«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Πανσλαβισμός καί Άγιο Όρος

 Πανσλαβισμός & Άγιον Όρος (απόρρητα έγγραφα της ρωσσικής διπλωματίας)  

Η ρώσικη προπαγάνδα, αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Αγίου Όρους υπό μορφή διεισδύσεως δια μοναχών. Αρχικά κατόρθωσαν να επικρατήσουν στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πράκτορες με άφθονο χρυσό, προσπάθησαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία και σε άλλες μονές και σκήτες.
Παράλληλα, μεγάλες ομάδες προσκυνητών υπόπτου υφής από τη Ρωσία διαδέχονταν η μία την άλλη, ώστε να βρίσκεται μόνιμα στο Άγιο Όρος ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων.

Στα 1887 εγκαταστάθηκε ατο Άγιο Όρος μια μεγάλη μικτή επιτροπή από Ρώσους κληρικούς και λαϊκούς, για την μελέτη δήθεν των προβλημάτων των Ρώσων μοναχών. Στην πραγματικότητα όμως επιζητούσαν να κατευθύνουν την προπαγάνδα και να επεκτείνουν την ρωσική κυριαρχία στο Άγιο Όρος, αγοράζοντας σκήτες, κελιά και καλύβες από τα διάφορα ελληνικά μοναστήρια.

Αποκαλυπτικό για τις προσπάθειες των Ρώσων, να κυριαρχήσουν στο Άγιο Όρος και να το μετατρέψουν σε προπαγανδιστικό κέντρο, είναι το ακόλουθο απόρρητο έγγραφο του κεντρικού ρωσικού κομιτάτου, που απευθύνεται στον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη και που έχει ημερομηνία 14 Νοεμβρίου του 1872.

<<Το Κεντρικόν Κομιτάτον Πετρουπόλεως λαμβάνει την τιμήν να αναγγείλη υμίν ότι Διαταγή της Αυτού Αυτοκρατορικής Υψηλότητος του σεβαστού υμών Προέδρου το Πρακτορείον του Αγίου Όρους θέλει μετασχηματισθή εις οργανωτικός Κομιτάτον. Το Κομιτάτον τούτο θα έχει αποστολήν:

α. Να συστήση εν τω Μοναστηρίω τω λεγόμενω Ρουμανικώ αποθήκην όπλων και πολεμοφοδίων. (Εννοεί την αρπαγείσα από τους Ρώσους μονή του Αγίου Παντελεήμoνος).

β. Να εκπέμψη εις Μακεδονίαν, Θράκην, Βουλγαρίαν και παλαιάν Σερβίαν αποστόλους εντεταλμένους την διανομήν βιβλίων και χρημάτων και την στρατολογίαν οπαδών της Σλαβικής υποθέσεως και εθελοντών δια το Πατριωτικόν κίνημα.

γ. Να ιδρύση εν Χερσονήσω του ΑΘΩ, Ρωσικάς και Βουλγαρικάς αποικίας επί τω σκοπώ της μεταμορφώσεως του μέρους τούτου εις Χώραν ουσιαστικώς Σλαβικήν. Επί τω σκοπώ τούτω, ουδενός μέσου θέλουσι φεισθή προς αφαίρεσιν από των Ελλήνων εν διαστήματι ετών τινών όλων των γαιών των Μοναστηρίων του ΑΘΩ και των γαιών των αίτινες μένουσι εν τη κατοχή αυτών.

δ. Το οργανωτικόν Κομιτάτον θα έχη εις την διάθεσίν του το ποσόν των 50.000 ρουβλίων ετησίως. Η διάθεσις δε αυτών ανατίθεται εις τον αυτοκρατορικόν Πρόξενον Θεσσαλονίκης, όστις θα έχη την υποχρέωσιν να διανέμη το ήμισυ έτος εν Αγίω Όρει. Κατά την απουσίαν αυτού η Προεδρία περιέρχεται εις τον Οσιώτατον Πατέραν Ιερώνυμον παρ` ώ θα ώσι προσκεκολλημένοι, εκ των Μοναχών των συστηθέντων υφ` υμών εις την προστασίαν του Κομιτάτου ήτοι οι Πατέρες Μακάριος (Ρουσικόν), Βενιαμίν και Στέφανος (της Λαύρας)>>.Βιβλιογραφία
<<Ελληνισμός, Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις>>, Εταιρεία "Ο Ελληνισμός", Ιανουάριος 1902
<<Μακεδονικός Αγών>> Παύλος Τσάμης, εκδ. Ε.Μ.Σ, 1975

-------
Την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και την "Μεγάλη Βουλγαρία" την είχε επιβάλλει η "Αγία" (όπως την αποκαλούσαν οι υπόδουλοι χριστιανοί) Ρωσία.
Και εμείς απερίσκεπτοι και αφελείς, περιμέναμε την βοήθειά της.
Φοβού τους φίλους και δώρα φέροντας!

http://anihneftes.forumotion.com/t302-topic
Πανσλαβισμός & Άγιον Όρος (απόρρητα έγγραφα της ρωσσικής διπλωματίας)
2 δημοσιεύσεις - 1 συντάκτης - Τελευταία καταχώρηση: 29 Ιαν.
Αποκαλυπτικό για τις προσπάθειες των Ρώσων, να κυριαρχήσουν στο ... (Εννοεί την αρπαγείσα από τους Ρώσους μονή του Αγίου Παντελεήμoνος). ...
anihneftes.forumotion.com/t302-topic - Προσωρινά αποθηκευμένη

---
http://aktines.blogspot.com/2009/08/blog-post_10.html
--

Η ρώσικη προπαγάνδα, αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Αγίου Όρους υπό μορφή διεισδύσεως δια μοναχών. Αρχικά κατόρθωσαν να επικρατήσουν στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πράκτορες με άφθονο χρυσό, προσπάθησαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία και σε άλλες μονές και σκήτες.
Παράλληλα, μεγάλες ομάδες προσκυνητών υπόπτου υφής από τη Ρωσία διαδέχονταν η μία την άλλη, ώστε να βρίσκεται μόνιμα στο Άγιο Όρος ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων.
Στα 1887 εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος μια μεγάλη μικτή επιτροπή από Ρώσους κληρικούς και λαϊκούς, για την μελέτη δήθεν των προβλημάτων των Ρώσων μοναχών. Στην πραγματικότητα όμως επιζητούσαν να κατευθύνουν την προπαγάνδα και να επεκτείνουν την ρωσική κυριαρχία στο Άγιο Όρος, αγοράζοντας σκήτες, κελιά και καλύβες από τα διάφορα ελληνικά μοναστήρια.
Αποκαλυπτικό για τις προσπάθειες των Ρώσων, να κυριαρχήσουν στο Άγιο Όρος και να το μετατρέψουν σε προπαγανδιστικό κέντρο, είναι το ακόλουθο απόρρητο έγγραφο του κεντρικού ρωσικού κομιτάτου, που απευθύνεται στον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη και που έχει ημερομηνία 14 Νοεμβρίου του 1872.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)