«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Γιατί οί «Πόντιοι» καί όχι οί Κρήτες;

  Το ξέρω πως σε πολλούς γίνομαι κουραστικός καί ενοχλητικός αλλά προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη γιά την επιμονή μου αυτή(όπως καί γιά άλλες) στο θέμα τού πυρρίχιου χορού καί με την όποια σύνδεσή του με τούς αγαπητούς «Ποντίους». 
Δεν φταίω εγώ γιά αυτό έντιμοι επικριτές μου αλλά το αγύριστο κεφάλι πού κάποιοι από τη φαμίλια μου μού κληροδότησαν από ό,τι φαίνεται. 
Τέλος πάντων καί επειδή όπως καταλαβαίνετε πρώτα βγαίνει η ψυχή καί μετά το χούι δεν κρατιέμαι να καταθέτω τις διαπιστώσεις μου καί τις απορίες μου στο θέμα αυτό. Έχουν λοιπόν καταφέρει οί Πόντιοι μέσω μιάς απίστευτα ενορχηστρωμένης προπαγάνδας να καθιερωθεί η άποψη πως αποτελούν τούς γνήσιους καί μοναδικούς εκπροσώπους τού αρχαιοελληνικού πολεμικού χορού γνωστού ως πυρρίχιου χορού. Μιά τέτοια θέση πού παρακάμπτει με προκλητικό τρόπο καί επιδεικτικά κάθε ιστορική δυναμική δεν αρκείται μόνο εκεί. 
Περιλαμβάνει την γενική αίσθηση μιάς ευρύτερης παρουσίασης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα ως γνησίων δήθεν εκπροσώπων της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς θέτοντας στο περιθώριο οποιαδήποτε άλλη άποψη καί θέση. Καί έχουμε λοιπόν τον συνεχή κανονιοβολισμό της «διαχρονικής συνέχειας» τού ελληνικού έθνους φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες υποτίθεται ελληνικές πληθυσμιακές ομάδες πού οί πολιτισμικές αναφορές τους προέρχονται καί βρίσκονται στην ΑΝΑΤΟΛΗ. 
Ναί,υπάρχει το αφήγημα της πρωταρχικής «κοιτίδας» των ανατολίτικων πληθυσμών αυτών από την «μητέρα πατρίδα»,την Ελλάδα κλπ. Παραβλέποντας φυσικά πως ο πριν 2700 χρόνια ελληνικός αποικισμός έγινε σε ΜΗ ελληνικά εδάφη εν μέσω πλείστων άλλων λαών των περιοχών αυτών. 
Γιά αυτό άλλωστε καί η αναφορά καί μόνο των αποικισμών αυτών δείχνει πως δεν επρόκειτο γιά ελληνικό πάτριο έδαφος. 
Μιά στοιχειώδη έρευνα ιστορική μας δείχνει πως οί αποικίες αυτές φτιάχνονταν από ολιγομελείς αριθμητικά ομάδες των μητροπολιτικών πόλεων καί με τις ολιγομελείς αλλά ισχυρές από κάθε άποψη αυτές ομάδες δημιουργούνταν πλέον οί θυγατρικές πόλεις από ΓΗΓΕΝΕΙΣ πληθυσμούς. 
Βέβαια,οί πυροβολητές της άμμεσης αρχαιοελληνικής συνέχειας των πληθυσμών της Ανατολής προσπερνούν με την ανάλογη ευκολία την ιστορική εξέλιξη πού επακολούθησε στην περιοχή αυτή παραγνωρίζοντας τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών μεταβάλλοντας οριστικά πολλές φορές τον εθνολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. 
Γιά να μην μακρηγορώ,είναι γνωστό γιά παράδειγμα πως η ελληνική γλώσσα από κάποιο χρονικό σημείο καί μετά στα πλαίσια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καί Ρωμανίας αποτέλεσε την επίσημη γλώσσα μιάς καί τα Ευαγγέλια ήταν γραμμένα στην ελληνική καί αυτό γιά τους φανατικούς καλόγηρους ήταν ένα πράγμα πού δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Ενώ λοιπόν κυνήγησαν ο,τιδήποτε πραγματικά ελληνικό κράτησαν την ελληνική γλώσσα μόνο καί μόνο επειδή η τελευταία πήρε τον ρόλο της «ιερής» γλώσσας. 
Καί αναφέρω γιά παράδειγμα τούς Λαζούς πού η ΕΠΙΣΗΜΗ γλώσσα τους η θρησκευτική μετά τον εκχριστιανισμό τους ήταν η ελληνική καί κατ'επέκταση η γλώσσα της ανώτερης τάξης τους. 
Δεν υπερβάλλω φίλες καί φίλοι,ερευνείστε τα όλα τούτα καί θα τα διαπιστώσετε.
 Από εκεί καί πέρα λοιπόν μέσα στην ανατολίτικη χοάνη δεν θέλει καί πολύ φαντασία να γίνει αντιληπτό πως εξελίχθηκε ο νεώτερος ελληνισμός,τουλάχιστον ο προερχόμενος από την Ανατολή. 
Όλες αυτές οί διαπιστώσεις με νηφαλιότητα καί όσο τού επιτρέπει τού καθενός μας δεν γίνεται να προσπεραστούν με ελαφρότητα. 
Στο θέμα τού πυρρίχιου χορού,πού δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος χορός,κάποιο συγκεκριμένο είδος,αλλά έτσι ονομάζονταν γενικά οί πολεμικοί χοροί αποσιωπούνται επιδεικτικά πολλά από εκείνα τα ιστορικά στοιχεία πού διασώζονται από την αρχαία γραμματεία. 
Στοιχεία πού με έντεχνο τρόπο ΔΕΝ διαφημίζονται τουλάχιστον με την ίδια ένταση, προς χάρη της ανατολίτικης νύφης,πού μας παρουσιάστηκε μάλιστα καί ως περιζήτητη στον νεοελληνικό ρωμιογαμπρό. Αφήνω στην άκρη λοιπόν τούς «βρωμοαλβανούς» φίλες καί φίλοι καί τούς βγάζω από το οπτικό μου πεδίο. 
Μα,τα αρχαιοελληνικά κιτάπια μας λένε πως ο πυρρίχιος χορός προέρχεται από τούς Κουρήτες πού πρόσεχαν τον Δία μην τυχόν καί τον βρεί ο πατέρας του ο Κρόνος καί τον καταπιεί καί αυτόν όπως τα άλλα αδέλφια του.Γνωστή η ιστορία. Δηλαδή ο πυρρίχιος χορός προέρχεται από την ΚΡΗΤΗ! 
Βέβαια υπάρχουν καί άλλες μαρτυρίες γιά την προέλευση τού χορού πού μας διασώζουν οί συγγραφείς,αλλά για να μην τις αραδιάζουμε όλες αυτές καί γιά να μην ισχυριστεί κανείς πως πάλι κάπου «αλλού» το πάω σε γενικές γραμμές οί περισσότεροι των συγγραφέων καταλήγουν στην κρητική θέση. 
Κανένα λόγο δεν έχω να διαφωνώ με την προέλευση από τούς Κρήτες τού πυρρίχιου χορού καί θα ήταν άλλωστε καί στρουθοκαμηλισμός από μέρους μου να την προσπεράσω. Γιατί επομένως υπάρχει μία κραυγαλέα καπηλεία στο θέμα τού Πυρρίχου Χορού από τούς Πόντιους; Γιατί η ποντιακή «θέση» καπέλωσε τούς πάντες καί τα πάντα; Μήπως δεν υφίσταται ο Κρητικός λαός με τις ζωντανές παραδόσεις του; 
Γιατί να μην δεχτούμε ως αυτονόητο καί το πιό λογικό πως η Κρήτη διασώζει τον Πυρρίχιο Χορό μέσα από την πλούσια μουσικοχορευτική της παράδοση; 
Γιατί ο Πυρρίχιος Χορός θα πρέπει να έχει διασωθεί από χώρους ΕΚΤΟΣ Ελλάδας καί όχι ΜΕΣΑ από την ίδια την Ελλάδα καί των ακραιφνών γηγενών πληθυσμών της; 
Γιατί ειδικά θα πρέπει συνεχώς τον ΕΛΛΗΝΑ κάποιοι διαρκώς να τον αποπροσΑνατολίζουν;

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)