«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Bυζαντινό σκοτάδι

Η βυζαντινή εξουσία έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές στην Ελλάδα καταστρέφοντας κάθε έννοια παιδείας,με μοναδικό σκοπό να εκχριστιανίσει τούς κατοίκους της. 

Όπως καταγράφει ο Σάθας,νόμιζαν οί Βυζαντινοί ότι με το σκότος της αμάθειας θα επιτύχουν τούς σκοπούς τους. 

Όπου τελικά το πέτυχαν καί με το παραπάνω μάλιστα. 

"Έλληνες Στρατιώται εν τη Δύσει"
Κωνσταντίνος Σάθας,1885.

Γκεκαριά - βόρεια Αλβανία

"Her Lord and Master,a Scene in a North Albanian House". 

Έργο τού Άγγλου καλλιτέχνη καί εικονογράφου Richard Caton Woodville πού απεικονίζει παραδοσιακό στιγμιότυπο από την βόρεια Αλβανία - Γκεκαριά. 
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Illustrated London News" στα 1895.

Αρβανίτες -Αλβανοί της Καλαβρίας

"Colonies Albanaises en Calabre". 

Aλβανοί - Αρβανίτες - Αρμπερέσηδες από την περιοχή της Καλαβρίας στην Ιταλία. 
Το έργο είναι φιλοτεχνημένο από τον Γάλλο ζωγράφο καί λιθογράφο Achille Devéria στα 1834 στο Παρίσι.

Παραδοσιακός χαιρετισμός

Χαιρετισμός στούς γείτονες από την περιοχή της Malësia της βορείου Αλβανίας. 
Πρόκειται γιά παραδοσιακό χαιρετισμό,ενημέρωση σημαντικών γεγονότων αλλά καί πολεμικό κάλεσμα σε παλαιότερες εποχές των ορεινών Γκέγκηδων.

Αρχηγός των Αλβανών τού Σουλίου

 "Captain of Suliote Albanians" 
Αρχηγός των Αλβανών τού Σουλίου. 

Χαλκογραφία τού Αμερικανού ζωγράφου καί χαράκτη Robert Havell στα 1822. 
Κάτοχος τού πρωτότυπου (έντυπου) τεκμηρίου είναι το Ιστορικό Αρχείο τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

Γιά τον Μάρκο Μπότσαρη

Λιάπικο τραγούδι γιά τον 
Καπετάνιο Μάρκο Μπότσαρη

Αλβανοί Σουλιώτες

"Souliot warriors pursuing the enemy" 
"View of Albanian palikars in pursuit of an enemy".

Με τις δύο αυτές εναλλακτικές παρουσιάσεις(τίτλους) δημοσιεύτηκε αυτό το σχέδιο στο έργο "Travels in Sicily Greece and Albania" από τον Thomas Smart Hughes στα 1820 στο Λονδίνο. 

Πρόκειται γιά χαλκογραφία τού J.Clark σε σχέδιο τού C.R.Cockerell.

Λιαπουριά

Αλβανός των Ιωαννίνων

"An ALBANIAN of JANNINA" 
Πρόκειται γιά έργο τού Άγγλου ζωγράφου τού πολεμικού βρετανικού ναυτικού Joseph Cartwright. 
Το ζωγράφισε κατά την διάρκεια πού ήταν γενικός διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στην Κέρκυρα όταν τα Iόνια νησιά ήταν υπό την κατοχή της Αγγλίας στα 1815.

Καλόγεροι γενίτσαροι

Ο Κωνσταντίνος Σάθας αναφέρεται στούς "στρατοκαλόγηρους" όπως τούς αποκαλεί,εννοώντας τα ένοπλα σώματα πού είχαν σχηματίσει φανατικοί ορθόδοξοι καλόγεροι επί βυζαντινής εξουσίας,πού εκτός των άλλων είχαν καί τον ρόλο της προστασίας τού Οικουμενικού Πατριάρχη.

Βρισκόμαστε στην εποχή πού ο Αλάριχος(370 - 410 μ.Χ.) ο οποίος ήταν αρχηγός των Γερμανών Βησιγότθων εισέβαλε στην Ελλάδα, στην οποία δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα. 
Καταστρέφοντας αρχαία μνημεία καί τεράστιους πολιτιστικούς θησαυρούς με την υποστήριξη τού ορθόδοξου χριστιανικού ιερατείου. 
Η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν μία περιοχή πού πολύ δύσκολα δεχόταν το κήρυγμα της νεόφερτης ιουδαϊκής χριστιανικής θρησκείας καί ως απόδειξη είναι ότι οί τελευταίοι πού έγιναν χριστιανοί ήταν οί ορεινοί πληθυσμοί της χώρας τον 9ο αιώνα μ.Χ. μετά από μακραίωνη αιματοβαμμένη προσπάθεια εκχριστιανισμού. 

Στην εισβολή τού Αλαρίχου συνέβαλλαν καθοριστικά οί ραδιουργίες καί οί καθοδηγήσεις τού βυζαντινού πρωθυπουργού καί ευνούχου Ρουφίνου(ρουφιάνος;!) καί πού επιβεβαιώνονται,εκτός των άλλων, με το ότι οί μόνες περιοχές πού δεν υπέστησαν καταστροφές από τούς Βησιγότθους ήταν εκείνες πού ανήκαν στην ιδιοκτησία τού Ρουφίνου. 

Ο Κωνσταντίνος Σάθας σε αυτά ακριβώς τα γεγονότα αναφέρεται επιγραμματικά,λέγοντας γιά τούς "στρατοκαλόγηρους μαυροφορεμένους πού πρόδωσαν την Ελλάδα". 
Καί μάλιστα χρησιμοποιώντας γιά αυτούς τον όρο τού γενίτσαρου σύμφωνα με κείμενα της εποχής,δηλαδή πολύ πριν εμφανιστούν οί γνωστοί γενίτσαροι των Οθωμανών. 

"Έλληνες Στρατιώται εν τη Δύσει" 
Κωνσταντίνος Σάθας,1885.

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Τα σέρβικα «λίκνα» καί τα...«παλαιά»

Tο γνωστό «ελληνικό»... εθνικό καί πατριωτικό κόμμα πού εκπροσωπεί το Κρεμλίνο στο ευρωπαϊκό καί ελληνικό κοινοβούλιο,έχει βγάλει επισημότατη μάλιστα ανακοίνωση ότι το Κοσσυφοπέδιο - Δαρδανία είναι σερβική περιοχή! 

Μας λέει πως οί Αλβανοί δεν έχουν καμμία δουλειά εκεί καί ότι πρόκειται γιά...ιερό έδαφος των Σέρβων! 

Συναγωνισταί,σύντροφοι καί μπατριώται,ομολογώ πως μπερδεύτηκα. 
Γιατί εκεί πού θεωρούσα τούς Σέρβους σλάβους πού ήρθαν τον 7ο αιώνα μ.Χ. στην Βαλκανική καί πού με άδεια τού Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ηράκλειου εγκαταστάθηκαν ΒΟΡΕΙΑ τού Κοσσυφοπεδίου,ήρθε λοιπόν το έθνικοπατριωτικό κόμμα τού Κρεμλίνου καί με μπέρδεψε με αυτά πού ανακοίνωσε. 

Καί μπερδεύτηκα ακόμη περισσότερο συναγωνισταί καί μπατριώται γιατί ήξερα πως οί τωρινοί εκπρόσωποι τού Κρεμλίνου καί παλαιότερα της Μεγάλης Γερμανίας μισούσαν θανάσιμα τούς Σλάβους μιάς καί οί Ρώσοι μπόλιασαν την χώρα της Γερμανίας με πάρα πολλά παιδάκια,πράγμα αδιανόητο μιάς καί οί Σλάβοι σύμφωνα με τις απόψεις τους εκπροσωπούν την κατώτατη βαθμίδα στην φυλετική κλίμακα των Ινδο-Γερμανών ή Αρίων. 

Τώρα,γιά το «λίκνο» όπως αποκαλούν οί ίδιοι οί Σέρβοι το Κοσσυφοπέδιο καί την «παλαιά Σερβία» όπως αποκαλούν την Μακεδονία,είναι άλλα λόγια ν'αγαπιόμαστε καί άλλα γιά να κλαίμε σύντροφοι. 
Γιατί βλέπετε,οί φίλοι μας οί Σέρβοι πριν εγκατασταθούν οριστικά στην περιοχή τού σημερινού Βελιγραδίου πού λεγόταν από τούς Λατίνους Alba Graeca,είχαν εγκατασταθεί γιά ένα διάστημα,πάλι με άδεια της βυζαντινής εξουσίας, στην σημερινή ελληνική Μακεδονία καί συγκεκριμένα στα γνωστά «Σέρβια». 
Δηλαδή,κάθε σταθμός καί «λίκνο»,κάθε στάση καί εντοπιότητα σύμφωνα με την μεσσιανική αντίληψη των Σέρβων αλλά καί των «αδελφών» τους πού τούς αβαντάρουν,των γνωστών αυγουλέρος. 
Κάθε δάκρυ καί καημός,κάθε καημός καί πόνος μεταφράζεται γιά αυτούς τούς καζαντζιδικούς εθνικο-πατριώτες,η πορεία αυτού τού σλάβικου λαού πού αποτελούσαν τούς αβανταδόρους των Ούννων. 

Συναγωνισταί καί μπατριώται: 
γιά πάρτε την Ιστορία πάλι απ' την αρχή... 
ποιός ξέρει,ίσως βρεθούν οί αδελφοί Σέρβοι καί πρωτοκάτοικοι τού Βερολίνου...

Σουλιώτες - Suliotes

"Μετά τον Θάνατο τού Σκεντέρμπεη,απόσπασμα ορθοδόξων Αλβανών από διακόσιους περίπου πολεμιστές κατέληξε στην Ήπειρο όπου καί εγκαταστάθηκε. 
Οί αρχηγοί τού αποσπάσματος αυτού,Μπότσαρης καί Τζαβέλας επέλεξαν τα όρη τού Σουλίου γιά να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους καί την θρησκεία τους". 

Αναστάσιος Ν.Γούδας "ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ" 
των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων Ανδρών. 
1876,Αθήναι.


Λιάπικο τραγούδι γιά τον Μάρκο Μπότσαρη
                                                         

                                          "Captain of Suliote Albanians" 
                                      Αρχηγός των Αλβανών τού Σουλίου. 

Χαλκογραφία τού Αμερικανού ζωγράφου καί χαράκτη Robert Havell στα 1822.

Κάτοχος τού πρωτότυπου (έντυπου) τεκμηρίου είναι το Ιστορικό Αρχείο τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

το...μακρύ χέρι

Ο Μεγαλοδικηγόρος πού έφερε την φιλοσερβία στην Ελλάδα καί ήταν ο προσωπικός δικηγόρος τού Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εκπροσωπώντας τον στην Ελλάδα καί σε όλο τον κόσμο. 

Ο ΜεγαλοΔικηγόρος αυτός, πού προέρχεται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,ήταν το απόλυτο μακρύ χέρι των Σέρβων καί της σέρβικης επεκτατικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Αδελφέ Αριστείδη,εμείς το ξέραμε πως θα δικαιωθείς μετά τον θάνατό σου γιατί τα έλεγες. 
Γιατί ξέραμε πόσο τίμιος καί ειλικρινής άνθρωπος ήσουν. 
Οχετός καί μόνο οχετός σε πολέμησε τότε μονάχο. 

Καί όσο περνούν τα χρόνια,όλο καί περισσότερο θα βγαίνει όλο ετούτο το κατακάθι στην επιφάνεια. 
Γιατί καί τα τσουβάλια με τα λεφτά της Σερβίας καί τού Μιλόσεβιτς πού μοιράζονταν σε Κύπρο καί Ελλάδα,πάλι μετά τον θάνατό σου αποκαλύφτηκαν από το ίδιο το στόμα ενός από τούς μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. 

Γιατί βλέπεις,όλο αυτό το κατακάθι ειδικεύεται να σέρνει την Πατρίδα κατά πως το βολεύει.


ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΣΕΡΒΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Αποκαλύψεις τού Ανδρέα Βγενόπουλου γιά το σκάνδαλο της Τράπεζας Λαϊκής της Κύπρου καί την διακίνηση σερβικού χρήματος, λίγες ημέρες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.
                                                            

 Ο μαφιόζος Σέρβος παραστρατιωτικός Αρκάν 
με την γυναίκα του Τσέτσα 
καί στη μέση ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού.

H γυναίκα τού δολοφονημένου από το ίδιο το καθεστώς Μιλόσεβιτς, εθνικιστή Σέρβου παραστρατιωτικού Αρκάν,Svetlana Ražnatović. 
Πατρίς θρησκεία οικογένεια καί τα μυαλά στα κάγκελα συντρόφισσες καί σύντροφοι μπατριώται ή το πως ο...εθνικισμός μάχεται την παγκοσμιοποίηση.

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Albanians Arvanites Arnaouts

Ο James M. Ludlow γράφει ΚΑΙ αυτός γιά το αυτονόητο 
στα 1890 στο έργο του "The Captain of the Janizaries" : 
ότι Αλβανοί,Αρναούτες καί Αρβανίτες είναι ο ίδιος λαός. Αυτονόητο; 
ΟΧΙ φίλες καί φίλοι γιά το κράτος της ποντορωμανίας.

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Arvania Albanians Albas Albani Albanopolis Albion Arbenesce Arvanites

Γιά τούς Αρβανίτες - Αλβανούς - Αρναούτες ή Σκιπετάρηδες KAI ο Δανογάλλος γεωγράφος Malthe Conrad Brun λέει,ότι πρόκειται φυσικά γιά τον ίδιο λαό. 
Μάλιστα αναφέρεται καί στην ιλλυρική φυλή των Αλβανών πού καταγράφει στο έργο του ο αρχαίος γεωγράφος Πτολεμαίος. 
Πράγματα δηλαδή αδιανόητα γιά το κράτος των ρωμανοποντίων πού κατ'ευφημισμό ονομάζεται «Ελλάδα».

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)