«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Αλβανοί-Λεξικό της «ΠΡΩΙΑΣ» (1932)

ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ (ME PERKTIM NDE GLUHENE TONE ARBERORE NDE FUND).
Σημεία ενδιαφέροντος ως εξής:
1.Οι Αλβανοί ανήκουν στην Αρία Ινδογερμανική φυλή, είναι οι
πρώτοι Άριοι στην περιοχή και είναι απόγονοι των Ιλλυριών.
2.Κατά το 1380 μεγάλα τμήματα του Αλβανικού λαού υπό την αρχηγία, Πέτρο Λιόσα και Μπούα Σπάτα, μετανάστευσαν προς Νότον, Βοιωτία, Αττική, Πελοπόννησο. (Σ.τ.σ.: Για μας λέει...). 
3.Η Αλβανική γλώσσα είναι αυτοτελής κλάδος της Ινδογερμανικής γλωσσικής ομοφυλίας και ανήκει στο Θρακοϊλλυρικό συγκρότημα με πολλά τοπικά ιδιώματα.
Έχει βάση την πανάρχαια Ιλλυρική.
4.Οι Πελασγοί είναι τα προ-Ελληνικά Άρια φύλλα που κατοικούσαν στην Ελλάδα, Μικρασία, Ιταλία, Ιλλυρία.
Η Πελασγική γλώσσα έχει μεγάλη συγγένεια προς την Λατινική και την Ιλλυρική.
5.Η αρχαία ονομασία της Ελλάδος ήταν Πελασγία.
Η Ακρόπολη των Αθηνών βασίζεται στο Πελασγικό τείχος,
λείψανα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα...
Σελ. 147,1859 Επίτομον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Πρωίας. 1932. Αθήναι.

ENKIKLOPEDHIA E PERMENDUR “PROIA” (MENGJES) PER ARVANITET -SHKIPETARET- PELASGET Pikat e interesit si me reposhte:
1.Shkipetaret jane nga fara e Indogjermanevet (Arianet). Jane Arianet te paret nde vend edhe jane djelmte e Ilirevet.
2.Nde 1380 pjese te medha te Shkipetarevet nen udheheqjes se Petro Loshi dhe Bua Shpata, vajten nde Jug,( Vioti, Atike, Peloponese -More). (Thote per neve Arvanitet).
3.Gluha Shkipe eshte dege e vecante te gluhevet Indoevropeane, ka shume dialekte dhe u takon gluhevet Thrakoillire.
Baza e Shkipjes eshte Ilirishtja shume e lashte.
4.Pelasget ishin faret para-Hellenjvet c’ ishin nde Greki, Itali, Azi e vogel, Iliri.
Gluha e Pelasgevet ishte shume afer me Latinishtjen dhe Ilirishtjen.
5.Emeri i lashte te Grekise ishte Pelasgia. Akropoli i Athinese bazohete mbi ledhit Pelasg, pjesat e te cilit ruhene gjer sot… F.147.1859.
Enkiklopedhia-Fjalor “Proia” ( Mengjes).
1932. Athina.
Σπύρος ΣιτογεωργόπουλοςTo Eγκυκλοπαιδικό Λεξικό της "Πρωΐας" στα 1931 μας λέει πως οί Αλβανοί ανήκουν στην «ινδογερμανική» φυλή(εννοώντας γενικά την φυλή την ευρωπαϊκή) καί ότι είναι οί πρώτοι!!! από τούς απογόνους της Αρίας φυλής πού από την Ανατολή μετανάστευσαν στην Ευρώπη !(πρόκειται γιά την πάγια θέση των εθνολόγων καί ανθρωπολόγων την εποχή εκείνη αλλά καί σήμερα στην ουσία, πως όλα τα ευρωπαϊκά φύλα προέρχονται από την ανατολή). 
Η "Πρωΐα" δεν διαχωρίζει στην ουσία τούς βόρειους Αλβανούς - Γκέγκηδες από τούς νοτίους Τόσκους μιάς καί τις όποιες διαφορές τους τις κατατάσσει στα πλαίσια της ίδιας καί αυτής ομοφυλίας. 
Τούς βορείους Αλβανούς όπως καί τούς νότιους τούς κατατάσσει στούς Ιλλυριούς όπως χαρακτηριστικά λέει, τονίζοντας την βρακυκεφαλία τους σε αντίθεση με τούς νότιους Τόσκους(πού διάολο τα είδε όλα αυτά περί χαρακτηριστικών η επιστημονική ομάδα πού επιμελήθηκε το συγκεκριμένο λεξικό μόνο εκείνοι ξέρουν.Ανάθεμα καί αν πήγε κανένας από αυτούς να κάνει επιτόπια έρευνα.Πάντως περισσότερη βραχυκεφαλία συναντά κανείς στον νότο παρά στον βορρά.Κατά τα άλλα δεν βρίσκουμε κάτι άλλο γιά να διαφωνήσουμε). 
Μας λέει καί άλλα πολλά το λεξικό όπως ότι η αλβανική γλώσσα είναι συνέχεια της αρχαίας ιλλυρικής. 
Γενικά,στα σημεία πού περιγράφονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αλβανών οί συγγραφείς φαίνεται πως είχαν μαύρα μεσάνυχτα,όπως επίσης γιά την νοοτροπία τους καί την εν γένει συμπεριφορά τους καί παράδειγμα είναι πως ενώ χρεώνει ως βεντετιστές καί εκδικητικούς τούς Γκέγκηδες,τούς νότιους ούτε λίγο ούτε πολύ τούς παρουσιάζει ως παρθένες αρσακειάδες.Αν είναι δυνατόν. 
Τα συμπεράσματά μου είναι πως πολύ σωστά κατατάσσει το λεξικό τούς Αλβανούς στούς αρχαιότερους της Ευρώπης καί πως η αλβανική είναι απότοκος της ιλλυρικής γλώσσας καί φαίνεται πως η εργασία του αυτή(πού ολοκληρώθηκε από επιστημονική επιτροπή της εποχής εκείνης όπως άλλωστε αναγράφεται στο εξώφυλλο της έκδοσης) είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής έρευνας της αρχαίας καί μεσαιωνικής γραμματείας καί μόνο.
από ellines-albanoi
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)