«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

25η Μαρτίου 1821 και σύσσωμο το γένος ξεσηκώθηκε να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Μια απόφαση που δεν στηρίχτηκε στην λογική, αλλά ξεπήδησε από την ψυχή του Έλληνα που διάλεξε «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Ξεσηκώθηκε όλος ο Ελληνισμός, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, πρόκριτοι, «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία». Με ορόσημο την θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού θέλησαν οι αγωνιστές να συνδέσουν και να ταυτίσουν την αναγγελία της χαρμόσυνης είδησης στην Υπεραγία Θεοτόκο με την αρχή της αναστάσεως του Γένους.
Έχουμε συνηθίσει, στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της 25ης Μαρτίου, να θυμόμαστε όλους τους αυτούς που πήραν τα όπλα και πολέμησαν με έναν από τους δυνατότερους και αγριότερους στρατούς της εποχής εκείνης. Και καλά κάνουμε, γιατί με τη δική τους θυσία και το δικό τους αίμα εμείς ζούμε σήμερα και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τους έξυπνους.
Δεν ήταν όμως μόνο τα όπλα που μας ελευθέρωσαν.

Ένας από τους κύριους συντελεστές της επιτυχίας της Ελληνικής Επανάστασης ήταν ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το όνομά του, η διπλωματική πείρα του, και η μοναδική προσωπικότητά του ήταν τα «κεφάλαια» με τα οποία πλούτισε η φτωχή και ταλαίπωρη πατρίδα μας.

Στην πόλη Laibach τον Ιανουάριο του 1821 οργανώθηκε συνέδριο από τις Μεγάλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση των επαναστάσεων που ξέσπασαν σε Ιταλία και Ισπανία. Στην διάρκεια του Συνεδρίου όμως ο Υψηλάντης κηρύττει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία και στέλνει στον Τσάρο την προκήρυξη απευθύνοντάς του έκκληση για βοήθεια.
Μέσα σε αυτήν την αναταραχή, με τις επαναστάσεις να ξεσπούν σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, ο φόβος των Ισχυρών μεγαλώνει. Ο ίδιος ο Αυστριακός Καγκελάριος Μέττερνιχ πίεζε τους Συμμάχους να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση όπως έκαναν και με την επανάσταση στη Νεάπολη. Ο ίδιος θριαμβολογώντας έγραφε· «Μέσα σε έξι εβδομάδες τελειώσαμε δυο πολέμους και καταπνίξαμε δυο επαναστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι και η Τρίτη, αυτή που ξέσπασε στην Ανατολή, δεν θα έχει καλύτερη τύχη». Τότε ήταν που η διπλωματική ιδιοφυία του Καποδίστρια βρήκε τρόπο να σώσει την ελληνική επανάσταση από τα νύχια του Μέττερνιχ και της Ευρώπης και- μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα- πέτυχε κάτι το μοναδικό.
Πέτυχε να κατασιγάσει τις ανησυχίες των συνέδρων, ώστε να αποσιωπηθεί το γεγονός της επαναστάσεως, και –το σημαντικότερο- να μην παρθεί καμία απόφαση για στρατιωτική επέμβαση.
Ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία του Καποδίστρια σ’ αυτό το συνέδριο και μια από τις μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες προσφορές του στο Ελληνικό Έθνος. Με τους διπλωματικούς του χειρισμούς έσωσε την Ελληνική Επανάσταση εν τη γενέσει της.

Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1821 έπεισε τον Τσάρο να στείλει τελεσίγραφο στην Πύλη. Οι Τούρκοι φοβούμενοι μήπως οδηγηθούν σ’ ένα Ρωσοτουρκικό πόλεμο καθήλωσαν ισχυρά σώματα του Τουρκικού στρατού στην Κωνσταντινούπολη. Αν οι Τούρκοι έστελναν αυτά τα σώματα στρατού, τότε θα κατέπνιγαν χωρίς αμφιβολία την Επανάσταση.

Αλλά και σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης ο Καποδίστριας αλληλογραφεί με τους υπόδουλους Έλληνες και τους συμβουλεύει να οργανώσουν τον στρατό και να εξοπλίσουν με κάθε θυσία τον στόλο. Επίσης να στρέψουν την προσοχή τους στην κατάληψη των φρουρίων «Εν όσω η καρδία της Ελλάδος είναι εις χείρας εχθρών, εν όσω τουλάχιστον η Πελοπόννησος δεν παστρευθή από τους Τούρκους, καμμίαν εθνικήν υπόληψιν δεν ημπορούμε να αποκτήσουμε…».

Τους νουθετεί να διαφοροποιήσουν την τακτική τους απέναντι στους Τούρκους και τους Αλβανούς, γιατί, άλλα φυλετικά χαρακτηριστικά είχαν οι Τούρκοι, άλλα οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί είχαν κοινά έθιμα με τους Έλληνες, μισούσαν τους Οθωμανούς και αγαπούσαν την ελευθερία και τα χρήματα. Έπρεπε να τους πείσουν ότι ο πόλεμος δεν ήταν θρησκευτικός, αλλά πολιτικός, και να τους προσεταιριστούν εκμεταλλευόμενοι τη φιλοχρηματία τους με το να τους θυμίζουν τα λάφυρα, τα οποία θα αποκτούσαν, εάν νικούσαν τους Τούρκους. Ταυτόχρονα όμως, να συμπεριφερθούν ανθρώπινα προς τους Τούρκους, γιατί, αν προέβαιναν σε βαναυσότητες, «η Ευρώπη θέλει μας συχαθή ως βδελυρούς φονιάδες» και οι Τούρκοι θα ανταπέδιδαν με βιαιότητες.

Σαν πραγματικός ηγέτης ο Καποδίστριας παρακολουθούσε όλη την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Με κινήσεις ακριβείας κινούσε τα νήματα στην Ευρωπαϊκή σκηνή, αλληλογραφούσε με τους υπόδουλους Έλληνες και συνέβαλε τα μέγιστα για την επιτυχία του Απελευθερωτικού Αγώνα,έστω και αν δεν πήρε το όπλο να πολεμήσει.

Νικόλαος Καρζής
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

---------

Αμ,το φιλοτιμο και την Μπεσα εχει αναγκη ο Αλβανος,να του τονισεις το φυλετικο του συναισθημα,να του πεις οτι ειναι και οτι τον θεωρεις αδελφο σου,ανεξαρτητως θρησκειας.

--------------


http://www.pmeletios.com/ar_meletios/ethnikes_eortes/ellhnikh_epanastash_


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Προσωρινά αποθηκευμένη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)