στην Άρτα.Μετείχαν,γενικά,στην επιχείρηση εκείνη 1500 Έλληνες καί 1200 μωαμεθανοί Τόσκηδες.
Καί όμως,επρόκειτο περί συμμαχίας κατ' αρχήν,η οποία δεν είχε πάρει ακόμη το κύρος καθωρισμένων καί επισήμων συμφωνιών με την διοίκηση της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αποφασίζουν γιά αυτό οί Τόσκηδες καί Σουλιώτες αρχηγοί να έλθουν σε απ'ευθείας επαφή με την Ελληνική αρχή καί,ως εκπρόσωποί τους ,ο Ταχίρ Αμπάζης με τον Αλέξη Νούτσο,κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο γι' αυτόν τον σκοπό.Βλέποντας όμως,ο μωαμεθανός,στα μέρη πού περνούσαν,ότι οί επαναστάτες είχαν βεβηλώσει τζαμιά (είχαν λάβει χώρα καί φόνοι),ένοιωσε προσβολή τού θρησκευτικού του αισθήματος,δεν συνέχισε το ταξίδι του καί ξαναγύρισε στην Άρτα.Συνεννοείται εκεί με άλλους ομοθρήσκους του αρχηγούς,καί το αποτέλεσμα ήταν να χαλάσουν την συμμαχία με τούς χριστιανούς καί να ενωθούν με τον Χουρσίτ εναντίον τού Αλή πασά.Μόνον ο Μούρτο Τσάλη καί ο Χουσεϊν πασάς έμειναν πιστοί στον Αλή καί διετήρησαν την συμμαχία τους με τούς Σουλιώτες.

Δεν παύουν όμως με το περιστατικό εκείνο οί προσπάθειες των Ελλήνων να προσεταιρισθούν πάλι στον αγώνα τους τούς Τόσκηδες.Ο μητροπολίτης Άρτας Ιγνάτιος,γράφει από την Κόρινθο γράμματα σε διαφόρους αρχηγούς τους πού τού ήσαν γνωστοί καί τούς παρακινεί γι'αυτόν τον σκοπό.Το πράγμα όμως ήταν πιά δύσκολο.Γι'αυτό καί,τον Ιανουάριο τού 1822,όταν ο Χουρσίτ πασάς έδωσε τέλος στην ζωή τού Αλή πασά,οί δικοί του Τόσκηδες ειδοποιούν τούς Σουλιώτες,ότι αφήνουν πιά τον αγώνα καί υποτάσσονται όλοι στην εξουσία τού σουλτάνου,ενώ συγχρόνως έκλαιαν τον αρχηγό τους καί το καύχημα τους.
Οί Έλληνες της Ηπείρου έχασαν καί αυτοί τις ελπίδες πού εστήριζαν προς αυτήν την πλευρά καί, ως επίλογο της συμμαχίας,εκδηλώνουν τον θαυμασμόν τους προς τούς Αλβανούς καί την συμπαθειά τους γιά τον χαμό τού αρχηγού τους με το γνωστό τσάκισμα των ηπειρώτικων τραγουδιών...

Αρβανίτες παινεμένοι,πούν' ο Αλή πασάς καϋμένοι,
Αρβανίτες παλληκάρια,πούν' ο Αλή πασάς λιοντάρια!!!

Κ.Μπίρης,«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού Νεωτέρου Ελληνισμού»
------
Όταν μιλάμε γιά Έλληνες μιλάμε γιά Αρβανίτες,χριστιανούς Αρβανίτες,καί όταν οί ιστοριογράφοι μας λένε για Αρβανίτες η Αλβανούς ή τουρκΑρβανίτες-τουρκΑλβανούς εννοούν τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες.Ας το έχουμε αυτό πάντα υπ'όψιν όταν μελετούμε το '21.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)