«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Ψαρρά: το ολοκαύτωμα τού Παλαιόκαστρου

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
(Το ολοκαύτωμα των Ψαρών)
Ο Δ. Σολωμός στο επίγραμμά του για την καταστροφή της νήσου των Ψαρών από τους Τούρκους, που έγινε το 1824, μας λέει ότι:
«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη,
περπατώντας η δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλικάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια
που 'χαν μείνει στην έρημη γη…».
Πόσοι όμως από εμάς τους νέο-Έλληνες γνωρίζουμε ότι αυτά «τα λαμπρά παλικάρια» ήταν Αρβανίτες και μάλιστα από την φυλή των Λιάπηδων, οι οποίοι, όταν όλοι οι άλλοι έμπαιναν στα καράβια για να φύγουν και να σωθούν, αυτοί, όπως πάντα κάνουν οι Αρβανίτες, έμειναν μέχρι τέλους στις επάλξεις του αγώνα και τελικά, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, αυτοπυρπολήθηκαν μέσα στο Παλιόκαστρο του νησιού, παίρνοντας μαζί τους στον θάνατο και περίπου 4 χιλ. Τούρκους; Αλλά για τα γεγονότα αυτά, στηριζόμενος στις πληροφορίες του ναυμάχου Σαχτούρη, έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Παναγιώτης Γκινοσάτης, το οποίο πρώτο-δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Μπέσα». 
Διαβάστε το:
Είναι, σίγουρα, πολλές οι σελίδες της ιστορίας μας που έμειναν στην αφάνεια.
Πολλές οι θυσίες του λαού, που δεν αξιώθηκαν να πάρουν τη θέση τους στην επίσημη ιστορία, γιατί κάποια σκοπιμότητα δεν το επέτρεψε.
Λίγοι, ασφαλώς, θα γνωρίζουν το ολοκαύτωμα του Παλιόκαστρου των Ψαρρών.
Και τούτο γιατί το γεγονός αυτό – όπως και πολλά άλλα που αναφέρονται στους Αρβανίτες – έχει αποσιωπηθεί με επιμέλεια από τους πνευματικούς ταγούς του τόπου μας.
Διακόσια περίπου χρόνια τώρα πιέζεται η λογική και η ιστορική μνήμη του λαού να δεχτεί ότι οι στυλοβάτες του έθνους είναι οι Φαναριώτες, οι Κοτζαμπάσηδες και ανώτεροι κληρικοί.
Η σκοπιμότητα αυτής της θέσης, βέβαια, είναι ο επόμενος συλλογισμός, που έρχεται σχεδόν αυτόματα, ότι δηλαδή και οι απόγονοι των Φαναριωτών και Κοτζαμπάσηδων καθώς και οι διάδοχοι των Επισκόπων είναι οι φυσικοί ηγέτες του ελληνισμού.
Βασίζοντας, λοιπόν, την πρακτική τους στη σκέψη, ότι, προκειμένου να δημιουργείς ιστορία (που θέλει κότσια) καλύτερα είναι να γράφεις ιστορία (που θέλει μόνο χαρτί και μελάνι), κατάφεραν να μονοπωλήσουν τη συγγραφή και, επομένως, και τη διδασκαλία της ιστορίας παραλείποντας, διαστρεβλώνοντας και ερμηνεύοντας με το δικό τους τρόπο τα γεγονότα.
Κάτι παρόμοιο συνέβη με το ολοκαύτωμα των Ψαρρών , που έγινε στα 1824 και περιγράφεται στο ημερολόγιο του πολεμικού βεργαντίνου «Αθηνά» από τον καπετάνιο του πλοίου Γεώργιο Σαχτούρη.
Παραθέτουμε αποσπάσματα από το ημερολόγιο διατηρώντας, όσο γίνεται, την ορθογραφία του αρχικού κειμένου… «Ιουλίου 15, Τρίτη… Ήδη κατά τας πληροφορίας οπού ελάβαμεν από υποκείμενα παρευρεθέντα εις τα Ψαρρά εις την απόβασιν στρατευμάτων οπού έκαμνεν εκεί ο εχθρικός στόλος, είμεθα εις περίστασιν να δώσωμεν κάποιαν ιδέαν ακριβή περί τούτου. Ημέρα Παρασκευή 20 Ιουνίου έφθασεν ο εχθρικός στόλος εις Ψαρρά….».
Ακολουθεί η περιγραφή της απόβασης των Τούρκων από ένα δυσβατότατο κάβο του νησιού και του αιφνιδιασμού των Ψαρριανών, για να συνεχίσει ο μεγάλος ναυμάχος.
«Άλλος πόλεμος έγεινεν εις τους πρόποδες του βουνού οπού κείται άνω της πολιτείας όπου έκειντο οι τρεις μύλοι εκεί ευρίσκοντο σχεδόν 500 Ψαρριανοί, Λιάπιδες και ξένοι, ούτοι εκράτησαν ολίγον την ορμήν του εχθρού όστις είχε ξεβαρκάρη ήδη υπέρ τας 8 χιλ.
Έπεσαν ουκ ολίγοι τούρκοι, και εδικοί μας ικανοί εκεί λέγουν να εσκοτώθη ηρωϊκώς και ο κπ: Αναγνώστης Τζώρτζης, άλλ΄ η πληθύς των εχθρών έκαμε τους λοιπούς να τραβηχτούν κατά το Παλαιόκαστρον όπου ήτον το μεγάλο κανονοστάσιον, τότε όλοι οι Ψαρριανοί απελπίσθησαν και έτρεξαν εις τα πλοία, οι Λιάπιδες όμως όχι, άλλ΄ εκλείσθησαν με τινας άλλους ξένους και σχεδόν 10-12 Ψαρριανούς μέσα εις το κανονοστάσιον…» .
Κατόπιν ο Σαχτούρης περιγράφει τη σφαγή, τη λεηλασία και το σκλάβωμα μέσα στην πολιτεία και συνεχίζει.
«Τη αύριον ημέρα Κυριακή οι Τούρκοι έρριψαν όλην των την προσοχήν εις το να κυριεύσωσι το Παλαιόκαστρον ήτοι το μεγάλο κανονοστάσιον οπού είναι εις τον κάβο περ Όστρια πλαγίως της πόλεως και όπου εκλείσθησαν οι Λιάπιδες με τας οικογενείας των, και όπου ήτον οι τζεπχανέδες (πυρηταποθήκαι) των Ψαρρών.
Τρεις φοράς όρμησαν οι Τούρκοι κατ΄ αυτών δια να τους κυριεύσωσιν εξ εφόδου και τις τρεις επέστρεψαν άπρακτοι με μεγαλότατον χαμόν.
Δώδεκα χιλιάδες λέγουσι να εξεβαρκαρίσθησαν επάνω εις την Νήσον εκ των εχθρικών στρατευμάτων και όλοι ερρίφθησαν κατ΄ αυτών.
Τα 2/3 των Λιάπιδων ήτον ήδη σκοτωμένοι όταν απεφάσισαν να αφήσουν τους Τούρκους να εμβούν μέσα. 
Και τότε βάζοντες φωτιάν εις ταις μήναις επήρε μόνον η μία και εσκεπάσθησαν υπέρ τας 4 χιλ. Τούρκοι καθώς και αυτοί οι ίδιοι με ταις γυναίκες και τα παιδιά των.
Τοιούτον ηρωϊκόν τέλος έδωσαν οι γενναίοι».
Είναι απ΄ τα γεγονότα που αποσιωπήθηκαν γιατί δεν είναι δυνατό να παρερμηνευθούν.
Ο Σαχτούρης είναι απόλυτος.
Κατονομάζει απερίφραστα ακόμα και την φυλή που ανήκουν αυτοί οι γενναίοι Αρβανίτες.
Είναι Λιάπηδες.
Το αίμα τους χρήσιμο για την απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά η μνήμη τους ακατάλληλη για τις μέλλουσες γενιές.
Έτσι έκριναν οι ιστορικοί μας, που τα γραπτά τους, περισσότερο απ΄ την επιστημονική τους άποψη, απηχούσαν εξωελληνικές ιδεολογίες και σκοπιμότητες (με τις οποίες τους "σκότωσαν" για μία ακόμη φορά).
Γιώργος Μίχας

Βλέπε γιά τον Κότα(επάνω) καί γιά τον «σλαβόφωνο» 

Γεωργίου Σαχτούρη,κεφάλαιο «εκστρατεία της Σάμου» σελ.45. 
Ο Οθωμανός αποκαλούνταν από τούς επαναστάτες 
«Βυζαντινός εχθρός».

Ο οθωμανικός στόλος αποκαλούνταν 
από τούς επαναστάτες «βυζαντινός».
Αυτά τα σχολικά βιβλία τού ρωμαίϊκου όχι στην πυρά απλά 
πρέπει να παραδοθούν,αλλά πριν πέσουν πρέπει πρώτα
 να πασαλειφθούν αναλόγως...

LABËRIA - ΛΙΑΠΟΥΡΙΑ - ΛΑΜΠΕΡΙΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)