«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΑΛΒΑΝΟΙ-ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Στην σημερινή Αλβανία επικρατούν δύο φυλές ή φάρες. Οι Γκέγκηδες στον Βορρά και οι Τόσκηδες στον Νότο. Το σύνορο μεταξύ των είναι ο ποταμός Γενούσος (Σκούμπη). Οι πρώτοι είναι φανατικοί μουσουλμάνοι (οι γνωστοί Τουρκαλβανοί). Ρέπουν ιδιαιτέρως προς την βία. Επιπλέον, πέραν της Βορείου Αλβανίας οι Γκέγκες αποτελούν το σύνολο του αλβανικού πληθυσμού της Σερβικής επαρχίας του Κοσσόβου και της περιοχής του Τετόβου στα Σκόπια. Οι Γκέγκες είναι ταυτισμένοι με την τουρκική-ισλαμικλη κουλτούρα.

Οι Τόσκες είναι κατά το ήμισυ μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ακολουθούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό διάφορα παρακλάδια του Ισλάμ, όπως ο Μπεκτασισμός. Οι υπόλοιποι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Περιηγητές κατά τον 19ο αλλά και τον 20ο τους χαρακτηρίζουν σκληροτράχηλους αλλά περισότερο φιλειρηνικούς και φιλομαθείς από τους Γκέγκες. Έχουν τάση προς τις πνευματικές ενασχολήσεις και είναι «Μπεσαλήδες». Αυτή τους η ιδιαιτερότητα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην Ελληνική Παιδεία και στην Ορθόδοξη Πίστη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο αγαπημένος Άγιος των Τόσκηδων, εκείνος που τους έσωσε από τον εξισλαμισμό, είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Η γλώσσα των Τόσκηδων είναι η τοσκική διάλεκτος, η οποία έγινε επίσημη αλβανική γλώσσα το 1950 από τον Τόσκη κομμουνιστή Εμβέρ Χότζα (καταγόμενος εξ Αργυροκάστρου).

Οι Αρβανίτες είναι οι ελληνικής συνειδήσεως Ορθόδοξοι αλβανόφωνοι, οι οποίοι εμφανίζονται στον κυρίως ελλαδικό χώρο την εποχή της Φραγκοκρατίας κατά το 1204-1260. Τότε με χρυσόβουλα των Δεσποτών της Ηπείρου κατεβαίνουν στην Νότιο Ελλάδα για να την υπερασπιστούν από το φραγκικό κράτος των Αθηνών. Στην συνέχεια η κάθοδός των είναι συνεχής, αφού προσκαλούνται και από τους Φράγκους κατακτητές για να ενισχύσουν τους πληθυσμούς. Η κάθοδος αυτή αποτέλεσε την ζωογόνο δύναμη που εμπλούτισε, δυνάμωσε και αναστήλωσε τον Ελληνισμό. Εύστοχα λοιπόν χαρακτηρίστηκαν ως οι Δωριείς του Νεοτέρου Ελληνισμού.

Το γεγονός ότι ήταν ένα και το αυτό με τους υπολοίπους Έλληνες έκανε τόσο τους τούρκους όσο και τους φράγκους να μην δύναται να τους ξεχωρίσουν. Το 1481 ο Ενετός περιηγητής Μάρκος βαρβαρίγος έγραψε ότι: «Οι Αρβανίτες και οι Έλληνες αποτελούν ένα μόνο Έθνος.» Ο ίδιος το ανακοίνωσε στην Γερουσία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου.

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους οι Τόσκηδες κυρίως, οι οποίοι όμως συμπαρέσυραν και τα υπόλοιπα αλβανικά φύλα, απέβλεπαν στην ένωση των μετά της Ελλάδος. Οι ίδιοι θεωρούσαν τους Έλληνες το ίδιο με αυτούς γένος. Πίστευαν δηλαδή ότι ήταν ελληνικής καταγωγής Ηπειρώται. Προς τούτο συνετέλεσε η παντελής έλλειψη εθνοτικής συνειδήσεως από τους ιδίους. Έτσι, όταν το 1847 οι Τόσκηδες Μουσουλμάνοι επαναστάτησαν για ν’αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό έστειλαν επιστολή στον Όθωνα, στην Κυβέρνηση και την Βουλή των Ελλήνων, εκ μέρους όλων των Αλβανών, με την οποία ικετεύουν τις ανώτατες πολιτειακές αρχές του ελληνικού κράτους να τους δεχθουν ως υπηκόους.

«Εκλαμπρότατοι Πρόεδροι και πρόκριτοι εις τας αθήνας των χωμάτων Ελλάδος, ο του Μεγαλειοτάτου Όθων ο Βασιλεύς της ελλάδος, αδελφικώς ασπαζόμεθα καις σας ειδοποιούμεν.

Οι προφερόμενοι τον ασπασμόν φέρνομεν το παράπονόν μας εδαφιαίως, επειδή και εμείναμεν παν πτωχός λαός οι κάτωθεν καζιάδες επικράτειαι στον ξυρόν και πετρώδην τόπον, χωρίς καμμίαν επιστήμην, αλλά οπλοφόροι, αφού η Κωνσταντινούπολις εξουσιάστη από τους προτερινούς Σουλτάνους έως σήμερον εφερθήκαμεν υποταγμένοι εις τας προσταγάς των αφεντόπων Βεζιράδων, Πασάδων, Καϊμεκάμιδων έως Μουσελιμάδων. 33 Σουλτάνους σχεδόν 400 χρόνους εχήσαμεν το αίμα μας εις κάθε αιχμαλωσίαν, όπου τους είχον σταθεί, όμως όποιος δεν αγαπάγει Βασιλεία, αλλ’ ούτε θεότι αγαπάγει` τα προτετηρινά ουσούλια μας έλειψαν και μας έβαλαν νέα όπου δεν υποφέρονται στους τόπους μας` μας έβαλαν δωδεκάδα εις κάθε καζάν μας και έκριναν χατηρικώς και αδίκως όχι διά ριζιάν Θεού και του προφύτου μας αλλά ζιώρλεν και δυναστικώς ως εντόπιοι και όχι να κρένουν ως όλοι οι Βασιλείς του Ευρώπ` διά τούτο εγείναμεν αποστάται εις τον Βασιλέα μας όπου τον είχαμεν Βεκύλην και Πατέραν των όλων ημάς Μουσουλμάνων και επαραπονεύθημεν τόσες και τόσες φοραίς με αμάν και με δάκρυά μας και δεν μας έδειναν διάστημα, αλλ’ ούτε χαρτσουάλι ήγουν αναφοράν, μην ευσπλαχνίζωνταν η Βασιλεία διά εμάς τους φακήρ φουκαράδες, διά τούτο στέλνομεν τον επίτηδες άνθρωπόν μας να μιλήση διά ζώσης φωνής με την εκλαμπρότητά σας τα δέοντα, αν η Μεγαλειότης της Βασιλείας μας καμπολιέβη ήγουν μας δέχεται να γινώμεθα σιούδιτοι οι κάτωθεν 5 Καζαϊδες με καπιτουλατσιόνη Νόμους, όπου να μας δώση και να του δόσωμεν διά ησυχίαν μας` διά ριζάν Θεού όπου εγεννήθημεν γυμνοί και θα πεθάνωμεν. Εκ μέρους μεγαλοδυνάμου και αν ελπίδα σωτηρία δεν είναι διά εμάς ας πεθάνωμεν και από σπαθί ανθρώπων` αν ήπεν ο Θεός, έτσι ας γίνη` ικητευόμεθα οι κάτωθεν καζάϊδες Αυλώνος, Δέλβινο, Μεναχιέ, Κουρβελιέσσι, Μαλακάστρα, η άνω και η κάτω του Μπερατιού και Τεπελένι και Ντιονίστα όλα 5 καζάϊδες παρακαλούμεν να ευσπλαχνισθή η Βασιλεία σας όχι και δεν μας αγαπάγει έχε ειπεί ο Θεός να αποθάνωμεν` δεν πλέον αγαπάμαι να ζήσωμεν απάνω εις την γην, και αν η Βασιλεία μας αγαπάγει μας ειδοποιείται να κάμωμεν και άλλες επικράτειες με την ευχαρίστησίν μας και εγγύϊσιν διά εμπιστοσύνην με όπως η Βασιλεία αγαπάγει.

Ο επιφερόμενος σας λέγη διά ζώσης και να μας απολογηθήτε ταύτα και του Θεού να γείνη. Οι αγαπητοί σας Πρόεδροι σαϊμπίδες των 5 καζάδων επιφαινόμενοι με τα σφραγιστήρια όλα. Έχομεν και τα έγγραφα του πρώην Μερχούμ Σανδραζεμέτα προς εμάς και ποίος μας κρένη, αλλά εν ημέρα κρίσεως να απολογηθώμεν. Όχι άλλο.

Ακολουθούν 47 σφραγίδες μπέηδων και αγάδων.

Ιδού όπου τα ανωτέρω σφραγιστήρια ως σαϊμπίδες του τόπου μας να τα παρατηρήσετε καλώς και να σας αποκριθώμεν με εγγύϊσιν διά σιγουριτά σας και διά ασφάλειαν.»


1847, τη 15 Αυγούστου. Καζάϊ Κουρβελιέσι.

Επίσης το 1850 οι Γρίβας, Βαρνακιώτης και Τζαβέλας κάνουν κίνημα ενώσεως των Αλβανών με την Ελλάδα. Κατόπιν παρακλήσεων και προτροπών των Αλβανών με ελληνική συνείδηση ο Όθων ενδίδει και προσπαθεί να βοηθήσει αυτό το κίνημα, αλλά τότε επεμβαίνουν οι Άγγλοι οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν υπέρ της διατηρήσεως της ακεραιότητος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ακόμη το 1878, όταν διεφάνη η περίπτωση να προσαρτηθεί μέρος της Αλβανίας στο Μαυροβούνιο, οι Τόσκες συνέστησαν τον «Αλβανικό σύνδεσμο» υποβάλλοντας στον τότε Άγγλο πρωθυπουργό Λόρδο Βηκόνσφηλντ υπόμνημα με το οποίο ζητούσαν ομοσπονδιακή ένωση με την Ελλάδα. Το 1898 συνεστήθη ο «Αρβανίτικος σύνδεσμος των Αθηνών» ο οποίος δημοσίευσε την περίφημη διακήρυξή του προς «τους αδερφούς Αρβανίτες της Αρβανιτιάς»

«Αδέρφια. Σας λέγομε και σας ονομάζομε αδέρφια, γιατί, όσο κι αν μας χωρίζουν ο τόπος και η θρησκεία, δεν παύομε να είμαστε αδέρφια. Πρέπει ν’αφήσωμε την έχθρα που μας γέννησαν η Τουρκιά κι οι θρησκείες. Στην καρδιά του Ελληνικού και του Αρβανίτικου λαού είναι ριζωμένο το αίσθημα της συγγένειας. Ο Έλληνας, πριν γίνη Έλληνας, ήταν Αρβανίτης, δηλαδή Πελασγός. Έλληνας θα ειπή Αρβανίτης πολιτισμένος. Ελλάδα χωρίς Αρβανιτιά και Αρβανιτιά χωρίς Ελλάδα είναι πράγματα μισά. Όταν η Ελάδα και η Αρβανιτιά σμίξουν, τότε θα γίνη μια μεγάλη Ελλάδα και μια μεγάλη Αρβανιτιά. Το αίμα νερό δεν γίνεται.»

Σέχος, Μπότσαρης, Τζιαβέλλας.

Για δείτε και το παρακάτω:

«Ποτέ οι Αλβανοί να μην πολεμήσετε κατά της Ελάδος` αν θελήση ο Σουλτάνος, ας πολεμήση` αν έλθη στρατός ελληνικός εις τα μέρη μας, σεις να προσκυνήσετε και να μείνητε με τους Έλληνας. Αν σας δώση ο Σουλτάνος όπλα και πολεμοφόδια διά να πολεμήσετε κατά των Ελλήνων, να μη το δεχθήτε, διότι θα πάθητε ό,τι έπαθαν οι Βόσνιοι με την Αυστρίαν. Θα σκοτηθήτε, θα σκλαβωθούν τα γυναικόπαιδα σας, και θα δημευθή η περιουσία σας. Οι Έλληνες έχουν καλούς ωόμους και να μείνητε με αυτούς. Ελπίζω δε, να ζήσετε.

Αν όμως θέλητε να μεταβήτε εις Τούρκικον βασίλειον, πωλήσατε τα υπάρχοντά σας όλα και απέλθετε εις Κωνσταντινούπολιν.

Την ευχή μου να έχητε όλοι να μη πολεμήσετε κατά των Ελλήνων.»


Από την Διαθήκη του Αβδούλμπεη Σελίμη εκ Δελβίνου.

Καταλαβαίνετε τώρα την μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε κατά τον 19ο αιώνα για την αφομοίωση ενός μεγάλου μέρους των αλβανικών φύλων τα οποία, ειρήσθωι εν παρόδωι, δεν είχαν αναπτύξει ουδεμία αλβανική εθνική συνείδηση, τουναντίον ησθάνοντο όμαιμοι με τους Έλληνες. Η τελευταία ξεκίνησε να διαμορφούται κατά τον 20ο και ιδιαιτέρως λίγο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, τηι προτροπήι των Ιταλών και Αυστριακών.

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ,ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

www.ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=114&t=3704

Ιδεογραφήματα • View topic - ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)