«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Χασάν Ταχσίν Πασά Μεσαρέ

Γόνος αλβανικής στρατιωτικής οικογενείας,βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας καί ιστορίας,άκρως φιλέλληνας,ως διοικητής της πόλεως της Θεσσαλονίκης παρέδωσε την πόλη στον ελληνικό στρατό αρνούμενος τις προσφορές καί απειλές των Σέρβων καί των Βουλγάρων. 
Προσωπικός φίλος τού Ελευθερίου Βενιζέλου από τα χρόνια της θητείας του ως αξιωματικός τού οθωμανικού στρατού στην Κρήτη ,φρόντισε να έρθει σε συνεννόηση μυστικά ώστε να παραδοθεί η Θεσσαλονίκη στούς Έλληνες καί όχι στούς Σλάβους.
Ο Αλβανός αρχιστράτηγος τού οθωμανικού στρατού πού παρέδωσε αμαχητί την Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό. Υπήρχε η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας,Σερβίας καί Βουλγαρίας ότι την πόλη καταλαμβάνει ο στρατός εκείνος πού πρώτος θα εισέλθει σε αυτήν,ο Ταχσίν Πασά Μεσαρέ αρνείται να παραδώσει την πόλη στον βουλγαρικό στρατό πού πρώτος εμφανίστηκε,αρνείται τις πιέσεις των Σέρβων πού επιθυμούν την διχοτόμηση της πόλης σε σερβική καί ελληνική καί παραδίδει σε προσυνεννοημένη συνάντηση την πόλη της Θεσσαλονίκης καί κατ'επέκταση το σύνολο της Μακεδονίας στον ελληνικό στρατό.

Κενάν Μεσαρέ
 Ο ζωγράφος γιός τού Αλβανού αρχιστρατήγου πού παρέδωσε την Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό.
 Ο ζωγράφος γιός τού Αλβανού αρχιστρατήγου πού παρέδωσε την Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό. 
Αναδημοσίευση απο την Εφημερίδα Πρωϊνός Λόγος. 
Γεννήθηκε το 1889, στα Γιάννενα, καθώς η μητέρα του ταξίδευε, φιλοξενούμενη στο σπίτι του Μουσταφά πασά των Ιωαννίνων, μετέπειτα πεθερού του Κενάν. 
Γόνος επιφανούς οικογένειας αλβανικής καταγωγής, ήταν ο πρωτότοκος γιος του ικανού στρατηγού Χασάν Ταχσίν πασά, στρατιωτικού διοικητού Θεσσαλονίκης. 
Η μητέρα του Κενάν ήταν Ελληνίδα. 
Ο Ταχσίν Πασάς, γνωστός απο την Ιστορία, παρέδωσε στον Κωνσταντίνο την Θεσσαλονίκη την 26η Οκτωβρίου 1912, αφού είχε απορρίψει δελεαστικές προτάσεις και υπέρογκη χρηματική προσφορά των Βουλγάρων, για να τους παραδώσει τη Θεσσαλονίκη ή να συνυπογράψουν κι αυτοί το πρωτόκολλο παραδόσεως. 
Ο Ταχσίν, όπως και ο γιος του και υπασπιστής του Κενάν, όχι μόνο αρνήθηκε αλλά και θεώρησε την προσφορά προσβολή στην στρατιωτική του τιμή. 
Ο Κενάν με κίνδυνο της ζωής του, έφτασε με την επιστολή του πατέρα του στον Κωνσταντίνο. 
Συνυπόγραψε κι αυτός μια απο τις σημαντικότερες σελίδες της νεωτέρας ιστορίας της Μακεδονίας, της Ελλάδος. 
Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης, ο Ταχσίν Πασάς δεν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. 
Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, επιχορηγούμενος απο την Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι το θάνατο του (1922). 
Ετάφη στην Θεσσαλονίκη. 
Τα μέλη της οικογένειας του είχε λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. 
Ο Κενάν Μπέης ήταν απόφοιτος της Σχολής Γαλατά Σεράϊ της Κωνσταντινούπολεως και εγνώρισε πέντε γλώσσες εκτός απο την ελληνική μητρική του γλώσσα. (Με την μητέρα του, όπως και ο αδελφός του, αλληλογραφούσε στην ελληνική και στο σπίτι μιλούσαν ελληνικά). 
Κοσμοπολίτης, με αριστοκρατική εμφάνιση, θερμός φιλέλλην, άνθρωπος ακεραίου χαρακτήρος, ταξίδευσε πολύ και έζησε στη Θεσσαλονίκη. 
Το 1934 παντρεύτηκε την Ραφέτ, κόρη του Μουσταφά πασά Ιωαννίνων και έκτοτε εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα. 
Απέκτησε δυο γυιούς, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα Γιάννενα και φοίτησαν στην Ζωσιμαία Σχολή. 
Ο πρωτότοκος, ο Ινης είναι αρχιτέκτονας και εργάζεται στην Αθήνα. Ο Ρεμζή, ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι εγκατεστημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ο Κενάν διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπούσε και είχε υπηρετήσει πολύ. 
Την επισκεπτόταν συχνά και με παλιούς αγαπημένους του φίλους απολάμβανε το ούζο και τα κυνήγια. 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αποτραβηγμένος συνεχώς ζωγράφιζε. 
Πέθανε στα Γιάννενα το 1965 και ετάφη στον οικογενειακό του τάφο στη Θεσσαλονίκη στο αλβανικό νεκροταφείο Τριανδρίας, σύμφωνα με την επιθυμία του και εντολή του.(Το νεκροταφείο το 1983-για επέκταση της περιοχής-και τα οστά μεταφέρθηκαν στο οστεοφυλάκιο "Μαλακοπής", ενώ ακόμα εκκρεμεί η εξεύρεση θέσεως νέου τάφου του). 
Ο Κενάν μπέης απο μικρός έδειξε έφεση στη ζωγραφική και υπήρξε αυτοδίδακτος ζωγράφος. 
Ως ερασιτέχνης ζωγράφος παρουσιάζει έργο ποικίλο και πλούσιο. "Νατουραλιστής" εκ πεποιθήσεως δούλεψε τόσο την ακουαρέλα (υδατογραφία), όσο και το λάδι. 
Προτιμούσε ιδιαίτερα τα τοπία-πολλά έχουν θέματα απο τα Γιάννενα-τις νεκρές φύσεις και τα θέματα με κυνήγι, αφού ο ίδιος υπήρξε μανιώδης κυνηγός, όταν ήταν νέος. 
Φιλοτέχνησε τις προσωπογραφίες μόνο μερικών στενών του φίλων. 
Προσφιλές του επίσης θέμα ήταν η απεικόνιση πολεμικών και δρομόνων ίππων, ιδιαίτερα σε πίνακες με θέματα του πολέμου του 1912, της Εποποιϊας του 1940 και άλλων. 
Το 1954 είχε εκθέσει στην Αθήνα 200 περίπου πίνακες , όπου κυριαρχούσαν θέματα απο πολέμους. 
Ιδιαίτερα τον ενέπνευσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και τα σημαντικότερα απο αυτά τα έργα του βρίσκονται στον Λαγκαδά και στο Εμιν Αγά. 
Στη Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης δεσπόζει ένας μεγάλος πίνακας με θέμα την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και φέρει την υπογραφή Κενάν Μεσσαρέ. 
Στα Γιάννινα, στο Δημαρχείο, υπάρχει επίσης μεγάλος πίνακας του Κενάν Μεσσαρέ με θέμα την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
Πολλοί απο τους πίνακες του έχουν θέμα τις μάχες του στρατού μας το 1940 στα βορειοηπειρωτικά βουνά. 
Εργα του Κενάν Μεσσαρέ συναντούμε σε χρωμολιθογραφίες στα βιβλία της Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδας του Δ.Κόκκινου, του Γ.Ρούσσου, του Σπ.Μαρκεζίνη κ.α. 
Πολλά έργα του Κενάν Μεσσαρέ βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές..

 Έργα τού Αλβανού ζωγράφου Κενάν Μεσαρέ,ενός πραγματικού λάτρη της Ελλάδας καί γιού τού Αλβανού διοικητή της Θεσσαλονίκης Χασάν Ταχσίν Πασά, πού αρνούμενος κάθε προσφορά των Βουλγάρων καί Σέρβων παρέδωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Ο Πόντος καί η...Χαλιμά

Συγκινητικό στιγμιότυπο από την συνάντηση των ηγετών της Τουρκίας καί της Ρωσίας γιά την συμφωνία κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία από την Ρωσία. 
Η μεγαλύτερη όμως συγκίνηση είναι ο νεαρός αριστερά της φωτογραφίας ενδεδυμένος με την υπερήφανη ενδυμασία των «Ποντίων»,στέκοντας με καμάρι δίπλα στούς αδελφούς ηγέτες. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται γιά μυστικούς μηχανισμούς τού ...επαναστατημένου «ελληνικού» Πόντου πού έχουν διεισδύσει στο τουρκικό βαθύ κράτος με σκοπό την ανασύσταση της Ρωμιο-Ρωμανικής Αυτοκρατορίας,απλά δεν το έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι οί Τούρκοι καί κάποια στιγμή θα τούς έρθει ταμπλάς. 
Κάτι σαν τα «κρυφά σχολειά» επί οθωμανικής αυτοκρατορίας πού επί 500 καί κάτι χρόνια κατοχής ούτε πού μυρίστηκαν ποτέ οί Τούρκοι ότι υπήρχαν «κρυφά σχολειά» πού εκπαίδευαν το...έθνος των ρωμιών. 
Γιατί να το ξέρετε φίλες καί φίλοι συνΠόντιοι καί συνΡωμιοί,η Ποντιακή Επανάσταση ξεκίνησε ήδη στα υπερήφανα βουνά τού Πόντου,όπως μας διαβεβαιώνει καί η μπατριωτική εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» τού καφενετζή.


Η Ρωσία αγαπά την Μακεδονία

Η Ρωσία αγαπά τον ΠΑΟΚ. 
Η Ρωσία αγαπά την Θεσσαλονίκη. 
Η Ρωσία αγαπά την Χαλκιδική. 
Η Ρωσία αγαπά την Μακεδονία στο σύνολό της. 
Η Ρωσία αγαπά ΚΑΙ την Θράκη. 
Καί γιά όλα αυτά ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τα Σκόπια με το όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με σκοπό κάποτε στο μέλλον να ενωθεί η Μακεδονία των Σλάβων με την Ελληνική Μακεδονία καί έτσι να δημιουργηθεί μία μεγάλη καί δυνατή Ελλάδα με πρωτεύουσα φυσικά την έλληνο-ποντιακή Μόσχα. 
Γιά όλα αυτά η Ρωσία διατηρεί Προξενείο στη Θεσσαλονίκη,χρηματοδοτεί το ίδρυμα σλαβικών γλωσσών πού εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,προάγει το ίδρυμα ποντιακών ερευνών καί χρηματοδοτεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καί πλήθος άλλων ιδρυμάτων καί εκδηλώσεων με σκοπό την σύσφιξη των έλληνο-ρωσο-ποντιακών σχέσεων. 
Στα πλαίσια αυτά, μέλη της ρωσικής κυβέρνησης επισκέπτονται συχνότατα το Άγιο Όρος μοιράζοντας χρηματικές δωρεές στα μοναστήρια διότι είναι βαθύτατα θρησκευόμενοι καί κάθε μέρα προσεύχονται στην Παναγιά την Σουμελά να προστατεύει την ορθοδοξία καί τον Πούτιν τον ανοιχτομάτη. 
Η τελευταία προσφορά της αδελφής Ρωσίας προς την Ελλάδα είναι ο αγώνας της να διατηρήσουν τα Σκόπια το όνομα της Μακεδονίας καί ταυτόχρονα να καταγγείλουν τον ρόλο των Η.Π.Α. στο «Μακεδονικό Κράτος». 
Γιά οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση καί τυχόν απορίες η Ρωσική Πρεσβεία καί τα κατά τόπους ρωσικά προξενεία της Ποντορωμανίας ενημερώνουν το χριστεπώνυμο κοινό καθημερινά από τις τρείς το μεσημέρι μέχρι τις τέσσερις τα ξημερώματα με κατανυκτικές ολονυχτίες. 
Μοιράζονται δωρεάν εικονίτσες τού Αγίου Παϊσίου τού Εζνεπίδη καί τού Αγίου Σεραφείμ τού Σαρώφ.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Η Ρωσία πιστή στην «Μακεδονία»

Η Ρωσία δεν μας λέει κάτι καινούργιο όσον αφορά στα σχέδιά της στην νοτιοανατολική Βαλκανική (καί όχι μόνο) με σκοπό το μπάχαλο της Ελλάδας(καί όχι μόνο) πού τόσο...υπεραγαπά ελέω ορθοδόξου Θεού. 
Απλά πέφτουν οί μάσκες αφήνοντας κάθε άλλη παραπλανητική της τακτική καί μαζί με την σύμμαχό της Τουρκία ξανά προς τη δόξα τραβά.

Τι καταγωγής είπαμε πως ήταν οί πρωταγωνιστές τού 1821;

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Αλβανοί,υιοί τού Σκεντέρμπεη !

Ο σπουδαίος Έλληνας ιστορικός,συγγραφέας καί εκπαιδευτικός Μαργαρίτης Δήμιτσας εκθειάζει τον Σκεντέρμπεη καί περιγράφει στο έργο του την γνήσια αλβανική καταγωγή τού ήρωα. Μας λέει ότι προέρχεται από τις πιό θαυμαστές περιοχές της βορείου Αλβανίας,αυτός ένας γνήσιος Γκέγκης-Γκέκας. Περιγράφει τα προτερήματά του και τις αρετές του καί ότι συνδυάζει όλα εκείνα τα γνωρίσματα της φάρας των Γκέγκηδων. 
Γράφει πως πουθενά αλλού δεν συναντά κανείς τέτοια λατρεία μέχρι την εποχή πού γράφει ο Δήμιτσας,γιά το πρόσωπο τού Σκεντέρμπεη. 
Σε κάθε χωριό των Γκέγκηδων συναντά κανείς απίστευτες εκδηλώσεις πίστης καί λατρείας,με παραδοσιακές εκδηλώσεις στο πρόσωπό του πού ανάγονται αναμεμειγμένες σε αρχαιότατες εποχές. 
Καί είναι ενδεικτικό μας λέει της πραγματικής καταγωγής τού ήρωα μιάς καί από κανένα άλλο λαό δεν μνημονεύεται πέρα από τον ίδιο εκείνο λαό από τον οποίο εβγήκε. 
ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗ - 1877.


Οί βυζαντινοί συγγραφείς Νικηφόρος Γρηγοράς καί Παχυμέρης χωρίς κανένα δισταγμό αναφέρουν τον ίδιο λαό των Αλβανών με τα ονόματα των Ιλλυριών καί Αρβανιτών. 
Την ίδια ακριβώς θέση εκφράζει καί ο βυζαντινός συγγραφέας Χαλκοκονδύλης αναφερόμενος στούς Αλβανούς ως Αρβανίτες καί αντίστροφα καί πού δεν τούς διαχωρίζει από την γνήσια ιλλυρική τους καταγωγή καί προέλευση.


Σε περιόδους πολεμικών αγώνων νεαρές Αλβανίδες παρθένες συμμετείχαν σε τελετουργικούς χορούς στο όνομα τού Σκεντέρμπεη(πολλά χρόνια από τον θάνατό του),υπό τούς ήχους πολεμικής προπαρασκευής θυμίζοντας την λατρεία αρχαίων ηρώων. 
Τέτοιος ήταν ο «παροξυσμός», όπως ακριβώς αναφέρει ο ιστορικός Μαργαρίτης Δήμιτσας, πού δημιουργούσε η λατρεία στο πρόσωπο τού Σκεντέρμπεη από τον αλβανικό λαό.
                                                             

«Σλαβομακεδονία» καί άλλα...

Ο πρώην πρωθυπουργός καί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του γιά το μακεδονικό στα 1993. 
Αναφέρεται στα σχέδια τού Τίτο καί τού Στάλιν γιά την δημιουργία τού κράτους των Σκοπίων με σκοπό την απόσπαση ελληνικών εδαφών. 
Παραβλέποντας βέβαια να αναφερθεί πως το μακεδονικό ζήτημα έχει την αρχή του ήδη από την εποχή της τσαρικής Ρωσίας με σκοπό τον έλεγχο, μέσω τού σλαβικού στοιχείου,της Βαλκανικής Χερσονήσου καί κατ'επέκταση τον έλεγχο τού Αιγαίου. 
Πρόκειται γιά βασικό στόχο διαχρονικά της ρωσικής πολιτικής μιάς καί στην σύγχρονη εποχή η Ρωσία υπήρξε η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε το σλάβικο κράτος των Σκοπίων με το συνταγματικό του όνομα.

Ο πρώην πρωθυπουργός καί πατέρας τού σημερινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Βουλή των Ελλήνων αναφέρει πως ανέκαθεν η επίσημη ελληνική διπλωματία αποκαλούσε το κράτος των Σκοπίων «Σλαβομακεδονία». 
Ο λόγος του αυτός εντάσσεται στα πλαίσια της υπεράσπισης της πολιτικής του θέσης πού δεν είναι άλλη από την σύνθετη ονομασία τού κράτους αυτού. 
Τα υπόλοιπα πού ευαγγελίζονται οί ...μακεδονομάχοι τού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά...άλλα λόγια ν'αγαπιόμαστε.
                                                             


Περί των 12 μιλίων

Περί της επέκτασης των δικαιωμάτων της Ελλάδας,στα θαλάσσια σύνορά της,των 12 μιλίων καί ποιές χώρες είναι αυτές πού αντιδρούν. 
Γιά μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η σύμπλευση των γεωπολιτικών στόχων της Τουρκίας καί της Ρωσίας. 
Παρά το γεγονός πως προσωπικά θεωρώ τον Μάζη(αλβανιστί σημαίνει το πουλάρι) μπουζούκι εδώ λέει αλήθειες.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Μεταξύ Ελλάδας καί Αλβανίας

Η αντιπαλότητα μεταξύ Ελλάδας καί Αλβανίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων καί παραγόντων καί κυρίως της Ρωσίας,της Τουρκίας καί τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ταυτοχρόνως εξυπηρετούνται από την ΤΕΧΝΗΤΗ αυτή αντιπαλότητα τα τοπικά μεγαλοϊδεατικά συμφέροντα των σλαβικών λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου. 
Ας βάλουμε το κεφάλι κάτω λοιπόν φίλες καί φίλοι καί γιά χάρη των δύο πατρίδων πού συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς αίματος,ιστορίας καί παραδόσεων καί κυρίως λόγω των ΚΟΙΝΩΝ εθνικών συμφερόντων,να καταφέρουμε επιτέλους να πραγματοποιηθεί η ιδέα εκείνη γιά την οποία θυσιάστηκαν οί πρόγονοί μας.

Τι καταγωγής είπαμε πως ήταν οί πρωταγωνιστές τού 1821;

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Ποντοκουρδίδης...λέμε τώρα

Φίλες καί φίλοι το τι δούλεμα πέφτει από το ρωμαίϊκο εκκλησιαστικό παρακράτος δεν περιγράφεται. 
Τελευταία,η υπόθεση τού Σαουδάραβα δημοσιογράφου πού «χάθηκε» στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία ανέδειξε καί μία άλλη παράμετρο πού πέρασε στα «ψιλά» από τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης της γραικυλίας. 
Ανέδειξε λοιπόν τις δραστηριότητες καί μάλιστα με μαεστρική επιτυχία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. 
Μιλάμε πως οί άνθρωποι παρακολουθούσαν από μέσα! την ίδια την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας! καί ως εκ τούτου είχαν πλήρη εικόνα καί γνώση των κινήσεων όλης της διπλωματικής αποστολής. 
Σκεφτείτε το φίλες καί φίλοι,δεν μιλάμε γιά κάποια τυχαία επιτυχία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών απέναντι σε ένα κράτος μπανανίας αλλά σε ένα πανίσχυρο από όλες τις απόψεις κράτος. 
Πού θέλω τώρα να καταλήξω...; 
Ας φέρουμε στο νού μας λοιπόν εκείνον τον ανεκδιήγητο Σάββα Καλεντερίδη με τα γνωστά γεγονότα τού Οτσαλάν καί τον περίεργο ρόλο του στην υπόθεση εκείνη. 
Εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά από την δημόσια τότε εμφάνιση τού Καλεντερίδη μέχρι σήμερα πού πριμοδοτείται από γνωστό «Πόντιο» πετρελαιά καί εφοπλιστή, το λιγότερο πού θα αισθανθεί θα είναι μία σφοδρή στομαχική διαταραχή. 
Αυτόν τον κύριο Σάββα γνωστό ως Ποντοκουρδίδη σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσης της γραικυλίας μας τον είχαν παρουσιάσει(καί συνεχίζουν) ως την τέλεια κατασκοπευτική μηχανή διείσδυσης των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών μέσα στην ίδια την Τουρκία. 
Ο σανός φίλες καί φίλοι πού μοιράζεται αφειδώς από τα διάφορα παρακρατικά παραμάγαζα πού έχουν στήσει επίσημοι κρατικοί καί εκκλησιαστικοί κύκλοι στην γραικυλία της μάσας καί της απάτης γιά τον πλουτισμό καί βιοπορισμό των ίδιων των δημοσίων στελεχών της όπως προανέφερα,δεν περιγράφεται. 
Κάντε τις συγκρίσεις φίλες καί φίλοι καί αισθανθείτε τις δυνατότητες των δύο κρατών της ρωμιογραικυλίας καί της Τουρκίας καί βγάλτε τα συμπεράσματά σας γιά το πώς δημιουργούνται δήθεν εθνικοί ψευτοήρωες παραπλανώντας έναν κουτολαό χειραγωγώντας τον κατά τα συμφέροντα τρίτων δυνάμεων καί άλλων παραγόντων. 
Καί άντε λέμε να βγάλει κανείς άκρη γιά το ποιός δουλεύει ποιόν καί γιά ποιόν...λέμε τώρα.

Lord Byron in albanian dress

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΥπερΆριοι της Μοσχόβας

...ΥπερΆριοι στρατιώτες τού σοβιετικού-ρωσικού στρατού πού αιχμαλωτίστηκαν κατά την διάρκεια της γερμανικής επίθεσης στη Ρωσία στα 1941,όπως αποτυπώνεται σε τούτη την γερμανική ταινία εποχής. 
Πρόκειται ακριβώς γιά τον ίδιο καί τωρινό ρωσικό στρατό των Μογγόλων καί Ξανθο-Λευκο-Μογγόλων(ευρωπαιοειδών) πού κάποιοι κουτο-πονηρο-ρωμιοί ευαγγελίζονται γιά χάρη της ...ορθοδοξίας την νίκη τού στρατού αυτού κατά των ...Τουρκο-Μογγόλων! καί πού τελικά θα τούς στείλουν εκεί από όπου ήρθαν!!! δηλαδή στις ρωσικές στέπες!!!

Γκέγκε μορέ;

Σού είπαν Αρβανίτη να μην μιλάς την γλώσσα των προγόνων σου καί να σιωπάς γιά την ιδιαίτερη καταγωγή σου. 
Σού εξαφάνισαν την ιστορία σου καί σε διέγραψαν από το ιστορικό προσκήνιο τού νέου ελλαδίτικου κράτους καί πού σαν να μην έφτανε αυτό κάθεσαι καί δέχεσαι αδιαμαρτύρητα να κατασυκοφαντούνται οί προγονοί μας καί να συκοφαντείται συλλογικά η «παλιαρβανιτιά». 
Εξαφάνισαν μορέ Αρβανίτη την δύναμη εκείνη πού έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας,την δύναμη εκείνη λέω πού είχε άμμεση σχέση με τον αρχαιοελληνικό καί ρωμαϊκό κόσμο. 
Καί όλα αυτά συνετελέστηκαν δήθεν στο όνομα μιάς σκοτεινής συλλογικής ψευτοελληνικής ιδέας καί πού ταυτόχρονα δινόταν η δυνατότητα σε κάθε καρυδιάς καρύδι να καμώνεται τάχα τον «έλληνα» ανήκοντας πλέον σε μιά πατρίδα πού ΕΣΥ δημιούργησες ! 
Καί στο τέλος,στο όνομα πάντα της ιδέας τού ψευτοελληνισμού,η αρβανίτικη φάρα παραμερίστηκε με τα απομεινάρια της να παραμένουν βουβά καί να ακούν την υποτιθέμενη εθνική προσφορά όλων των άλλων εκτός των Αρβανιτών. 
Ανάθεμα την κατάντια σου μορέ Αρβανίτη να δέχεσαι τόση ατιμία κατάμουτρα. 
Γκέγκε μορέ;

Lord Byron in the dress of an Albanian

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)