«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Αλβανοί και Αρχαιότητα


Ο/Η antreas λέει:
«Ο/Η marios λέει:
19 Ιανουαρίου 2010 στις 10:43 μμ
Περα απο το γεγονος οτι οι Αλβανοι ειναι απογονοι των ιλλυριων,περα απο το γεγονος οτι δεν εχει καταγραφει απο κανεναν ιστορικο μεταναστευση Αλβανων απο τον Καυκασο στην Ιλλυρια»
Οι Αλβανοί της μυθολογίας συνέδραμον τον Αινεία στην προσπάθεια εγκαταστάσεώς του στην Ρώμη (Πλουτάρχου, Ρωμύλος, βιβ. 2, κεφ. 1-3, κ.ά.), ενώ η ΑΛΒΑΝΗ ήταν περιοχή κατά τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα (Ρωμαϊκή Αρχαιότητα βιβ. 14, κεφ. 8) η οποία κατετράφη υπό των Κελτών και μας πληροφορεί ότι η Τυρρηνία και η Αλβανή ήσαν φιλάμπελοι έδιναν καλό κρασί με λίγο κόπο (βιβ. 1 κεφ. 37).
Ο δε Αινείας, αφού πέρασαν τρία έτη από την άλωσι της Τροίας ανέλαβε βασιλεύς των Λατίνων και μετά τρία έτη χάθηκε και ετιμάτο ως αθάνατος. Στην εξουσία τον διεδέχθη ο υιός του ο Ασκάνιος ο οποίος έκτισε την πόλι Άλβα η οποία τώρα λέγεται Λόγγα, τήν οποία ωνόμασε έτσι από του ποταμού του τότε μεν Άλβα καλουμένου, νυν δε Τιβέρεως ονομαζομένου. (Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορ. βιβ. 9, κεφ. 5).
Ο Στράβων, Γεωγραφικά, βιβ. 5, κεφ. 3, παρ. 2, διευκρινίζει ότι η ο Ασκάνιος έκτισε την Άλβα «εν τω Αλβανώ όρει».
(Στην ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία με το όνομα Ασκάνιος είναι κυρίως γνωστός ο πρωτότοκος γιος του Τρωαδίτη ήρωα Αινεία και της Κρέουσας. Κατά την αρχαιότερη παράδοση, ο Ασκάνιος οδηγήθηκε μετά την άλωση της Τροίας από τον πατέρα του, μαζί με τη μητέρα του και τον παππού του έξω από την πόλη. Για ένα διάστημα ο Ασκάνιος βασίλευσε στην Προποντίδα και μετά επέστρεψε στην Τροία μαζί με τον Σκαμάνδριο, τον γιο του `Εκτορα, για να επανιδρύσουν την πόλη. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο Ασκάνιος πήγε με τον Αινεία και τους Αινειάδες στην Ιταλία. Στα γερατειά του, κατά την εκδοχή αυτή, ο Αινείας πήρε τον γιο του και ξαναγύρισαν στην Τροία, όπου ο Αινείας βασίλευσε μέχρι τον θάνατό του, αφήνοντας μετά τον θρόνο στον Ασκάνιο.)
Ο Κλαύδιος Αιλιανός στις Σοφιστείες (De Natura Animalium, βιβ. 11, κεφ. 16) γράφει ότι «Αλβανών δε η Ρώμη άποικος».
Όσο για τους κατοίκους της Άλβας, ονομάζοντο Άλβανοί και όπως γράφει ο Στράβων, Γεωγραφικά, βιβ. 5, κεφ. 3, παρ. 4, οι Αλβανοί κατ’ αρχάς ωμονοούσαν με τους Ρωμαίους όντες ομόγλωσσοι και Λατίνοι, είχαν επιγαμίες, κοινά ιερά αλλά κάποτε πολέμησαν και ηττήθησαν οπότε, λέει ο Στράβων, «οι δε Άλβανοί, Ρωμαίοι πολίτες ωνομάσθηκαν». Ο Διόδωρος Σικελιώτης, στο Βιβλίο 8, κεφ. 25, αναφέρεται σε παλαιό πόλεμο Ρωμαίων-Αλβανών επί βασιλείας στην Ρώμη του Οστιλίου Τύλλου, ενώ στον ίδιο πόλεμο αναφέρεται ο Πολύαινος στα Στρατηγήματα, Βιβλίο 8, κεφ. 5.
Στο ίδιο γεγονός αναφερόμενος ο ιστορικός Δίων Κάσιος, Ρωμαϊκή Ιστορία, τόμος 1, σελ. 17, γράφει ότι «οι δε Αλβανοί τότε μεν υπήκοοι των Ρωμαίων εγένοντο».
Στο δε λεξικό Σούδα Αλβανοί όνομα έθνους Γαλατών. (Γαλατία Μικράς Ασίας όπου βρίσκετε η σημερινή Άγκυρα και οι ευρύτερη περιοχή καλείτο και Γαλλογραικία. Το 367 μια στρατιά Γαλατών μισθοφόρων, που βρισκόταν στην υπηρεσία του τυράννου Διονυσίου Α’ της Σικελίας, ήρθε στην Ελλάδα για να βοηθήσει τους Λακεδαιμόνιους εναντίον των Θηβαίων.
Στο μεταξύ, οι Γαλάτες περνώντας το Δούναβη, έφτασαν στην Ιλλυρία και μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου άρχισαν επιδρομές στη Θράκη και τη Μακεδονία. Μια στρατιά τους μάλιστα έφτασε μέχρι τις Θερμοπύλες, αλλά εμποδίστηκε από τους Έλληνες και στην προσπάθειά τους οι Γαλάτες να λεηλατήσουν τους θησαυρούς των Δελφών συνάντησαν την άγρυπνη αντίσταση των Αιτωλών, των Λοκρών και των Φωκέων.
Τον 3ο π.Χ. αιώνα 20.000 Γαλάτες με τα γυναικόπαιδά τους πέρασαν τον Ελλήσποντο και μετά από σκληρούς αγώνες εγκαταστάθηκαν στη Φρυγία και την Καππαδοκία. Εργάστηκαν ως μισθοφόροι στους πολέμους των Σελευκιδών και των βασιλέων της Βιθυνίας και έτσι απέκτησαν δική τους περιοχή, όπου έζησαν για αρκετά χρόνια αυτόνομοι, τη Γαλλογραικία.
Οι Γαλάτες της Δύσης νικήθηκαν και υποτάχτηκαν αρκετά χρόνια μετά από τον Ιούλιο Καίσαρα, που στα «Υπομνήματά» του μας δίνει μια ιδέα για την κοινωνική ζωή αυτού του λαού. Μετά από την κυριαρχία των Ρωμαίων, στο Γαλατικό κράτος οι Γαλάτες εκλατινίστηκαν, ενώ οι εγκαταστημένοι στη Μικρά Ασία Γαλάτες εξελληνίστηκαν και συγχωνεύθηκαν με τον ελληνικό πληθυσμό, πριν από την εποχή του Ιουστινιανού.
Ο Στέφανος Βυζάντιος Εθνικά-Επιτομή γράφει ότι, «Άλβα Πόλις Ιταλίας, ήν έκτισαν οι από του Λαυινίου Λατίνοι, Τρώες όντες. Αλβανία, χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν.
Η Ιβηρία της ανατολής – εν αντιθέσει της δυτικής Ιβηρίας, σημερινής Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία)- βρισκόταν εκεί που βρίσκετε η Γεωργία στον Καύκασο σήμερα.
Τα παράπονα σας στούς:
Όμηρο, Πλούταρχο, Διονύσιο Αλικαρνασσέα, Διόδωρο Σικελιώτη, Κλαύδιος Αιλιανός,
Στράβωνα, Κλαύδιο Αιλιανό, Δίωνα Κάσιο, λεξικό Σούδα, Στέφανο Βυζάντιο και τέλος στον ίδιο τον Πάπα όπου στο Βατικανό φυλάει όλα τα αρχαία κείμενα μετά την άλωση των Ελληνικών πόλεων κρατών και δεν τα έχει καταστρέψει ακόμα προς ικανοποίησην των σύγχρονων οδοστρωτήρων του πολιτισμού.
Ευχαριστήρια στον Μέγα Ναπολέοντα ο οποίος μετά την είσοδο στο Βατικανό πήρε όλα τα αρχεία και μετά την ήττα του κατά την διαδικασία της επιστροφής των αρχαίων κειμένων στο Βατικανό πέρασαν τα αρχαία κείμενα από τα χέρια του Αθανασίου Σταγειρίτη εκ Βιέννης και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι ψήγματα του Ελληνικού πολιτισμού.
Ο/Η AL λέει:
Μάθαμε λοιπόν ότι οι αλβανοί είναι λατινογενές φύλο, και ότι όντως δεν εμφανίστηκαν τον 6ο μΧ αιώνα, όπως αρχικά υποστήριζες, αλλά πολύ νωρίτερα. Αν λοιπόν οι αλβανοί ήρθαν νωρίτερα στην περιοχή, και αν είναι λατινογενές φύλο, τότε με βεβαιότητα ΔΕΝ είναι ελληνικό φύλο. Τώρα, γιατί οι αρβανίτες που μιλάνε αλβανικά, δηλαδή λατινογενή γλώσα, είναι ελληνικής καταγωγής από την αρχαιότητα,και όχι αλβανικής, είναι ένα θέμα που δεν τεκμηρίωσες καθόλου.
Για τους πομάκους κάπου τα μπέρδεψες πάλι. το πομάκος όντως προέρχεται από το σλάβικο πομάκ (πομαγκάτ στα ρώσικα) που σημαίνει βοηθάω. Εσύ τους θεωρείς απογόνους των αρχαίων θρακών. Δηλαδή και οι αρχαίοι θράκες, είσαι απόλυτα βέβαιος ότι ήταν Ελληνες. Και όμως, σύμφωνα με ιστορικούς, γλωσολόγους και εθνολόγους, οι αρχαίοι θράκες ήταν ινδοευρωπαϊκό ΔΙΑΚΡΙΤΟ φύλο, που προσεγγίστηκε και εξελληνίστηκε ΜΕΤΑ τον 7ο πΧ αιώνα. Στον Ομηρο αναφέρονται ως σύμμαχοι των Τρώων. Σήμερα οι πομάκοι μιλούν ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ιδίωμα, και σίγουρα ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ τους εαυτούς τους ελληνικής καταγωγής.
Ο/Η marios λέει:
Αντρεα πριν αρχισεις τα ευφυολογηματα διαβασε τι εχεις παραθεσει γιατι πουθενα δεν αποδεικνυεται ορθος ο ισχυρισμος σου για τους Αλβανους.Λοιπον στα αποσπασματα που αναφερεις.
α)Συμφωνα με το μυθο η Αλβανη/Αλβα μαλλον αναφερετα σε μια περιοχη της Ιταλιας και μαλιστα κοντα στη Ρωμη αναφερεται.Ο Καυκασος δεν βρισκεται σιγουρα εκει.
β)Μετα παραθευτεις ιστορικες πηγες για τους Γαλατες,τις επιδρομες τους στην Ελλαδα και εν τελει την Γαλατια της Μικρας Ασιας που βρισκεται εκει που σημερα ειναι η Αγκυρα.
1.Δεν υπαρχει καπου στα αποσπασματα σου κατι που δειχνει πως οι κατοικοι της Αλβας ηταν Κελτες αντιθετα καπου αναφερεται οτι ειναι λατινοφωνοι και καταγονται απο την Τροια αρα μαλλον Ετρουσκοι ηταν.
2.Η Γαλατια της Μικρας Ασιας ονομαστηκε ετσι επειδη το 367 π.χ εγκατασταθηκαν εκει οι Γαλατες μετα την επιδρομη τους στην κυριως Ελλαδα.Δε λεγονταν πριν ετσι.Αφου και στα αποσπασματα σου αναφερεται πως οι Γαλατες επιδρομεις ηταν μισθοφοροι του τυρρανου των Συρακουσων.Δηλαδη οι Γαλατες αυτοι απο την Ιταλια ηρθαν στην Ελλαδα και απο εκει στην Μικρα Ασια
3.Η Αγκυρα ειναι παρα πολυ μακρια απο τον Καυκασο,επισης ειναι εντελως παραλογο για καποιον να εγκαταλειψει την ευφορη πεδιαδα της για να εγκατασταθει στον Καυκασο.
4.Αφου μοσο σου γραφεις οτι οι Γαλατες αφομοιωθηκαν απο τους Ελληνες,η ιστορικη συνεχεια στο κειμενο σου χανεται.Στους Αλβανους πως καταληγουμε?Ελληνες που εγκατελειψαν την Αγκυρα για τον Καυκασο
δ)Δε μου φαινεται οτι ο Στεφανος Βυζαντιος αναφερεται στη σημερινη Γεωργια μαλλον στην Ισπανια και λεει πως η Αλβα ειναι μια πολη της Ιταλιας η οποια φτιαχθηκε απο Τρωες κοντα στην Ανατολικο μερος της Ιβηριας δηλαδη της Ισπανιας.
ε)Αυτο το μπουλουκι ιστορικων γιατι το αναφερεις?Αφου των περισσοτερων πηγες δε χρησιμοποιησες.Πες μου ειλικρινα παρεθεσες πηγες του Κλαυδιου Αιλιανου για παραειγμα?Η του Διωνα Κασιου?Γιατι αραγε?Επειδη θα φαινοταν περισσοτερο αστηρικτοι οι ισχυρισμοι σου?
στ)Ακομη περιμενω να μου αιτιολογησεις μια συνεχη πορεια Αλβανων απο τον Καυκασο στην Αλβανια.
ζ)Χαιλαιτ εννοειται ειναι εκει που εξυμνεις τον Παπα ως υπερασπιστη της αρχαιας κληρονομιας(!!!!!?????)
Και τελος ολα αυτα για την κληρονομια που κολλανε.Ειναι κληρονομια του ελληνικου εθνους η οποια ιστορια του αλβανικου.Ποιανου την κληρονομια υπεραπσιστηκες με το σχολιο αυτο.Δεν ειμαι καθολου ειρωνικος ουτε θελω να γινω φιλε μου Αντρεα αλλα αυτα ειναι που μου βγαινουν αυτη τη στιγμη και δε θελω να τα αντιληφθεις ως προσωπικη επιθεση και προσβολη.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)