«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Η «αντιπαράθεση» μεταξύ Μόσχας-Κωνσταντινουπόλεως


«Η απόρριψη, κατά την τελευταία περίοδο του πολέμου, της αντιθρησκευτικής πολιτικής εκ μέρους της σοβιετικής κυβερνήσεως και οι μετέπειτα προσπάθειες εκμεταλλεύσεως της Ρωσικής Εκκλησίας ως όργανο ασκήσεως της εσωτερικής πολιτικής επιρροής, οδήγησαν σε ένα καινούργιο μοντέλο των διορθοδόξων σχέσεων. Το Πατριαρχείο Μόσχας και πάλι αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, από το τέλος της δεκαετίας του 40΄, το σύνολο των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών σε μεγάλο βαθμό αποτύπωνε τον διπολικό κόσμο της εποχής του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσική Εκκλησία κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω της μια σειρά από φιλικώς διατεθειμένες Εκκλησίες, με βαση τις οποίες, κατέβαλε προσπάθειες, με λίγη ή πολλή αποτελεσματικότητα, να αντιπαραταχθεί στην ενίσχυση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η Κωνσταντινούπολη ,με τη δική της σειρά, βασιζόταν στους παραδοσιακούς της συμμάχους, μεταξύ των οποίων, πρώτα από όλα τα παλαιά Πατριαρχεία (εκτός του Αντιόχειας), όπου τις στρατηγικές ιεραρχικές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι Έλληνες. Πλην τούτου, η Κωνσταντινούπολη επανειλημμένως αμφισβητούσε το κανονικό καθεστώς των Εκκλησιών με προσανατολισμό τη Μόσχα. Έτσι, μέχρι την δεκαετία 1990, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν αναγνώριζε το αυτοκέφαλο των Ορθοδόξων Εκκλησιών Γεωργίας και Τσεχοσλοβακίας, από το 1953 έως το 1961 δεν αναγνώριζε το Πατριαρχικό καθεστώς της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, και από το 1970 και μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αμερική (ΟCA).
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και οι πολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχαν ως συνέπεια την καινούργια ανακατάταξη των δυνάμεων στο σύνολο της Ορθοδοξίας. Ολόκληρη σειρά Εκκλησιών οι οποίες, πριν, εθεωρούντο σύμμαχοι της Μόσχας, έπαψαν να της συμπαρίστανται. Παραδείγματος χάριν, από τις αρχές της δεκαετίας 90΄ οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ρουμανίας δοκιμάζονται από μία χρονίζουσα κρίση εξ αιτίας της κανονικής δικαιοδοσίας της Μολδαβίας. Εκτός τούτου, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πάλι ανέλαβε πρωτοβουλίες για την επέκταση της επιρροής του στις περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται πια υπό την πολιτική επιρροή της Μόσχας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι της Εσθονίας, δηλαδή το ούτως λεγόμενο «εσθονικό ζήτημα». Το 1996, με την ενεργή υποστήριξη τοπικών αρχών, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προχώρησε στη δημιουργία της Εσθονικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (ΕΑΟΕ). Το Πατριαρχείο Μόσχας, στη δικαιοδοσία του οποίου ήδη υπήρχε αυτοδιοικούμενη Εσθονική Ορθόδοξη Εκκλησία (ΕΟΕ), δεν αναγνώρισε αυτή την ενέργεια ως έχουσα κανονικό κύρος. Αποτέλεσμα ήταν η ψύχρανση των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών.
Και σήμερα στις αρχές του ΚΑ΄ αιώνος η πολύ σοβαρή αυτή αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως ακόμα διατηρείται. Τελευταία χρόνια αμαυρώθηκαν από μια ολόκληρη σειρά σημαντικών ρήξεων μεταξύ των δύο κέντρων της Ορθοδοξίας: σύγκρουση πάνω στο θέμα της δραστηριότητος του επισκόπου Βασιλείου Όζμπορν στην Μεγάλη Βρετανία, η άρνηση συμμετοχής της Ρωσικής Εκκλησίας σε μερικά διορθόδοξα και διεκκλησιαστικά φόρουμ λόγω της προσκλήσεως σε αυτά των εκπροσώπων της ΕΑΟΕ, η αναστολή της συμμετοχής της Ρωσικής Εκκλησίας στην Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εξ αιτίας της εντάξεως στην οργάνωση αυτή της ΕΑΟΕ και ταυτοχρόνως απορρίψεως της ΕΟΕ. Όμως, σε αντιδιαστολή με την κατάσταση των δεκαετιών 40΄-50, κατά την σημερινή εποχή, το Πατριαρχείο Μόσχας δεν μπορεί, δυστυχώς, να βασίζεται στη συμπαράσταση των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Την ώρα των συζητήσεων των αντιπροσώπων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις αποστολές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής για τον ορθόδοξο-καθολικό διάλογο,στο Βελιγράδι, το 2006, και τη Ραβέννα, το 2007, κανείς από τους αντιπροσώπους των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν τάχθηκε υπέρ του Πατριαρχείου Μόσχας. Σήμερα, ακόμα και σε παραδοσιακά, καθώς φαινόταν, ρωσόφιλες Εκκλησίες σαν τη Σερβική και τη Βουλγαρική, απέχουν της άμεσης υποστηρίξεως της Ρωσικής Εκκλησίας, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν ουδέτερη στάση στις διαφορές Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως. Με αυτόν τον τρόπο, το Πατριαρχείο Μόσχας αντιμετωπίζει σήμερα μια δύσκολη κατάσταση. Από την μια μεριά, παρατηρείται κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Κωνσταντινούπολη και από την άλλη, σημειώνεται η εξασθένηση της επιρροής της Ρωσικής Εκκλησίας εκτός των συνόρων της Ρωσίας».
Βλέπε ολόκληρο εδώ:http://www.bogoslov.ru/greek/text/352239.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)