«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Σκόπια-Αρβανιτιά

Μοναστήρι(Σκόπια)-Αρβανιτιά

Αρβινιτιά(Στρούγκα-Σκόπια)

                                                                    Laborishti-Struga(Σκόπια)
                                                                                   Strugë
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.416
ε αμυδρά
η στρούγκα,το μαντρί,στάνη
σελ.379
ΒΛΕΠΕ:στρούγκα καί εδώ
εκ τού αρμέγματος καί ως εκ τούτου της παρασκευής τυριού κλπ.

ΒΛΕΠΕ:Σκόπια

Δεβόλης-Κορυτσά

Γιόνα-Ιωνία

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.134
από εδώ


Μάγης-Μάϊος

όχι άσχετο η κορυφή,μάje=το βουνό,το ύψωμα,επομένως άρρηκτα συνδεδεμένα όλα τούτα με την φυσική αύξηση καί ανθοφορία
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
ε αμυδρά
Μάγης επώνυμο
Βλέπε μαγιά

στο ίδιο σελ.217

Βλέπε μητέρα,μαμά καί μάμ το φαΐ
λόγω φυσικά τού θηλασμού καί της κύριας ευθύνης της μητέρας γιά το τάϊσμα τού παιδιού:
Η ταύτιση της αναγέννησης της φύσης καί τού παιδιού από τη μητέρα.
Ο Μάϊος,ο μήνας πού οριοθετεί την άνοιξη καί την φυσική αύξηση καί ανθοφορία.
Μιάμ-μιάμ,ηχοποιητική μωρουδίστικη έκφραση.

Edward Lear 1849 Παραμυθιά-Ήπειρος

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Mακριά από την Αλβανία!

Γκεκαριά-Κόσοβο

Κόσοβο-Γκεκαριά

Γκεκαριά

Μάχη-Μαχί

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
Βλέπε Μάχη,μαχητής

στο ίδιο σελ.329
βάρρ-βορρ=τάφος(βάραθρο)


Βλέπε:πληγή

σελ.219
Μαλώνω,μαλώσω.«Μαλώνεις;»,τσακώνεσαι;Να τις παίξουμε(μπουνιές) να μαλώσουμε,να λύσουμε τις διαφορές μας.
Βλέπε:πείσμα,πεισμώνω,πεισματώνομαι

ΒΛΕΠΕ:Μαχάων


Σκέμπης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
ε αμυδρά
στο ίδιο σελ.392
Σκέμπης επώνυμο
Σκεμπόπουλος επώνυμο
Κάρμης επώνυμο
Κάρμας επώνυμο
Κάρμος επώνυμο
Καρμίδης επώνυμο
Καρμόπουλος επώνυμο
Καρμάκης επώνυμο
Κάρπης επώνυμο
Καρπόπουλος επώνυμο
Καρπάς επώνυμο
Σκάμπης επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Κάρμη
Σκρέπης επώνυμο

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Κριός-Τράγος

Κριός(αστερισμός)-Αθάμας,ο Μονογενής Υιός της Ζωής:
ΒΛΕΠΕ:Αθαμάνες

Κριός,ο φέρων την άνοιξη,ο Άρχων των Ουρανίων Σημείων:
(βλέπε πρός το τέλος γιά Cornus-Κάρνεια στη Σπάρτη)

Κριός-Άμμων:

Κριέσë: 
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.177
ε αμυδρά

Κριόϊ:
στο ίδιο
Βλέπε πιό κάτω Κρόνος
Δηλ.έχουμε μία εξακτίνωση τού Έλληνο-Πελασγικού πολιτισμού πού φυσικά προϋποθέτει συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών.Το γνωστό «κάρτα πολυπλάνητον» τού Ηροδότου.

Κρύεϊ:
στο ίδιο σελ.180

στο ίδιο

Κρύε:
στο ίδιο σελ.179

στο ίδιο σελ.176

Κρούα:
στο ίδιο σελ.178

στο ίδιο
Η πηγή,το κεφαλόβρυσο,ο κρουνός.Η συνεχής καί ατελεύτητη ροή,ο Χρόνος-Κρόνος(κτίζω-χτίζω,κάος-χάος).Βλέπε κρένë=κεφαλή(κορόνα).Λέτε λοιπόν το Κρόνος να είναι ινδικό;

Κρούγια:
στο ίδιο

Δημιουργία της Γής καί τού Σύμπαντος.Κόλαση.Κύριος της Κεφαλής:

Το Πάν,τα πάντα,η ίδια η δύναμη της Δημιουργίας,η ίδια η Ζωή.
 Τράγος καί Κριάρι,Χαμοδράκια:

Κριάρια καί Τράγοι στα Φέρραι,εδώ
(Βλέπε Φέρραι)
Εωσφόρος(Αυγερινός) γιός της Αφροδίτης
Αφροδίτη,το αστέρι της Αυγής


Η περικεφαλαία(τραγοκεφαλή) τού Γ.Καστριώτη-Σκεντέρμπεη:

Ο Αλέξανδρος με κέρατα κριού:
ΒΛΕΠΕ:Τραγωδία
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.430
ε αμυδρά
ΒΛΕΠΕ:Τρύγος
άρρηκτα συνδεδεμένα με τον Διόνυσσο,το κρασί καί την τραγ-ωδία 

σελ.429
αj αϊγ(γ αμυδρά)
ομοίως με τον Κριό,κτίσις,δημιουργία κτλπ.Μουσικό όργανο από την περιοχή τού Κοσσυφοπεδίου:

                                                  

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)