«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Αρτοτίνα - Αθανάσιος Διάκος


 Στην περιοχή των Κραβάρων ανήκει καί το χωριό τού διάσημου πολεμιστή Αθανασίου Διάκου πού το πραγματικό επώνυμο ήταν Μασσαβέτας. 
Ο Διάκος ήταν τζοχαντάρης δηλαδή σωματοφύλακας τού Αλήπασα τού Τεπελενιώτη,ξέρετε,εκείνου τού αναθεματισμένου «τουρκΑλβανού» ή «παλιοΑρβανίτη» πού είχε το θράσος να θέλει μεγάλο Έλληνο-Αλβανικό κράτος όπως μας λέει ο γνωστός συγγραφέας Βλαχογιάννης. 
Ο Αλήπασας μάλιστα αποκαλούσε τον εαυτό του Πρίγκιπα της Ελλάδας! Καί δεν υπερβάλλω καθόλου γιά όλα αυτά φίλες καί φίλοι,στο παραμικρό. 
Ο Διάκος λοιπόν ήταν χριστιανός Αρβανίτης καί Βλάμης τού Οδυσσέα Αντρούτσου καί τού μουσουλμάνου Αρβανίτη Ομέρ Βρυώνη,απόγονου τού κυβερνήτη της Ιλλυρίας Βρυένιου καί απογόνου επίσης των Παλαιολόγων,σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 
Ο Διάκος πέθανε στην Αλαμάνα στα χέρια των Τούρκων κατά την Επανάσταση πού δυστυχώς η τουρκιά καί η θρησκεία είχε χωρίσει το λαό μας σε κομμάτια καί αποκόμματα. 
Αφού οί προγονοί μας είχαν δώσει ΜΠΕΣΑ γιά κοινό αγώνα χριστιανών καί μουσουλμάνων Αρβανιτών καί Ελλήνων εναντίον των Τούρκων καί η Επανάσταση είχε ξεκινήσει με τέτοιο όραμα,η συνθήκη της Μπέσας έσπασε στο Βραχώρι-Αγρίνιο ή εβραιοχώρι από τις δυνάμεις εκείνες πού δεν ήθελαν μιά ενωμένη Ελλάδα καί Αλβανία. 
Τις δυνάμεις αυτές πού αντιστρατεύονταν τα όνειρα των προγόνων μας τις εκπροσωπούσε η εβραϊκή σουπιά η φαναριώτικη, ο Μαυροκορδάτος ο μυτόγκας. 
Τέλος πάντων,ένα από τα πρώτα θύματα της διάλυσης της Αρβανίτικης Συμμαχίας ήταν ο Διάκος στο γνωστό περιστατικό της μάχης εκείνης. 
Βλέπετε ,μετά την διάλυση της Συμμαχίας ο καθένας σιγά-σιγά πήρε τον δρόμο του ώστε να καταγραφεί αργότερα από τούς καλαμαράδες πού έγραφαν την ιστορία ως «Έλληνας» ή «τουρκΑλβανός» κατά πως εβόλευε τον καθένα. 
Ο Βαλαωρίτης αλλά καί η ίδια Αλβανική Ένωση της Αθήνας στα 1897 διά στόματος των απογόνων ηρώων των Αρβανιτών τού '21,μας διαβεβαιώνουν γιά τις προσπάθειες τού Ομέρ Βρυώνη καί των μουσουλμάνων Αλβανών να σώσουν τον αδελφό τους Διάκο. 
Μάλιστα έφτασε σε σημείο ο Βρυώνης να ζητήσει από τούς Τούρκους να τον θανατώσει τάχα ο ίδιος! ώστε να γλιτώσει τον παλιό συμπολεμιστή καί αδελφό του. 
Δεν τα κατάφερε καί μας έμεινε η μαρτυρία το πως θρήνησε αργότερα ο Βρυώνης τον θάνατο τού Διάκου κλαίγοντας σαν μικρό παιδί μέσα στην σκηνή του. 
Το χωριό τού Αθανάσιου Διάκου λέγεται Αρτοτίνα καί είναι γνωστό γιά τα πολλά νερά του καί γιά τούς καταρράκτες του. Οί λέξεις Artë=χρυσός(βλέπε Άρτα) καί tinë=υγρός(βλέπε Τήνος) στα αλβανικά έρχονται να επιβεβαιώσουν το αυτονόητο γιά την καταγωγή τού ήρωα. 
Τόπος δηλαδή με πολλά,πλούσια νερά,πράγμα πού αποτελεί πραγματικό χρυσό-πλούτο γιά μιά περιοχή. 
Αυτά από τον θαυμαστό κόσμο τού Αλβανικού Λεξικού τού Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη.


Γιατί στην προεδρική φρουρά;

Η «ποντιακή»(βλέπε λαζική) ενδυμασία στην προεδρική φρουρά πως δικαιολογεί την παρουσία της; 
Ποιά η εθνική προσφορά των «Ποντίων» στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας; 
Ποιοί είναι τέλος πάντων οί αγώνες τους ώστε να δικαιολογούν την ύπαρξή της στην προεδρική φρουρά ως εθνική ενδυμασία δίπλα στην τιμημένη φουστανέλα καί κρητική βράκα; 
Γιατί διαρκώς κάποιοι καί ποιοί είναι αυτοί πού αλλοιώνουν καί διαστρεβλώνουν την Εθνική μας Ιστορία;

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Κρήτη

Στα προεπαναστατικά καί επαναστατικά χρόνια η Κρήτη ως νησί αποτελούσε μία πολιτικοκοινωνική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον Μοριά,την Στερεά Ελλάδα καί Ήπειρο. Ακολουθούσε τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες καί επιταγές. Παρόλα αυτά στην Επανάσταση καί παρά το ότι συλλογικά η Κρήτη δεν ήταν στην «ώρα» της, συμμετείχε ενεργά με δικές της ανταρτικές ομάδες πού εντάχθηκαν ΟΛΕΣ εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων υπό την διοίκηση των Αρβανιτών καπεταναίων Κολοκοτρώνη καί Καραϊσκάκη. 
Οί Κρήτες δεν υστέρησαν σε ηρωϊσμό από τούς Αρβανίτες συμπολεμιστές τους σε κάθε αγώνα καί σε κάθε μάχη πού συμμετείχαν. Πολλοί Κρήτες έτρεφαν μία απεριόριστη λατρεία στο πρόσωπο τού Καραϊσκάκη καί όσοι συμπολέμησαν με εκείνον παρέμειναν πιστοί μέχρι το τέλος. 
Άλλωστε,όταν ήρθε η ώρα εκείνη να ξεσηκωθεί η Κρήτη,οί δεσμοί αγάπης,θαυμασμού καί πίστης μεταξύ των παλαιών συμπολεμιστών,αποδείχτηκε γιά μία ακόμη φορά με την μαζική συμμετοχή των Αρβανιτών καί Μανιατών ποτίζοντας με το αίμα τους την ίδια την κρητική γη. 
Καί εμείς σήμερα θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε το ΟΜΑΙΜΟ μέσα από την ίδια την ιστορία των αγώνων των προγόνων μας.

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Thomas Smart Hughes
  

Σχέδιο εκ τού πρωτοτύπου από το έργο τού Thomas S.Hughes πού είχε επισκεφτεί την Ελλάδα καί την Αλβανία στα 1813 καί προέρχεται από το βιβλίο του Travels in Sicily, Greece and Albania. 
Στο σκίτσο απεικονίζονται ο Σουλιώτης πολέμαρχος Λάμπρος Τζαβέλας καί ο αδελφοποιτός του(Βλάμης) μουσουλμάνος Τσάμης Αρβανίτης μπουλούκμπασης των Δερβιτσιάνων της Ηπείρου. 
Καί ναί,φίλες καί φίλοι,οχτροί καί συμπαραστάτες,Βλάμισσες καί Βλάμηδες,τέτοιες ΚΕΦΑΛΕΣ έφτιαξαν την Ελλάδα!ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)