«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Έλληνες καί Αλβανοί είναι οί μόνοι αυτόχθονες λαοί της περιοχής

ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του  Ιωάννη Θεοδωρόπουλου. Κόρινθος

       Οι  Αλβανοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών,  που κατοικούσαν βορείως της Ηπείρου. Όπως οι Έλληνες έτσι και οι Αλβανοί είναι  οι μόνοι αυτόχθονες λαοί της περιοχής.  Είναι  μοναδικός θα έλεγα συγγενής λαός προς τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι λαοί  (Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι, Σλάβοι,)  είναι  ξενόφερτοι.
   Το όνομά τους Ιλλυριοί, το οφείλουν στον επώνυμο ήρωα τους Ιλλυριό που ήταν γιός του Κάδμου ιδρυτού της Θήβας.  Τον  7ον αι. π.χ. οι  Έλληνες ίδρυσαν  στις  Ιλλυρικές ακτές πόλεις-εμπορικούς σταθμούς, την Επίδαμνο, την Απολλωνία κ.α.

Στη σημερινή Αλβανική γλώσσα το  80ο/ο  των λέξεων έχουν ρίζα καθαρά Ιλλυρική, και γι’ αυτό παρουσιάζουν τεράστια ομοιότητα με τις αρχαίες  Ελληνικές  λέξεις, ιδίως της πρωτοελληνικής,  (Ομηρικής). Ειδικά η Αρβανίτικη που είναι καθαρά αρχαιοπρεπής.

    Η  αθρόα μετακίνηση  Αλβανών εποίκων, κυρίως νομάδων,  προς τις περιοχές  της Ηπείρου, της  Μακεδονίας, και της Θεσσαλίας,  εικάζεται ότι άρχισε επί αυτοκρατορίας Βασιλείου  Β΄ του Βουλγαροκτόνου  (985-1025), και με αφετηρία την περιοχή μεταξύ του Αώου ποταμού και της πόλης  Άρβανο ( εξ’ ου και Αρβανίτες )  της Ν. Αλβανίας.

    Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το  1204 από τους σταυροφόρους, δημιουργήθηκε το Δεσποτάτο της Ηπείρου με επικεφαλής την δυναστεία  των  Αγγέλων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για στρατό, μισθοφόρους Αλβανούς.  Μετά την διάλυση του Δεσποτάτου  οι  Αλβανοί μισθοφόροι με αρχηγούς τον Κάρολο Τόπια, τον Πέτρο  Μπούα, και τον Λιόσα, πήραν την εξουσία, περί το 1340.    Τρία  νέα κρατίδια έγινε το Δεσποτάτο. Του Τόπια, που περιλάμβανε την  Αλβανία μέχρι τα Γιάννενα,  του Λιόσα που περιλάμβανε την Άρτα, και την γύρω περιοχή, και του Πέτρου Μπούα με την Αιτωλοακαρνανία και πρωτεύουσα το Αγγελόκαστρο.


   Αξιοσημείωτο είναι ότι οι παραπάνω αρχηγοί,  και ο Σκεντέρμπεης,  αργότερα,   ισχυρίζονταν ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων,  και συγκεκριμένα  του Πύρρου του βασιλιά  της  Ηπείρου.

  Οι αποκλειστικά Ελληνικές επιγραφές, και νομίσματα  που σώζονται  σήμερα  σε όλους τους  αρχαιολογικούς χώρους της νοτίου  Αλβανίας  ενισχύουν τον ισχυρισμό τους.

 Πάντως το Βασίλειο του  Πύρρου κάλυπτε την νότιο Αλβανία και επόμενο ήταν να συνυπάρχουν Αλβανοί, Έλληνες, αλλά και Αλβανόφωνοι κάτοικοι με Ελληνική συνείδηση.   Μελετώντας  περιγραφές  των αρχαίων  γεωγράφων  ( Στράβωνας, Πλίνιος,   Κλαύδιος  κ.α. )  διαπιστώνουμε   δύο κύριες  εθνολογικές διαφορές  των Αλβανών,  τους Γκέκηδες και τους  Τόσκηδες.  Διαφέρουν δε τόσο πολύ ώστε τελικά να χαρακτηρίζονται
Οι μεν πρώτοι  Ιλλυριοί, οι δε Τόσκηδες σαν  Αλβανόφωνοι  Έλληνες.

     Αυτούς  τους Αλβανόφωνους  με  Ελληνική συνείδηση  θεωρώ ότι είναι οι πρόγονοι  των   Αρβανιτών, που μετοίκισαν στην  Ελλάδα,  τουλάχιστον  η πλειοψηφία.    Άλλωστε οι εποικίσεις δεν είχαν την μορφή επιδρομής  αλλά ήσαν ειρηνικές, διότι έγιναν με την συμφωνία  και επίβλεψη των Δεσποτών της Πελοποννήσου.

  Στην διάρκεια της μακρόχρονης δεσποτείας του Μανουήλ Καντακουζηνού (1349-1380)
το Ελληνικό κράτος (Δεσποτάτο) της Πελοποννήσου, του οποίου ο πληθυσμός είχε αραιώσει ανησυχητικά, ( πιθανόν από κάποιο λοιμώδη νόσημα, -πνευμονική πανώλης -   αλλά και την προηγηθείσα γενοκτονία των Ελλήνων από τον Αλάριχο, το 396 )  τούτος ενθάρρυνε τον εποικισμό από Αρβανίτες  νομάδες, με αποτέλεσμα την πύκνωση του πληθυσμού την αναζωογόνηση του με νέο αίμα, καθώς και την καλλιέργεια της γης.         Το μεγαλύτερο μέρος των Αρβανιτών εποίκων εδέχθη η Κορινθία και η Αργολίδα.

   Επί δεσποτείας Θεόδωρου  Παλαιολόγου  το  1392,  βλέποντας  τον επερχόμενο Τουρκικό κίνδυνο εγκατέστησε και αυτός άλλους 10.000 Αρβανίτες  στην  Πελοπόννησο
με την παραχώρηση στρατιωτοπίων.  ( Άλλωστε η μπέσα  και η ανδρεία που τους διέκρινε τους έκανε περιζήτητους ως μισθοφόρους )

    Ο Πέτρος Μπούα,  εγγονός του πρώτου  Μπούα, με σώμα Αρβανιτών το 1454 εγκαθίσταται στην  Πελοπόννησο ως μισθοφόρος των  Παλαιολόγων με στρατιωτόπια. (δηλ. παραχώρηση γης έναντι στρατιωτικών υπηρεσιών) . Αργότερα οι Παλαιολόγοι αθέτησαν την συμφωνία με τους  Αρβανίτες και τους επέβαλαν φόρους,  τότε αυτοί εξεγέρθηκαν και οι Παλαιολόγοι ζήτησαν την βοήθεια των Τούρκων. Οι  Τούρκοι αφού νίκησαν τους Αρβανίτες  προσάρτησαν οριστικά την  Πελοπόννησο.

    Από το Δουκάτο των Αθηνών, το οποίο περιλάμβανε την Αττική και την Βοιωτία και ήταν υπό την κατοχή των Λατίνων της Φλωρεντίας,  χρησιμοποιήθηκαν  Αρβανίτες μισθοφόροι το  1385.  Έκτοτε ακολούθησε αθρόα εισροή αρβανιτών πάνω από  10.000  και εποίκισαν την Αττική και την Βοιωτία.  Οι ονομασίες  Σπάτα, Λιόπεσι, Λιόσια  προέρχονται  από  τα ονόματα των ισχυρών  αρχηγών τους.  Αργότερα  μερικοί εξ’  αυτών    μετοίκισαν στην  Εύβοια.

      Αν τώρα εξετάσουμε π.χ. τον οίκο του Μερκούρη  Μπούα, τούτος ομολογεί  ότι είναι απευθείας απόγονος του βασιλιά Πύρου,  αλλά και οι μετέπειτα   Νικόλαος, και   Πέτρος, Μπούα, που εξουσίασαν  την  Αιτωλοακαρνανία  με  έδρα  το Αγγελόκαστρο,  εκτός από τα  Ελληνικά  ονόματα τους, και η  σημαία τους ήταν κίτρινη με ένα σταυρό και δύο αστέρια,  δηλαδή  Χριστιανοί  στο θρήσκευμα.     Ενώ οι Αλβανοί που  στρατολόγησαν οι Τούρκοι το 1821 εναντίον των Ελλήνων  είχαν δύο σημαντικές  διαφορές με τους Έλληνες  Αρβανίτες, πρώτον δεν είχαν Ελληνική συνείδηση, και δεύτερον ήσαν Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα.

   Όσοι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν σε μέρη όπου κατοικούσαν Έλληνες αφομοιώθηκαν, και  μόνο ελάχιστες  λέξεις, και τοπωνύμια απέμειναν.  Όσοι  ίδρυσαν δικούς  τους  οικισμούς, διατήρησαν την γλώσσα   και  τα έθιμα τους. Όμως  από τότε και στο εξής  η μοίρα   και  οι αγώνες για επιβίωση και ελευθερία, Ελλήνων και  Αρβανιτών,  ήταν  κοινοί.  Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα, μετά την κατάκτηση της Ελλάδος  από τους  Τούρκους.

Σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα φανέρωσαν την Ελληνική τους συνείδηση,  (Διότι φαίνεται ότι πάντα πίστευαν μέσα τους, ότι είναι απόγονοι των Ελλήνων της Ηπείρου και του βασιλιά της Πύρρου) Η δε συμμετοχή τους  στον  αγώνα του 1821 ήταν  άκρως θετική.   Δεν είναι τυχαίο  ότι πολλοί αγωνιστές του 1821 είχαν Αρβανίτικες ρίζες.

   Μετά την Τουρκική κατοχή βλέπουμε Αρβανίτικες οικογένειες  από την Αττική  την   Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την νότια Αλβανία, να μετοικούν  περί  το  1571 και μετά  στα νησιά,   Ύδρα,  Σπέτσες,  Σαλαμίνα,  Πόρο,  Κύθνο,  Ίο, Σάμο, Άνδρο. Εκεί η ανάγκη να επιβιώσουν μετέπλασε τους ρωμαλέους άλλοτε ορεσίβιους σε τολμηρούς  θαλασσοπόρους, μακρινούς  προγόνους  των ναυμάχων του  1821. Διαφέρουν τόσο πολύ λοιπόν οί Βόρειοι Αλβανοί από τούς Νότιους,όσο ας πούμε οί Πελοποννήσιοι καί Στερεοελλαδίτες από τούς Κρητικούς καί από τούς υπόλοιπους νησιώτες,τούς Θρακιώτες καί πάει λέγοντας...Πού σε τελική ανάλυση,οί Γκέκηδες με τούς Τόσκηδες έχουν πολλά περισσότερα κοινά πράγματα μεταξύ τους από το δεύτερο παράδειγμα πού αναφέραμε.
Ο λόγος λοιπόν πού ταυτίζουμε περισσότερο τούς Τόσκηδες με τούς Έλληνες,είναι κυρίως ψυχολογικός,αν δεν είναι εκ τού πονηρού:Να μην ξεφεύγουμε γεωγραφικά από τον ζωτικό χώρο γιά εμάς,της Β.Ηπείρου.Αυτός είναι ο κύριος λόγος.
Γιατί αν κανείς αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά γιά τις περίφημες διαφορές βορείων καί νοτίων Αλβανών,θα διαπιστώσει πως αυτές περιορίζονται στα πλαίσια τού πλούτου   των εκφάνσεων τού ίδιου λαού.
Καί το Άρβανον,δεν προσδιορίζεται στον χώρο της σημερινής Ν.Αλβανίας(http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/blog-post_1661.html«Η αρχική τους κοιτίδα, με την ονομασία Άρβανον, (επίσης απαντάται και ως Άλβανον, Άρβανα, Αλβανία, Αλβανιτία, Ιλλυρία) εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και βόρειας Αλβανίας, η οποία το 13ο αιώνα εκτεινόταν στο ορεινό συγκρότημα από τα περίχωρα της λίμνης Αχρίδας μέχρι το Δυρράχιο και το φρούριο της Κρόιας (Kruje)[8]»)αλλά στην κεντρική καί Β.Αλβανία.Χωρίς να ξεχνάμε φυσικά τα πιό βόρεια εδάφη πού χάθηκαν γιά πάντα
από τις σλαυικές επιδρομές καί εγκαταστάσεις καί μετά( βλέπε Κόσσοβο αλλά καί βορειότερες περιοχές καί αλβανικούς πληθυσμούς μέχρι σήμερα στην Ν.Σερβία καί Μαυροβούνιο).
Βλέπε:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/1_11.html,
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/2_12.html


http://nepirusonline.blogspot.com/2010/10/blog-post_8362.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)