«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Οσμάν Τάκα

Δέλβινο καί Τσαμουριά

ΜενούσηςΧαλκιάς-Κυρίτσης Salo moj Salushe

                                      http://www.youtube.com/watch
                                http://www.youtube.com/watch?v=7PRHN7fPY6I&feature=related

Σούλι καί Σουλιώτες:Το όνομα Σούλι

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Η Γενοκτονία των Ελλήνων

Οι γενοκτονίες κατά των Ελλήνων : η καταστροφή του Ελληνικού Έθνους , του Ελληνικού Πολιτισμού της Ελληνικής Γραμματείας και της Ελληνικής Παιδείας. Ένα άλλο αποτρόπαιο έγκλημα κατά της Ελλάδας και σε συνέπεια κατά της ανθρωπότητας, ένα τραγικό θέατρο μίσους που και σήμερα αποκρύπτεται, διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος στο 19ο βιβλίο του έργου του (*RERUM GESTARUM LIBRI XXXI*) 31 τόμων.
Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος ήταν ο ιστορικός του Ρωμαίου Χριστιανού αυτοκράτορα Κωνστάντιου του Β΄, κατά την εποχή του οποίου άρχισαν οι πιό αποτρόπαιοι διωγμοί εναντίων των Ελλήνων.

Στην σημερινή πόλη του Δυτικού Ισραήλ την Beth Sian , γνωστή στους Έλληνες όλους εκείνων των αιματοβαμμένων χρόνων ως Σκυθόπολη, τον 4ο αι. μ.χ. γύρω στο 341 λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, για δύο δεκαετίες (20 έτη), δηλαδή καθ΄όλην την διάρκεια της κατοχής του Βυζαντινού θρόνου από τον δευτερότοκο γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνστάντιο τον δεύτερο.

Η Σκυθόπολις υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, όλων όσων δηλαδή αρνήθηκαν να ασπασθούν το δόγμα του Χριστιανισμού. Αναφερόμενος ο Εμμανουήλ Ροΐδης στα Ιστορικά του Αμμιανού Μαρκελλίνου, γράφει στο έργο του *Πάπισσα Ιωάννα* σημ. 200:

*Ήρκει να κατηγορηθή τις (κάποιος Έλληνας - Εθνικός) υπό κακόβουλου κατασκόπου ότι έφερε τον τράχηλο φυλακτήριον κατά του πυρετού , ή εφάνη παρακαθήμενος πλησίον τάφου ή ερειπίου ίνα καταδικασθή εις θάνατον ως ειδωλολάτρης ή νεκρομάντις . Εκ΄των απώτατων άκρων της αυτοκρατορίας εσύρεντο αλυσόδετοι πάσης τάξεως και ηλικίας πολίται (Έλληνες) ων οι μεν απέθνησκον καθ΄οδόν , οι δε εν τοις δεσμοτηρίσις , οι δε επιζώντες εστέλλοντο εις Σκυθόπολις ... πόλιν όπου είχον στηθή τα βασανιστήρια και το σφαγείον* . Ammianus Marceihnus *History Books 14- 19 : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus . Harvard University Press . John C. Polfe)

Το σφαγείον της Σκυθόπολης υπήρξε επινόηση - ενός νοσηρού εγκεφάλου - του Επισκόπου Αλεξάνδρειας Γεωργίου. Σκοπός του Γεωργίου ήταν η καθολική εξόντωση των Ελλήνων - η γενοκτονία αυτών - καθώς εκείνοι εστέκοντο ως αρνητές του Χριστιανισμού . Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄ δέχθηκε και έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της Αυλής του τον Παύλο, περιβόητο για την σκληρότητά του, αποκαλούμενο και *Τάρταρο* . Αυτός ο Παύλος και ο Γεώργιος σε συνεργασία οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σκυθόπολης .

Η Γενοκτονία των Ελλήνων


Γράφει ο Αμμιανός Μαρκελλίνος : Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο Παύλος, διέθετε τόση εξουσία και δύναμη ώστε *με ένα νεύμα του μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσων περπατούσαν στην γη* . 19 : 12, 13

Αναφέρει ο Ροΐδης , ανακαλώντας τα ιστορικά του Αμμιανού Μαρκελλίνου , μεθόδους βασανιστηρίων εναντίων των Ελλήνων : *Εις την Σκυθόπολιν όπου είχε στηθή το χριστιανικό κρεουργίον....Εκεί συνεδρίαζαν ευσεβείς δικασταί (χριστιανοί ευσεβείς) αμιλλώμενοι τις πλοίονας ειδωλολάτρας (Έλληνες Εθνικούς) να οπτήση επί σχάρας , να βράση εντός ζέοντος ελαίου , ή να κατακόψη μεληδόν*.

Η Σκυθόπολης και τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη αποκαλύπτουν:

1ον : Τον τρόπο με τον οποίο επεβλήθη ο χριστιανισμός στον Ελληνικό κόσμο.

2ον : Τον λόγο και τον βάρβαρο απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο κατεστράφη ο λαμπρότερος πολιτισμός της Γης και οι δημιουργοί αυτού - οι Έλληνες.

3ον : Αποκαλύπτουν επίσης γιατί τα μετέπειτα Ρωμαϊκά (Βυζαντινά) αυτοκρατορικά διατάγματα που θεσμοθετούσαν την *επί Ελληνισμού θανατική καταδίκη* εφαρμόσθηκαν χωρίς καμία αντίδραση ή εξέγερση , όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες επήλθε ο αφανισμός 80 και πλέον πόλεων της κυρίως Ελλάδας από τον Χριστιανό Αλάριχο , μετά Βυζαντινής αυτοκρατορικής διαταγής σαράντα (40) χρόνια αργότερα.

4ον :Αποκαλύπτουν επίσης αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη ότι : δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου , ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό κράτος , εφ΄όσον ήταν οι εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου που άρχισαν τους διωγμούς κατά των Ελλήνων . Ούτε δε ποτέ υπήρξε ελληνοχριστιανισμός, εφ΄όσον ήταν οι Ταγοί της χριστιανοσύνης και το εβραιογενές χριστιανικό δόγμα που:

- Έσβησαν τα Φώτα του Ελληνικού Πνεύματος .

- Κατέστρεψαν την Ελληνική Παιδεία .

- Κατεδάφισαν τα αμίμητα αρχαία Ελληνικά αριστουργήματα χωρίς να αφήσουν ούτε μία πόλη όρθια .

- Έκαψαν τις βιβλιοθήκες και εκατοντάδες χιλιάδες τόνων Ελληνικά επιτεύγματα εις όλους τους κλάδους των επιστημών , κατά 99,99% κατέστρεψαν την Ελληνική Γραμματεία.

- Σχεδόν αφάνισαν την Ελληνική φυλή από τον πλανήτη γη , επιφέροντας της πολλές γενοκτονίες.

- Παρέδωσαν την σβήνουσα Ελλάδα στους Τούρκους και

- Κατάντησαν τους Έλληνες πολιτιστικά στείρους.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκείνων των Ρωμαιοβυζαντινών χρόνων οι συνεχείς διώξεις και γενοκτονίες κατά των Ελλήνων πήραν την ζωή 19.000.000 + Ελλήνων από τα 20.000.000 . Λιγότεροι από 1.000.000 επέζησαν εφ΄ όσον μετά βίας και τρόμου έσκυψαν κεφαλή προς το εβραιογενές θεό και το χριστιανικό του δόγμα, όπου η κύρια εντολή αυτού ήταν και είναι:

Λέγει ο Ιησούς Χριστός: *Όσο για τους εχθρούς μου , αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου* . *Κατά Λουκάν* (ΙΘ΄, 27).

Και προστάζει ο Πατέρας του Ιεχωβά του οποίου εκλεκτός λαός είναι οι Εβραίοι : *εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων*. (*Ζαχαρίας* Θ΄13 - 15)

Σημείωση:

Για λόγους φορολογικούς κυρίως , από τον αυτοκράτορα Καρακάλλα, το έτος 212 μ.χ. , με την *CONSTITUTIO ANTONIANA* απονεμήθηκε η ιδιότης του Ρωμαίου πολίτου σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έτσι οι Έλληνες εθεωρούντο πια ρωμαίοι υπήκοοι και η ταυτότητά τους εκτός του ότι καταδιώχθηκε και κατεστράφηκε *δια ποινής θανάτου* από το χριστιανικό κατεστημένο, υπέφερε και την ρωμαϊκή πολιτική αλλοίωση.

Πηγή...

Το έργο του Αμμιανού Μαρκελλίνου κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "ΕΥΑΝΔΡΟΣ"


---------
http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=2356
---------
ΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_548.html

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΦΟΣ


Θέμος Κορνάρος         

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΦΟΣ

Εκεί απάνω στα Δερβινοχώρια θα ζει ένας γέροντας. Γέροντας πρέπει να είναι τώρα. Καπετάν-Στέφο τόνε λέγανε στα ηρωικά χρόνια. Μπορεί να μην είναι το πραγματικό του τ΄ όνομα, όμως έτσι τον έμαθε η ιστορία.
     Τι ντροπή, αλήθεια, να μην ξέρουμε τα όσα αφορούνε τη φαμελιά του, την πραγματική του ηλικία, και τα καθέκαστα της ζωής του! Κόντεψε, μάλιστα, να τον πάρει ολωσδιόλου από τη μνήμη των ανθρώπων ο σίφουνας του διωγμού.
     Ήσυχα ζούσε στο κονάκι του, με τα πρόβατα και με τη φλογέρα του. Ποτέ δεν έβαλε στο νου του ν΄ ακουστεί τ΄ όνομα του πιο πέρα από τη στάνη κι από το χωριό του. Τον έφτανε να κατεβαίνει τις χρονιάρες μέρες από τα βοσκοτόπια, να γλεντά στην πλατεία με τους φίλους του, και να ξαναγυρίζει στον καθημερινό μόχθο. Δεν καταπιάστηκε ποτέ να λύσει δύσκολα προβλήματα ή να κάμει περίπλοκες σκέψεις. Το χρέος του το ΄κανε απλά και ήσυχα, όταν το καλούσε η ανάγκη. Χρέος, για τον τόπο και το σπιτικό του. Κ΄ ήτανε ευτυχισμένος. Τίποτ΄ άλλο δε γύρευε παρά να ζήσει κάμποσα χρόνια γερός ως που να ετοιμαστεί ο μοναχογιός του να πάρει τη θέση του. Δε θέλουνε πολλά πράματα οι απλοί άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι. Και η φαμίλια του Στέφου είχε καταχτήσει αυτή την απλή ευτυχία στο περιθώριο της βουνίσιας ζωής.
     Ήρθε όμως μια στιγμή-η μεγάλη στιγμή-που του ζητούσε να λύσει μονομιάς, για χάρη της πατρίδας του, το πιο δύσκολο απ΄ όλα τα προβλήματα του κόσμου….
     Ανάγκες του ένοπλου αγώνα επιτάσσανε να μην πατηθούνε τα Δερβινοχώρια. Να μην περάσουνε από την Πύλη οι γερμανοί. Οι κάτοικοι το υποσχεθήκανε. Αναλάβανε τη φύλαξη με αρχηγό τους το Στέφο.  
     Παράτησε τις δουλειές του, τη στάνη του, τις μικρές του χαρές κι αφοσιώθηκε στην καινούργια δουλειά. Στο ρόλο του πολεμικού αρχηγού. Μέρα-νύχτα τριγυρνούσε στα βουνά, στις χαράδρες, στα διάσελα. Διάλεγε θέσεις τοποθετούσε καραούλια, φρόντιζε για πολεμοφόδια, για τροφές, και μελετούσε περιπτώσεις άμυνας ή επίθεσης. Μελέτησε τα πάντα, ως και την αντοχή της κάθε ψυχής. Απ΄ όξω ήξερε τις ικανότητες του κάθε πολεμιστή. Αποδείχτηκε γνήσια πάστα αρχηγού οργανωτή. Τα πάντα είχε προβλέψει. Στη φούχτα του κρατούσε, σαν έτοιμη χειροβομβίδα, τοπίο κι ανθρώπους. Προχώρησε ακόμα πιο πέρα. Έμαθε στον καθένα το σχέδιο. Ο καθένας έπρεπε να είναι κι ένας αντικαταστάτης σε ώρα ανάγκης.
     Σύμφωνα με τη γνώμη του, δυο δρόμους μπορούσανε ν΄ ακολουθήσουνε οι γερμανοί. Από πουθενά αλλού δεν κιντυνεύανε τα χωριά. Όμως για κάθε ενδεχόμενο, έβαλε στο νου του και το απίθανο. Μια χαράδρα αδιάβατη. Με κοφτούς γκρεμούς. Δεν ήτανε δυνατό να γίνει από κει πέρα, παρά μόνο από τρελούς. Και γι΄ αυτή την απίθανη περίπτωση έβαλε χωριστό καραούλι για τη χαράδρα.
     Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ο Στέφος στο πόδι. Να επιθεωρήσει βράχια, να μετατοπίσει σκοπιές, να μελετήσει άλλη μια, να διορθώσει, να προβλέψει. Κι όλη αυτή η μελέτη του έδωσε τη βεβαιότητα πως με πενήντα τουφέκια – σε χέρια αποφασισμένων για τη ζωή και για το θάνατο – τα Δερβινοχώρια δεν πατιούνταν. Έτοιμοι ήταν όλοι τους για κάθε θυσία. Έτοιμος πριν απ΄ όλους, κι ο αρχηγός τους.
     Ένα πρωινό, με πυκνή ομίχλη, το καραούλι της χαράδρας έκανε χαμπέρι:
     -Έρχονται!…
     -Από πού φανήκανε;
     -Σκαρφαλώσανε από τη χαράδρα.
     Ο Στέφος έδωσε διάτα:
     -Στις θέσεις σας παιδιά και καλή τύχη….
     Έτρεξε στα βράχια της σκοπιάς για να δει μονάχος του. Ο σκοπός τον κοίταξε ανήσυχος, κι είχε το λόγο του, που τον ρώτησε:
     -Είδες καλά καπετάν-Στέφο; Τι θα γίνει;
     -Τι άλλο να γίνει Γιώργη, του λεει, θα πολεμήσουμε.
     Και γυρνώντας προς τα βράχια, που είχε τοποθετήσει σε ημικύκλιο τους πολεμιστές, κάνει χωνί τα χέρια του και δίνει τις στερνές οδηγίες:
     -Παιδιά! Οι γερμανοί είναι πάνω από λόχος. Τα μετερίζια μας αντέχουνε. Μην πυροβολήσει κανένας, αν δε ρίξω πρώτος. Άστε τους να σιμώσουνε. Εγώ θα βρίσκομαι στη μέση. Σε κείνο το μαύρο χαράκι. Μ΄ ακούσατε;
     -Ναι, καπετάν Στέφο….
     Τρεις ώρες ανέβαιναν οι γερμανοί το γκρεμό. Μεθοδικά, ήσυχα, σίγουροι στη δύναμη τους, βέβαιοι για τον αιφνιδιασμό. Οι πρώτοι φανήκανε να σέρνονται στα χείλη του γκρεμού. Τοποθετήσανε τα πολυβόλα τους και μείνανε πεσμένοι, ακίνητοι, περιμένοντας και τους άλλους. Κόντευε να μεσημεριάσει. Η ομίχλη αραίωνε. Η ανάβαση ήτανε επίπονη. Κι όταν συμπληρώθηκε, δόθηκε η διαταγή της εκκίνησης. Πυροβολισμός δεν έπεσε. Προχωρούσανε όρθιοι κι αφύλαχτοι όλοι μαζί προς την ανοιχτή αγκαλιά της παράταξης του αθέατου αντιπάλου. Προχωρούσανε με σιγουριά πως η επιχείρηση τέλειωσε, γιατί μπροστά-μπροστά είχανε βάλει τρεις ντόπιους που τους βρήκανε στις δουλειές και στα πρόβατα. Σ΄ αυτούς υπολογίζανε. Ήτανε βέβαιοι πως οι χωριάτες δε θα ρίχνανε πάνω τους.
     Οι Δερβινοχωρίτες πίσω από τα βράχια ταράχτηκαν. Ο ένας από τους τρεις χωριανούς που είχανε βάλει προπέτασμα οι γερμανοί, ήτανε ο μοναχογιός του Στέφου. Του αρχηγού τους!
     Τώρα; Τι θα κάνανε αν ο Στέφος κιότευε για μια στιγμή; Στα εξακόσια μέτρα έχουνε σιμώσει, και το σύνθημα δεν είχε δοθεί. Πατέρας είναι αυτός! Το καταλάβαινε καθένας τι εσήμαινε. Ένας ξεκίνησε σέρνοντας στην κοιλιά κι έφτασε πίσω από το βράχο του αρχηγού.
     -Τραβήξου καπετάν-Στέφο. Εσύ πήγαινε. Θα τα βολέψουμε εμείς. Καταλαβαίνουμε τη θέση σου.
     -Στη θέση σου Μιχάλη! Γύρνα στη θέση σου και περίμενε! ακούστηκε μια τραχιά φωνή, που έβγαινε γδέρνοντας στήθια και λαιμό.
     Δεν αργούσε να δώσει το σύνθημα επειδή ήθελε να σκεφτεί. Είχε σκεφτεί πριν. Όταν πρωτοπήγε στο γκρεμό να κοιτάξει, τον είχε δει το γιο του που ανέβαινε. Κι από τότε, ως εκείνη τη στιγμή, είχε καιρό να καταλαγιάσει την επανάσταση της καρδιάς. Αργούσε, γιατί σημάδευε. Και ακριβώς όταν έφτασαν στο σημείο που είχε αποφασίσει από τα πριν, όταν έφτασε η στιγμή που όριζε το σχέδιο του, τράβηξε τη σκανδάλη και έπεσε μπρος στα μάτια όλου του κόσμου ο μοναχογιός του….
     Από τα γύρω βράχια κακαρίζουνε τα πολυβόλα, και οι χειροβομβίδες πέφτουνε βροχή στις πυκνές μάζες του εχθρού. Το πανηγύρι δε βάσταξε πολύ. Η σύγχυση έκανε οικονομία του χρόνου.
     Μόνο μια διαταγή του Στέφου δεν εκτελέσανε τα παλικάρια του: Την οικονομία στα πολεμοφόδια. Και δεν ξέρει κανείς να πει αν το κάνανε για τον εχθρό, ή για να χαιρετήσουνε τον Έλληνα Γουλιέλμο Τέλλο, ή το Λεωνίδα των νέων καιρών, που τρέξανε από τα βάθη της ιστορίας για να πολεμήσουνε ξανά στην πόρτα των Δερβινοχωριών…
     Δεκαπέντε χρόνια έχουνε περάσει από τότε, με τις φούχτες μοιράζονται τα παράσημα, μνημόσυνα μίσους οργανώνονται, τουριστικά έργα γίνονται, τιμές απονέμονται σε ξένες ασημαντότητες και σε δημίους. Σκέφτηκε κανείς τον καπετάν-Στέφο, τον αρχηγό; Ή μήπως είναι ντροπή να τον θυμούμαστε επειδή έγινε σύμβολο της Ιερής Εθνικής Αντίστασης των Ελλήνων;
     Ή μήπως είναι φυλακή με τους άλλους ήρωες και μάρτυρες της μάχης του έθνους; Πού είναι λοιπόν, ο καπετάνιος κι ο ασύγκριτος που δώσανε τα Δερβινοχώρια στην παγκόσμια παλαίστρα της μεγάλης θυσίας για τη Λευτεριά; 

Μπεράτι,γκάϊντα

Demir Zyko(Ζήκο)-Τοσκαριά


Μπεράτι

                               Festivali Folklorik i Gjirokastres 2009 Valle dyshe nga Berati


Φλογέρες

                              Per Nasuf Berishen-Vlora ne Festivalin Folklorik te Gjirokasteres 2009

Φλογέρα

                                                                           Eίναι δίαυλος

Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου

1880: Ο τσάρος Αλέξανδρος Β'
«Στα 1858, μαζί με τον θρόνο της Ρωσίας, ο γεννημένος το 1818 τσάρος Αλέξανδρος Β κληρονόμησε από τον πατέρα του και την εμπλοκή στον Κριμαϊκό πόλεμο. Στα 1856, υποχρεώθηκε να υπογράψει την ταπεινωτική για τη χώρα του Συνθήκη των Παρισίων. Στο εξής, ζούσε μόνο για τη ρεβάνς.
Η πρώτη του μέριμνα ήταν να εκσυγχρονίσει την αυτοκρατορία του. Στα 1861, κατάργησε τη δουλεία. Καθιέρωσε τη διάκριση των εξουσιών και προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Τον Μάιο του 1867, με την ευκαιρία του συνεδρίου των πανσλαβιστών στη Μόσχα, ενστερνίστηκε επίσημα τις ιδέες αυτές. Ο αντιεξουσιαστικός πανσλαβισμός μπήκε στην υπηρεσία του τσάρου της Ρωσίας.
Στις 12 Απριλίου του 1877, ο Τούρκος πρεσβευτής παραλάμβανε το χαρτί με την κήρυξη του πολέμου, ενώ από το έδαφος της Μολδοβλαχίας εξορμούσαν τρεις ρωσικές στρατιές: Τον Δεκέμβριο, η τουρκική άμυνα κατέρρευσε και οι Ρώσοι ξεχύθηκαν στην Αδριανούπολη κι άρχισαν να προελαύνουν προς την Κωνσταντινούπολη παίρνοντας το προάστιο του Αγίου Στεφάνου.
Ο σουλτάνος ζήτησε ειρήνη. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου υπογράφτηκε 19 Φεβρουαρίου με το παλιό, 3 Μαρτίου του 1878 με το νέο ημερολόγιο, αλλά παραήταν «ρωσική». Τόσο, που τρόμαζε και τον ίδιο τον τσάρο. Κυρίως, όμως, ενοχλούσε τη Βρετανία, καθώς, με τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας, άνοιγε στον τσάρο τον δρόμο για το Αιγαίο.
Μια μυστική αγγλορωσική συμφωνία στο Λονδίνο (18 Μαϊου του 1878), προέβλεπε τη διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου για την επανατοποθέτηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου σε νέες βάσεις. Αρχισε την 1η Ιουνίου στο Βερολίνο με πρόεδρο τον καγκελάριο Οτο Βίσμαρκ. Η Βουλγαρία συρρικνώθηκε, η Ελλάδα πήρε τη Θεσσαλία και ο τσάρος βρέθηκε πιο μακριά από το Αιγαίο. Εως το 1880, η νέα τάξη πραγμάτων είχε παγιωθεί.»
http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=23657&subid=2&pubid=488468
---------
ΒΛΕΠΕ:http://www.anixneuseis.gr/?p=2852
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html
Βλέπε γιά «κομμουνιστικό πανσλαβισμό»:http://www.scribd.com/doc/11837264/-10-
Βλέπε Μπακούνιν καί πανσλαβισμός:http://www.kke.gr/2001_5/gia_thn_politikh_organosh_ton_kommoyniston_sthn_istoria

KKE - Για την πολιτική οργάνωση των κομμουνιστών στην Ιστορία

26 Σεπτ. 2008 – Ο Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς Μπακούνιν (1814-1876), Ρώσος ιδεολόγος και δημοσιολόγος του αναρχισμού και του πανσλαβισμού, συμμετείχε στην ...
www.kke.gr/.../gia_thn_politikh_organosh_ton_kommoyniston_sthn_istoria -Προσωρινά αποθηκευμένη

Η Ρωσία Απέναντι στα Βαλκάνια

Η Ρωσία Απέναντι στα Βαλκάνια.Ιδεολογία καί Πολιτική στο Δεύτερο Μισό τού 19ου Αιώνα
«..Αυτό το οποίο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα αποκαλείται επιθετικός, επεκτατικός πανσλαβισμός, στο εσωτερικό της ρωσικής ιντελλιγκέντσιας ονομάζεται σλαβικό ζήτημα, σλαβική ιδέα, σλαβική αμοιβαιότητα· και εννοεί, κατά την ορολογία της εποχής, την "εθνική αφύπνιση" των σλαβικών λαών, τις κοινές σλαβικές καταβολές καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία. Με άλλα λόγια, το θέμα αφορούσε στη διαμόρφωση των επιμέρους εθνικών σλαβικών ταυτοτήτων, της ρωσικής μη εξαιρουμένης· συνδεόταν με τα πολιτικά αιτήματα των νεαρών σλαβικών εθνικισμών και κυρίως με την "εθνική αρχή"· σχετιζόταν, τέλος, με όψεις της διεθνούς ζωής και διπλωματίας...»
Βλέπε:http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=81256&cid=18
----
ΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html

Ο πανσλαβισμός

Η Ελλάς και ο πανσλαβισμός

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Avni Shehu(Σέχου)

                                                           Deshmori Avni Shehu
                      http://www.youtube.com/watch?v=-bD96xarytI&feature=player_embedded

Αντάρτης καί Καπετάνιος Κοσσοβάρος ο Σέχου.Μας λέει κάτι το επώνυμο Σέχου;Ήταν μία από τις μεγάλες Φάρες τού Σουλίου,συγγενική με τούς Μποτσαραίους.
Αν δε,λάβουμε υπ' όψιν ότι οί πρωταρχικές Φάρες τού Σουλίου προέρχονταν από Γκέκηδες έ,τότε τίποτε δεν είναι τυχαίο.Από την Φάρα των Σέχου ήταν καί ο νούμερο 2 τού Κ.Κ.Αλβανίας επί Χότζα.
Μάλιστα κυριαρχεί η πεποίθηση ότι ο Σέχου δολοφονήθηκε από τον τελευταίο.
Οί ικανότητες τού Μεχμέτ Σέχου(Δεν έκρυβε την σουλιώτικη καταγωγή του) η προοδευτικότητα καί η μετριοπάθειά του ήταν αδύνατον να μείνουν απαρατήρητες από τον Χότζα.
Η κούλια των Σέχου στο Κόσοβο

Βλέπε:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3DAvni%2BShehu%26hl%3Del%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.gr&sl=sq&twu=1&u=http://shefketi.publiku.com/note/75426/avni-shehu.html&usg=ALkJrhirjc6bLFxBWSh56-CFhPZkI1hS8w
------
Βλέπε επίσης:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_9479.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_7746.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicaGdOyTjYh6HYO8gw4potsCQEIwudg7iWAnXg492TCG1KVlVAwMiPppdRwQxTIQBez6LCIGD8RcliUC-w2jpgq3-Sx8tYSAdpXV2-4mNSN1B3LOptae5UCD22o5-aTEEVxbvH_IJ3JYQ/s1600/004.jpg(http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/05/n.html)
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/01/blog-post_16.html
http://www.youtube.com/watch?v=fwG-Wsr3b3I&feature=related


Βλέπε γιά Μποτσαραίους-Μποτσαράτë

Άϊντε Αμάν,Γκεκαριά!

Φωτιές ανάβει πρωτοβουλία Συλλόγου Βλάχων

«Φουντώνει» ξανά αυτές τις ημέρες η συζήτηση περί επιχειρούμενης σύστασης εντός των συνόρων βλάχικου «έθνους» ή μειονότητας, σε μια στιγμή μάλιστα που τα βασικά εθνικά μας θέματα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. 
Κύριος «άξονας» και της νέας αυτής αντιπαράθεσης, το βλαχικό γλωσσικό ιδίωμα. Μία γλώσσα προφορική στη μορφή της, η καταγραφή και διδασκαλία της οποίας θεωρείται από κάποιους ως ένα πρώτο βήμα για την δημιουργία εθνικών επιδιώξεων από πλευράς μερίδας Βλάχων».
Βλέπε:http://www.greekalert.com/2011/06/blog-post_6961.html
----------

Αλβανόβλαχοι: Η Κορυτσά είναι βλάχικη όχι Ελληνική (!)

http://www.epirus-our-homeland.com/2011/02/blog-post_12.html

ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ: Αλβανόβλαχοι: Η Κορυτσά είναι βλάχικη όχι ...

12 Φεβ. 2011 ... Οι σημερινοί Βλάχοι ή Αρουμάνοι της Αλβανίας δεν συνδέονται με τον ελληνικό πληθυσμό.« Για το ζήτημα αυτό ανατρέξτε είπε ο Σούντι 'στην ...
www.epirus-our-homeland.com/.../blog-post_12.html - Προσωρινά αποθηκευμένη

-------------------

ΒΛΕΠΕ:http://www.nenanews.eu/politics/636-baseskutirana.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_7513.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_4808.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/154-7-2006.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/05/blog-post_2854.html
http://www.deropoli.com/?p=1656
http://www.albanians.gr/ellhnika/145-nea/881-zitima-qblaxikis-meiwnotitas-stin-albania.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/06/blog-post_936.html
------------

ΕΙΜΑΙ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ !


Μιλάει στην «Ελεύθερη Έρευνα»
ένας 82χρονος βλάχος από την ορεινή Πίνδο
http://rudyk-nikos13galanisgmail.blogspot.com/2011/05/blog-post_125.html
(2)http://rudyk-nikos13galanisgmail.blogspot.com/2011/05/blog-post_273.html)

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)