«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

«Γκρίζες ζώνες» στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου

Τέσσερις μεγάλες «γκρίζες ζώνες» απλώνονται πάνω στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου, σκιάζοντας την πλήρη διερεύνηση της αλήθειας.
Μακρά και δαιδαλώδης η πορεία του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ. Μακρά και δαιδαλώδης η πορεία του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ. Ο εντοπισμός μαύρου πολιτικού χρήματος δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτός, παρά τις αναλήψεις μεγάλης ποσότητας μετρητών από λογαριασμούς της Μονής Βατοπεδίου και τρίτων προσώπων.
Οι σχέσεις των off shore εταιρειών της μονής που συνεργάσθηκαν με ομίλους άλλων επιχειρηματιών ιδίως σε real estate μπίζνες (όπως οι εταιρείες του ομίλου Πάπιστα) δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως, ενώ σκοτεινές παραμένουν και οι συναλλαγές της off shore Torcaso.
Αντίθετα η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου δεν πρέπει να αμφισβητείται παρά τις δικαστικές εκκρεμότητες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων.
Συγκεκριμένα:
1 Διακίνηση μαύρου χρήματος. Από τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι μαύρο χρήμα κατέληξε σε τσέπες πολιτικών προσώπων. Υπάρχουν όμως πολλά σκοτεινά σημεία, όπως:
*Οι αναλήψεις μετρητών ύψους 8.049.222 ευρώ από ανθρώπους της μονής. Ο μοναχός Ευδόκιμος σήκωσε στις 11-9-2008 μετρητά ύψους 2.000.000 ευρώ, προκαλώντας ερωτήματα για τον τελικό προορισμό του ποσού.
*Υπερβολικά πολλές είναι, σύμφωνα με τα πορίσματα και της Τραπέζης της Ελλάδος, και οι αναλήψεις μετρητών άνω των 50.000 ευρώ από λογαριασμούς των εταιρειών του ομίλου Πάπιστα που συνδέονται με τη μονή.
Πρόστιμα
*Πλημμελής έλεγχος των αρμόδιων εποπτικών οργάνων (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) που αρκούνται σε επιβολή μικροπροστίμων στις τράπεζες που παραβιάζουν τους κανόνες. Σχεδόν σε όλες τις τράπεζες που συναλλάχθηκαν με τη μονή, επιβλήθηκαν πρόστιμα (από 140.000 έως 200.000 ευρώ) για μη ενημέρωση και έλεγχο ύποπτων συναλλαγών!
*Αναλήψεις μετρητών προκύπτουν και από τις προσωπικές συναλλαγές του επιχειρηματία Γ. Σαχπατζίδη με τη μονή.
*Υπάρχει καταφανής αδυναμία των αρχών να ερευνήσουν σε βάθος τους λογαριασμούς που ανοίχθηκαν.
*Το «δώρο» πάντως των 9 εκατ. ευρώ που έδωσε κυπριακή εταιρεία στη μονή μετά την αγορά του ολυμπιακού ακινήτου, παραμένει δεσμευμένο.
2 «Ιερές μπίζνες». Εγιναν κυρίως μέσω δύο εταιρειών off shore (Rassadel και Madeus) και του ομίλου Πάπιστα, στον οποίο μετείχε με ποσοστό 30% η Rassadel, με αγοραπωλησίες ακινήτων και αγορά μετοχών.
Οι μετοχές
*Για την αγορά μετοχών η μονή πήρε από τράπεζες (κυρίως Marfin και Εμπορική), δάνεια 173.600.000 ευρώ. Από τις μετοχές που διαθέτει σήμερα (δεσμευμένες), έχει χάσει 44 εκατ. ευρώ και συνολικά άνω των 60 εκατ. ευρώ, χωρίς κανείς να βεβαιώσει ποιος κέρδισε από τις συναλλαγές.
*Ο Αθως Κοιρανίδης με έγγραφο του κυπριακού δικηγορικού γραφείου Τ. Παπαδόπουλος και Συνεργάτες, στη Βουλή, στις 10-8-2010, ανασκευάζει προηγούμενες καταθέσεις του και ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες ανήκουν στη Μονή Βατοπεδίου και όχι στον ίδιο. Η επιτροπή ύστερα απ' αυτό θεωρεί ότι διαπράχθηκε σωρεία παραβάσεων, ψευδορκιών και πιθανόν παραποίησης εγγράφων τόσο από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εταιρειών όσο και από δικηγορικά γραφεία της Κύπρου!
*Ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί των 8 εταιρειών του ομίλου Πάπιστα στην Κύπρο!
3 Ζημιά Δημοσίου. Η Δικαιοσύνη επικαλείται ως ζημιά την αξία της λίμνης και των παραλίμνιων εκτάσεων που ανταλλάχθηκαν (υπολογίζονται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ), θεωρώντας ότι αποτελούν δημόσια περιουσία. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, η λίμνη είναι κοινόχρηστο πράγμα, ενώ ήδη μετά τη διανομή των παραλίμνιων εκτάσεων στους ακτήμονες (κυρώθηκε το 1950), έχουν παραγραφεί όλες οι τυχόν αξιώσεις της μονής για αποζημίωση.
Ως απόδειξη της καταφανούς ζημιάς του Δημοσίου το πόρισμα της πλειοψηφίας επικαλείται τη διαφορά από τις εκτιμήσεις του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, το οποίο υπερεκτίμησε 10 φορές την αξία της λίμνης (στα 37 εκατ. ευρώ αντί των 3,7 εκατ. ευρώ) και υποεκτίμησε την αξία των ανταλλαγέντων δημοσίων εκτάσεων.
Αντικειμενικές αξίες
Εκτιμάται επίσης στα 37 εκατ. ευρώ η διαφορά μεταξύ των αντικειμενικών αξιών που δηλώθηκαν, ενώ με βάση την αγοραία αξία των δημόσιων εκτάσεων, η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ! Ωστόσο αναμένονται και τα πορίσματα οκτώ πραγματογνώμων για το ακριβές ύψος της ζημιάς.
Από τη πλευρά της η μονή εξακολουθεί να διεκδικεί δικαστικά την κυριότητα των εκτάσεων και όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομικό πρόβλημα θα υπάρξει εάν η μονή κερδίσει, οπότε, σύμφωνα με βουλευτές της Ν.Δ., δεν μπορεί να στηριχθεί η κατηγορία της απιστίας και της απάτης.
4 Λογαριασμοί Torcaso. Το ζήτημα αφορά τα 6.700.000 δολάρια που εμβάσθηκαν από λογαριασμό αγνώστου της Morgan Stanley Ζυρίχης, σε λογαριασμούς Torcaso στην Κύπρο, την περίοδο Νοεμβρίου 1999-Μαρτίου 2000. Με τα χρήματα αυτά φέρεται ότι αγοράσθηκαν τρία ακίνητα από την Torcaso στην Ελλάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν έως το 2003 ο Ν. Ζήγρας, στενός συγγενής του Ακη Τσοχατζόπουλου. Ο λογαριασμός συνδέθηκε από τον πρώην πρόεδρο της επιτροπής για ξέπλυμα Σ. Γκρόζο και με την υπόθεση της Siemens. Καθοριστική θεωρείται εδώ, πέρα από το άνοιγμα των λογαριασμών, και η μαρτυρία δύο κυπρίων δικηγόρων (Γ. Τριανταφυλλίδη και Σπ. Χατζηνικολάου), που η κυπριακή αστυνομία δεν βρήκε για να τους επιδώσει κλήση κατάθεσης στην ελληνική Βουλή!


http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=216701


Πόρισμα παραγραφής

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)