«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

Αμάλθεια-Μέλι-Αμβροσία

Λήμνος:

Αρχαία Ελλάδα:

Δίας(το βρέφος) καί μέλι:

Αμάλθεια:

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.243 
ε αμυδρά
τροπή τού -τ σε -θ: 
ΒΛΕΠΕ:Μελίτη

Μινωϊκή Κρήτη:
Mάλια(μjάλjë,-λ παχύ),έχει σχέση με το μέλι;Περιοχή πού παλαιότερα φημιζόταν γιά την παραγωγή μελιού;

Αμβροσία,βροτός=θνητός:
ΒΛΕΠΕ:βροτός
Νέκταρ καί Αμβροσία:

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.35
στο ίδιο σελ.36
Βρεττός επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Α.Βρετός
BΛΕΠΕ:Jani Vreto

Οί παραδόσεις στην αρχαία Ελλάδα πού έχουν ως κύριο συστατικό τους το μέλι βρίθουν,ταυτόχρονα όμως ο πλούτος της συγκεκριμένης παράδοσης δεν υστερεί στην νέα Ελλάδα.

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το λεγόμενο "Γήτειο" πού χρησιμοποιούνταν γιά διάφορες ασθένειες στα μωρά,στο οποίο οί μητέρες ή "εξιδικευμένες" μαίες έβγαιναν το βράδι καί έλεγαν το Γήτειο,πού δεν έχει διασωθεί στις μέρες μας,ενώ ταυτόχρονα άλοιφαν το στόμα τού μωρού μ'ένα κόκκινο πανί βουτηγμένο στη στάχτη καί στο μέλι. 

Παρόμοια στη Λήμνο οί συγγενείς μετά την γέννα έστρωναν το "τραπέζι της Παναγίας" όπου τοποθετούσαν μέλι,κρασί,τυρί καί ψωμί. 
Με αυτά φίλευαν την μαμή,η οποία με την σειρά της ευχόταν γιά την υγεία τού παιδιού. 
Πράγμα πού εύκολα γίνεται αντιληπτό πως αρχαίες παγανιστικές παραδόσεις πέρασαν στην νέα θρησκεία. 

Γιά να επανέλθουμε στις αρχαίες ελληνικές παραδόσεις,χαρακτηριστική είναι η γέννηση τού Δία όπως μας την περιγράφει ο Καλλίμαχος. 
Στην εκδοχή αυτή λοιπόν τού μωρού Δία μας λέει πως ο Ζεύς γεννήθηκε στην Αρκαδία στο Παρράσιο Όρος,όπου καί η μητέρα του Ρέα τον παρέδωσε στην νύμφη Νέδα γιά να τον κρύψει στην Κρήτη. 
Η ίδια η Νέδα τον μετέφερε στην Κνωσσό καί τον έκρυψε στο σπήλαιο τού Όρους Ίδα,όπου καί τον φρόντιζαν οί Δικταίες Μελλίες(!),σύντροφοι των Κορυβάντων. 
Καί εκεί τελικά ήταν πού ανατράφηκε ο μικρός Δίας πίνοντας το γάλα της γίδας Αμάλθειας καί τρώγοντας μέλι. 

Οί παραδόσεις,όπως είπαμε, με το μέλι καί πολλές είναι καί πολυποίκιλες πού συνδέονται με την γέννηση τού ανθρώπου καί θα ήταν κουραστικό να παρουσιάζονταν στο σύνολό τους στην παρούσα ανάρτηση. 

Πηγαίνοντας τώρα στο αλβανικό λεξικό τού 1904, τού εξ Ελμπασάν ελληνομαθούς καί αρχαιομαθούς Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη,βρίσκουμε την αλβανική λέξη "μjαλj" όπως αποτυπώνεται στην προφορά των Σκοντριάνων.
Καί εδώ το "λ" προφέρεται παχύ όπως θα ήταν προφανώς η σωστή απόδοση των δύο "λλ",στις "Μελλίες" δηλαδή πού αναφερθήκαμε παραπάνω,εκείνες πού πρόσεχαν τον Δία πού έπινε γάλα από την γίδα Αμάλθεια καί τρώγοντας μέλι.

Στο ίδιο όμως λεξικό τού Χριστοφορίδη συναντούμε καί την λέξη "μjαλjτë" κατά την απόδοση των κατοίκων τού Ελμπασάν,πού ήταν καί η πατρίδα τού συγγραφέα τού λεξικού. Παρόμοια καί εδώ,το "λ" προφέρεται παχύ όπως καί στη λέξη "μjαλj" καί λογικά θα ήταν καί η σωστή απόδοση γιά τις "Μελλίες". 
Είναι οφθαλμοφανής η συσχέτιση τού "μjαλjτë" με την Αμάλθεια πού τελικά το γάλα πού έδινε στον Δία ήταν γλυκό καί εύγευστο σαν το μέλι. 
Οί γραμματικές τώρα παρατηρήσεις είναι εύκολα επεξηγήσιμες καθώς το γράμμα "Α" στην λέξη "αμάλθεια" δεν παίζει τον γνωστό ρόλο της στέρησης(α στερητικό) της έννοιας αλλά το εντελώς αντίθετο,παίζει τον ρόλο της επίτασης,γνωστό άλλωστε το φαινόμενο αυτό στην ελληνική γλώσσα. 
Με λίγα λόγια τονίζει αυτό ακριβώς πού θέλει να μας πεί η ίδια η λέξη,ότι είναι τόσο γλυκό(στην συγκεκριμένη περίπτωση της Αμάλθειας γίδας) το γάλα πού είναι γλυκό σαν το μέλι. 
Στην περίπτωση τώρα τού συμφώνου "τ" στην λέξη "μjαλjτë",το "ë" προφέρεται αμυδρά, αναγνωρίζουμε την συνηθισμένη μάλιστα τροπή τού συμφώνου αυτού στο γνωστό θήτα "θ",όπως καταγράφεται στην γραμματική τού Αγαπ.Τσοπανάκη. 
Μα θα δούμε όμως την διατήρηση τού "βαρβαρικού" συμφώνου ταύ "τ" στην ονομασία της Μελίτης,πού καθόλου τυχαία,έδωσαν οί αρχαίοι Έλληνες γιά το νησί της Μάλτας πού είναι γνωστή γιά τις "μαλτέζικες αγελάδες" της καί γιά την ποιότητα τού γάλακτός τους πού προφανώς είναι "γλυκό" καί ευχάριστο σαν το μέλι. 

Θα ήταν άδικο επίσης να μην καταγράψουμε την αρχαία πόλη "Μάλια"(το "λ" παχύ) της Κρήτης στην οποία βρέθηκε το γνωστό καί υπέροχο χρυσό κόσμημα καί σήμα κατατεθέν της πόλης καί όλης της Κρήτης,πού αναπαριστά τις δύο μέλισσες με τα φτερά τους καί πού η μία βρίσκεται αντικρυστά της άλλης (προφανώς εκείνη την εποχή τα Μάλια υπήρξαν κέντρο παραγωγής μελιού.Το μέλι καί στην ονομαστική γενική τού μελιού,δηλαδή το λάμδα"λ" παχύ,όπως θα έπρεπε να αποδιδόταν). 

Αυτά λοιπόν με το μέλι,την Αμάλθεια καί τις μέλισσες-μέλιττες ( βλέπε την τροπή των δύο "σσ" καί "ττ" καί αντίστροφα όπως στη λέξη "θάλαττα" καί "θάλασσα",στην ελληνική καί πελασγική "γλώσσα" αλλά καί..."γλώττα")!
Κοσσυφοπέδιο:
Μέλι στο νεκρό μωρό
από τη σειρά φωτογραφιών blood and honey,φωτογραφία πού ο φωτογράφος πρόσθεσε μέσα στον κυκεώνα τού πολέμου

Η ζωή καί ο θάνατος φιλοσοφικά καί παραδοσιακά συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.Το ένα προϋποθέτει το άλλο καί ο θάνατος αποτελεί θεολογικά μία καινούργια γέννηση.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)