«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Γιατί φοβούνται την αλήθεια;Γιατί φοβούνται την αλήθεια; («ψεύδεσθαι ανελεύθερον· αλήθεια γενναίον»)
Γράφει: Βασίλης Ψαριανός
05/08/2009
«Η αξία ενός ανθρώπου», λέει ο Νίτσε, «μετριέται με το πόση αλήθεια μπορεί να σηκώσει.»
Κι αυτή η σοφή ρήση αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, όταν αφορά σε ευρύτερα σύνολα ανθρώπων, σε θεσμοθετημένες εξουσίες, όπως είναι η Κυβέρνηση, η Νομοθετική Εξουσία, τα πολιτικά κόμματα, η Δικαιοσύνη, η Εκκλησία, η εκπαίδευση, ο συνδικαλισμός, η Δημόσια Διοίκηση κ.ά..
Η ομολογία και η αποδοχή της αλήθειας είναι πάντα ένα γενναίο βήμα προς τα εμπρός· είναι η γερή και στέρεα βάση, για να θεμελιωθεί μια υγιής και έντιμη σχέση με την κοινωνία. Αποτελεί την αναγκαία αυτοκαθαρκτική και εξυγιαντική λειτουργία για κάθε οργανισμό που φιλοδοξεί να υπηρετήσει την κοινωνία και να συμβάλει στην πρόοδό της.
Αντίθετα, η προσπάθεια να παρουσιαστεί το ψέμα ως αλήθεια, να αποσιωπηθεί και να αποκρυφθεί ή να ειπωθεί μόνο η μισή αλήθεια, φανερώνουν τη δειλία και την περιφρόνηση του ψευδομένου προς τη νοημοσύνη του κοινωνικού συνόλου.
Στην διαπάλη ψέματος και αλήθειας, στο τέλος νικητής αναδεικνύεται η αλήθεια. «Ουδέν συγκεκαλυμμένον έστιν, ο ουκ αποκαλυφθήσεται και κρυπτόν ο ουκ γνωσθήσεται», λέγει ο ευαγγελιστής Λουκάς. Και τότε η κοινωνία θα αξιώσει ή θα απαξιώσει τον καθένα, κατά το μέτρο της αλήθειας των λόγων και των έργων του.
Τους παραπάνω «διαλογισμούς» μου προκάλεσαν οι αντιδράσεις κάποιων «εκκλησιαστικών κύκλων» που ενοχλήθηκαν από την προβολή στο Μουσείο της Ακρόπολης του φιλμ του Κώστα Γαβρά, όπου εμφανίζονταν, μεταξύ των άλλων, και χριστιανοί (των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων;) να καταστρέφουν τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Δεν γνωρίζω εάν οι παραπάνω αντιδράσεις εκφράζουν και τη σημερινή ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία έχει αποδείξει ότι διαθέτει και γνώση - και μάλιστα ειδικά περί την αρχαιολογία - και σύνεση και σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της Εκκλησίας ή προέρχονται από τους γνωστούς επιγόνους του Χριστόδουλου που απαρτίζουν τον αντιδραστικό... «ανθεμώνα» της Θεσσαλονίκης.
Είναι πάντως θλιβερό (για τη θλιβερότερη αντίδραση των εκπροσώπων της κυβέρνησης που συμμορφώθηκαν αμέσως προς τας υποδείξεις των ρασοφόρων δε θα μιλήσω σήμερα) η Εκκλησία που έχει ως έμβλημά της «το φως και την αλήθεια» να εκδηλώνει τόση φοβικότητα απέναντι στην ιστορική αλήθεια, να προσπαθεί να κρύψει ότι οι Χριστιανοί όταν έγιναν «κρατική θρησκεία» εξετράπησαν σε διωγμούς εναντίον των ειδωλολατρών, εκδικούμενοι έτσι για τους «διωγμούς» που οι ίδιοι είχαν υποστεί στα προηγούμενα χρόνια (για άλλη μια φορά τα θύματα αντιγράφουν τους θύτες τους) και ότι συγχρόνως επιδόθηκαν μετά μανίας στον αποκεφαλισμό των ειδωλολατρικών αγαλμάτων και στην καταστροφή των μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (αψευδείς μάρτυρες τα κατά χιλιάδες ακρωτηριασμένα αγάλματα και βέβαια οι μαρτυρίες των ιστορικών της εποχής).
Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης ιστορική αλήθεια ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Βυζαντίου οφείλουμε τη διάσωση μεγάλου μέρους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της μνήμης του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος, στοιχεία που συνέβαλαν στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων μετά την κατάρρευση του πολυεθνικού βυζαντινού κράτους.
Και είναι ακόμα ιστορική αλήθεια ότι η εκκλησία απετέλεσε την μοναδική πνευματική εστία και το πολύτιμο ηθικό στήριγμα του υπόδουλου ελληνισμού στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας.
Αυτές όμως οι αλήθειες δεν μπορούν ν’ αποτελούν το «άλλοθι» για την απόκρυψη των βανδαλισμών στα κέντρα λατρείας των αρχαίων Ελλήνων ούτε για την αποσιώπηση του ρόλου κάποιων «τουρκολατρών» εκπροσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που θεωρούσαν «θέλημα θεού» την οθωμανική κυριαρχία και καταδίκαζαν τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού καθώς και κάθε επαναστατική κίνηση ως επινοήματα «των αθέων Γάλλων»!
Ο εθνικός ρόλος, που έπαιζε η Εκκλησία σε κάποιες κρίσιμες φάσεις του ιστορικού μας βίου, δεν μπορεί να ηρωοποιεί και όλους εκείνους τους αρχιερείς που κατά την επανάσταση του ‘21 συντάχθηκαν με τον κατακτητή και κείνους που στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης αποκαλούσαν «επικίνδυνο ταραξία» τον Παπαφλέσσα και σχεδίαζαν την εξόντωσή του. Κι ούτε βέβαια δικαιολογεί τις «μεσαιωνικές» φιλοδοξίες κάποιων ηγετών της Εκκλησίας, σήμερα, οι οποίοι, για να επιτύχουν την επέκταση της πνευματικής τους κηδεμονίας στην κοινωνία, επιδιώκουν τη χειραγώγηση της πολιτικής εξουσίας και εν πλήρη δημοκρατία απαιτούν να καθορίζουν - ως υπέρτατη εξουσία - εάν θα διδάσκονται υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά στα σχολεία (και να καθορίζουν μάλιστα και τις ώρες διδασκαλίας τους εβδομαδιαίως), εάν τα εγχειρίδια της Ιστορίας θα εξαίρουν λίγο ή πολύ το ρόλο της Εκκλησίας, εάν θα διδάσκεται η δαρβίνεια θεωρία στους μαθητές, εάν θα αναγράφεται ή όχι το θρήσκευμα στις αστυνομικές ταυτότητες, εάν θα ανεγερθεί ή όχι τέμενος για τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων κ.λπ..
Άκουσα και την περίεργη θεωρία από κάποιο ιερωμένο πως «ακόμα κι αν είναι αυτή η ιστορική αλήθεια, δεν πρέπει να προβάλλεται, χάριν της ενότητας των Ελλήνων»! Να, λοιπόν, που η αλήθεια κινδυνεύει να γίνει «μαλώτριγια», όπως λέει λεσβιακή παροιμία («η αλήθεια είναι μαλώτριγια»).
Γι’ αυτό καλύτερα να κρύψουμε ό,τι άσχημο, ανόητο ή βάρβαρο κουβαλάει η ιστορία μας. Να θυμόμαστε και να φωνάζουμε μόνο ό,τι άσχημο έκαναν οι άλλοι - οι βάρβαροι! Για μας ταιριάζει η σιωπή των αμνών, η άγνοια και η άνοια των ανοήτων.
Έτσι ανιστόρητοι θα πορευτούμε υπερηφάνως στο μέλλον, περιδινούμενοι στο φαύλο κύκλο της επανάληψης των ίδιων και των ίδιων λαθών μας!

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)