«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΒΛΑΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ Albanian Hunter in the Alps

                                                    


K.Παπαρρηγόπουλος(1815-1891). Καθηγητής Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Μονάχου. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. Έκδοσις 6η εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος). Τόμος Δ. Μέρος Α’. Σελ 298. Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε. Εν Αθήναις. 1930.


Αρμένιοι η Αρμάνοι ; Ρήγας Φεραίος. 
Φίλες καί φίλοι είναι γνωστή η στροφή τού στίχου τού Ρήγα Φεραίου πού προσπαθεί να εγείρει τον επαναστατικό οίστρο των βαλκάνιων λαών: 
Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, αράπηδες και άσπροι, με μια κοινή ορμή για την Ελευθερίαν να ζώσωμεν σπαθί ... 
Είναι προφανές πως ο Ρήγας,πού είχαμε γράψει στο παρελθόν γιά τις προσπάθειες τού Αλήπασα γιά την σωτηρία του,απευθύνεται στούς πλέον δραστήριους από κάθε άποψη λαούς της νοτιοανατολικής Βαλκανικής εκείνη την εποχή πού δεν είναι άλλοι από αυτούς στούς οποίους απευθύνεται ο στίχος. Κάνοντας λοιπόν την ταξινόμηση θα λέγαμε των λαών αυτών ξεχωρίζουμε τούς Αρβανίτες πού δεν είναι άλλοι φυσικά από τούς Αλβανούς,τούς Ρωμιούς τούς ελληνόφωνους δηλαδή ορθοδόξους καί τούς Βούλγαρους. 
Με το γενικό «αράπηδες» καί «άσπροι» ο Ρήγας προσπαθεί θα λέγαμε ποιητική αδεία να ξεκαθαρίσει πως ο μελλοντικός ξεσηκωμός απέχει από έναν μέσα σε στενό κύκλο εθνογλωσσικό όριο,αλλά πανβαλκανικό. Αυτό όμως πού προκαλεί εντύπωση πού με την πρώτη κιόλας ματιά φαίνεται πραγματικά ξεκάρφωτο είναι με τούς περίφημους «Αρμένιους». 
Γιατί αυτοί οί...Αρμένιοι να παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην Βαλκανική την στιγμή πού ποτέ δεν κατάφεραν οί ίδιοι ως λαός να σχηματίσουν σημαντικές αριθμητικές κοινότητες στις χώρες της περιοχής αυτής; 
Μία πιό προσεκτική ματιά στο θέμα αυτό ρίχνει φως ως προς την πραγματική καταγωγή των «Αρμενίων» εκείνων πού αναφέρει ο Ρήγας καί δεν είναι άλλοι από τούς γνωστούς Αρμάνους - Βλάχους φίλες καί φίλοι. 
Μία η τάση των ελληνοφώνων γιά τον «εξωραϊσμό» των «βαρβαρικών» ονομάτων καί λέξεων μία η τάση να τροποποιούν τις πρωτογενείς λέξεις κατά το δοκούν οί αντιγραφείς συγγραφείς δεν θέλει καί πολύ να αντιληφθούμε πολλές από τις ιστορικές παρανοήσεις. 
Έτσι μόνο μπορούν να εξηγηθούν αρκετά τοπωνύμια γιά παράδειγμα στον ελλαδικό χώρο όπως το χωριό Αρμένοι της Κρήτης πού μόνο με ...Αρμένιους δεν σχετίζονται. 
Ενισχύει λοιπόν την άποψη αυτή το γεγονός όπως είπα φίλες καί φίλοι πως ο Ρήγας απευθύνεται στις πιό ισχυρές λαϊκές παρουσίες της Βαλκανικής την εποχή εκείνη πού δεν είναι άλλες από τούς Αρμάνους-Βλάχους,τούς Βούλγαρους,τούς Αλβανούς καί τούς Ρωμιούς(ο Ρήγας δεν αναφέρεται τυχαία στις εθνότητες αυτές μιάς καί την εποχή εκείνη μία μεγάλη διαδικασία εξελληνισμού βρισκόταν σε εξέλιξη). 
Ενισχύεται όμως καί από την διαπίστωση όλων σχεδόν των Ελλήνων ιστορικών όπως τού Βλάχου στη καταγωγή Σπυρίδωνος Λάμπρου πού περιγράφεται η μαζική μετακίνηση Αρβανιτών καί ΑρβανιτόΒλαχων στην ελληνική γη ήδη από τούς πρώτους κιόλας χρόνους των σλαβικών επεκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Βαλκανικής.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)