«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Οί Έλληνες

O λόγος στους αναγνώστες. Ο Δ. Φράγκος, Κηφισίας 104, Αθήνα, γράφει:


«Αναφέρομαι σε “δόγμα” του κ. Καρατζαφέρη, κατά το οποίο ο Έλληνας γεννιέται και δεν γίνεται. Κατέφυγα στην Ιστορία για να διαπιστώσω ότι πολλοί μη όντες Έλληνες έγιναν. Και μάλιστα μάτωσαν γι΄ αυτή τη χώρα. Αναφέρομαι στην Ύδρα και αντιγράφω από την “Πάπυρος Λαρούς”: «Εν τούτοις ο εποικισμός της νήσου εγένετο πολλάς εκατονταετηρίδας βραδύτερον, ότε το 1460 φυγάδες εκ Πελοποννήσου διά να αποφύγουν τον απηνή διωγμό των Τούρκων ηναγκάσθησαν να διαπεραιωθούν εις την απόκρημνον Ύδρα. Ούτοι ήσαν αλβανικής καταγωγής Ελληνορθόδοξοι, απόγονοι της λαότητας Αλβανών.

Σπέτσες: ήδη από του ΙΕ΄ αιώνα εγκατεστάθησαν εις Σπέτσες Αλβανοί άποικοι, οι οποίοι αυξηθέντες απετέλεσαν κατά τον ΙΖ΄ αιώνα το μεγαλύτερον μέρος του πληθυσμού της νήσου. Οι Σπετσιώτες μετείχον των Ορλοφικών (1768) και υπέστησαν την επακολουθήσασα δι΄ όλην την επαναστατήσασα Ελλάδα καταστροφήν, αλλά και το επαναστατικό κίνημα του Λ. Κατσώνη εβοήθησαν (1790). Γεγονός το οποίο συνετέλεσεν εις την εκ νέου καταστροφήν των. Σούλι: Καταγωγή. Οι πρώτοι οικισταί του Σουλίου, κατά μαρτυρίας ημετέρων, παλαιοτέρων και νεωτέρων ιστορικών ως και ξένων (Παπαρρηγοπούλος, Φίνλεϊ Ρεμεζάν), προήλθον εκ των ιλλυρικών περιοχών. Εις τούτους προσετέθησαν συν τω χρόνω και Ηπειρώται γείτονες.

Η ομιλουμένη γλώσσα ήτο η αλβανική, επίσημος δε η ελληνική. Υπήρχαν εις το χωρίον Σούλι 19 φάραι (φάρα, γένος, φυλή, σόι): Τζαβέλλα, Μπότσαρη, Δράκου, Δαγκλή, Κουτσονίκα, Καραμπίνη, Ζάρμπα κ.ά. Εις Κιάφαν 4, εις Συμονίβαν 2, Αβαρίκον 3, Ερταχώρι 18. Σύνολο 46. Όλοι αυτοί μη Έλληνες στην καταγωγή πολέμησαν ηρωικά για τη λευτεριά αυτού του τόπου. Η οργάνωση σε φάρες ήταν χαρακτηριστικό των Αλβανών. Κυβέρνηση περιοχών απετελείτο από τους αρχηγούς της φάρας που ήταν οι γηραιότεροι”.

Δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του δόγματος της καθαρότητας του αίματος δεν πιστεύουν στην ελληνικότητα του Μπότσαρη ή του Τζαβέλλα ή των πληρωμάτων και των καραβιών της Ύδρας και των Ψαρών που πολέμησαν για την ελεύθερη Ελλάδα. Αναφέρεται ότι μετά την απελευθέρωση ανώτατος αξιωματικός επιθεωρώντας τα υδραίικα πολεμικά έδωσε το παράγγελμα: “Άρατε ιστία”. Το πλήρωμα έμεινε ακίνητο. Επενέβη ένας υπαξιωματικός και έδωσε το παράγγελμα στα αρβανίτικα. Οι ναύτες σαν αίλουροι, σκαρφάλωσαν στα ξάρτια και σε ελάχιστο χρόνο σήκωσαν τα πανιά. Μήπως πρέπει να μην τους θεωρούμε Έλληνες, γιατί κατάλαβαν το παράγγελμα στα αλβανικά; Ή μήπως στερήσαντες το δικαίωμα να σηκώσει τη σημαία ο αριστούχος Αλβανός κατέληξε στο ΜΙΤ (ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα) στις ΗΠΑ; Πρέπει να είναι υπερήφανοι γιατί στέρησαν από την Ελλάδα την οξύτητα του μυαλού του.

Θα αντιτείνουν κάποιοι ότι οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες είχαν μείνει αιώνες στην Ελλάδα και είχαν ελληνοποιηθεί. Ο ποιητής μας Λορέντζος Μαβίλης καταγόταν από παππού Ισπανό πρόξενο που παντρεύτηκε Κερκυραία. Ο πατέρας του έγινε δικαστής. Ο Μαβίλης υπήρξε φλογερός Έλληνας. Υπήρξε εθελοντής στην Κρήτη (1897), αντάρτης στην Ήπειρο με δικό του επαναστατικό σώμα στον πόλεμο του 1897. Στον πόλεμο του 1912 στην Ήπειρο, ως λοχαγός των Γαριβαλδινών, σκοτώθηκε στο Δρίσκο στις 28/11/1912. Δείγμα της αγάπης του στον λαό ήταν η αγόρευσή του, ως βουλευτής, κατά της καθιερώσεως της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας. Ήθελε να μιλάει και να γράφει ο λαός γλώσσα που γνώριζε.

Αυτά για τους ακραιφνείς Έλληνες».

--------------------------

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)