«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ

Ο επιτετραμμένος στο Λονδίνο Γεννάδιος, με καταγωγή από τα Δολιανά της Ηπείρου (1):
«Επί των πολέμων του Αλή πασά οι Σουλιώται παρέσχον τους κορυφαίους των αγωνιστών Βότσαρην,Τσαβέλαν,Δράκον,ως οι εξελληνισθέντες Αρβανίτες της Ύδρας και των Σπετσών παρέσχον τον Μιαούλην,Τσαμαδόν και τον Τομπάζην

Από τη «Σαββατιανή Επιθεώρηση»,αγγλική εφημερίδα στην οποία απαντά έτσι ο “Άγγελος των Βυζαντινών Λαών”.
«
Ενταύθα παρέχονται ενστάσεις δυσχερείς περί ων ο ΑΓΓΕΛΟΣ αμυδρώς αποφαίνεται, λέγων ότι ο Βότσαρης, ο Μιαούλης και άλλοι Αλβανοί ήρωεςήσαν πάντες Γραικοί, και ότι οι άδηλοι του Όμηρου Σελλοί, επέζησαν μέχρι των ημερών μας υπό την μορφή των Σουλιωτών

Ο σύλλογος «Αλβανοί Αδελφοί» ιδρύθηκε στις 4 Ιουνίου 1883 στην Αθήνα από τον Αναστάσιο Κουλουριώτη(2). Η ίδρυση του συλλόγου έγινε μετά την ομιλία του Κουλουριώτη στον φιλολογικό σύλλογο Παρνασσό. Πρόεδρος ανέλαβε ο Δημήτριος Ν. Μπότσαρης, υποστράτηγος και ξάδελφος του Μάρκου Μπότσαρη, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Λέκας, γιος του αγωνιστή του ’21 Δημήτρη Λέκα και αντισυνταγματάρχης του μηχανικού. Τα μέλη ήταν :Ν.Μπότσαρης- Σουλιώτης υποστράτηγος, Δημήτρης Λέκας από την Αθήνα, Ιωάννης Λ. Γούσιος-υποστράτηγος από το Σούλι, Γ.Π.Γιόλδασης-τμηματάρχης υπ.Οικονομικών από το Σούλι, Αναστ. Μ. Τσαμαδός-πλωτάρχης από την Ύδρα, Ν.Π.Παρίσης-γιατρός από την Ύδρα, Θ.Β. Θεοχάρης-βουλευτής από τις Σπέτσες, Γ.Παπαβασιλείου-γιατρός από το Μαρκόπουλο Αττικής, Λαζ.Α.Κριεζής-υπασπιστής του Βασιλιά και πλωτάρχης από την Ύδρα,Αντώνιος Ζυγομαλάς-βουλευτής Αττικής, Ν.Μ Τσαμαδός-ταγματάρχης από την Ύδρα, Πετράκης Ανάργυρος-πρώην υπουργός Αθηναίος, Δημ. Δούνος-έμπορος από την Άνδρο, Γ.Μαλέας-βουλευτής από τα Βίλλια, Αναστ. Κουλουριώτης, Αθανάσιος Οικονόμου-δικηγόρος από το Άργος,Κωνστ. Βαμβάς-δικηγόρος από τις Σπέτσες, Δημ.Κανάκης-γιατρός από την Ελευσίνα, Δ.Π.Μέξης-γιατρός από το Αργυρόκαστρο,Σπυρ. Ηλιάδης και Ανδρέας Βασιλείου-από το Κρανίδι.
Στόχος του συλλόγου ήταν η καλλιέργεια της αρβανίτικης γλώσσας αλλά κυρίως ,ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, η προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων των Ελλήνων και των Αλβανών με όχημα τους Αρβανίτες οι οποίοι πίστευαν,όπως και όλοι οι Έλληνες της εποχής, ότι οι Αλβανοί πρέπει να συμπεριληφθούν στα όρια τους Ελληνικού Βασιλείου.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ήταν ένας σημαντικότατος και σοβαρότατος θεσμός του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και μέλη του ήταν σχεδόν όλοι οι διανοούμενοι της εποχής. Πολλά από τα άρθρα και τις ομιλίες του «Παρνασσού» αφορούσαν στους Αρβανίτες και πολλά από τα μέλη εκπροσωπούσαν την φιλαλβανική στάση της εποχής, ουσιαστικά δηλαδή την προσπάθεια να πεισθούν οι Αλβανοί ότι ως απόγονοι Πελασγών έπρεπε να ενωθούν με τους προαιώνιους αδελφούς τους Έλληνες… Αυτοί οι “Αλβανολόγοι” όπως τους αποκαλούσαν, πολλές φορές Αρβανίτες οι ίδιοι, έδιναν ως παράδειγμα τους ομόγλωσσους των Αλβανών στην Ελλάδα, τους Αρβανίτες, που διατηρούσαν τη γλώσσα τους ακόμα, και να μη φοβούνται να χάσουν την δική τους οι Αλβανοί σε περίπτωση Ελληνοαλβανικού Βασιλείου. Τόνιζαν επίσης την προσφορά των Αρβανιτών στην Επανάσταση ξεδιαλύνοντας, για μας σήμερα, ποιοι από τους σημαντικούς αγωνιστές ήταν Αρβανίτες. Για τον σκοπό των Ελλήνων μας πληροφορεί σωστά ο Σπ.Αραβαντινός (5):
«
Οι δε Έλληνες ετέρωθεν- η ελευθερωθείσα δηλαδή μερίς αυτών- ήκιστα ειργάσθησαν εν Αλβανία εν τω πρέποντι πνεύματι, ήτοι δίδοντες εις τους Αλβανούς να εννοήσωσιν, ότι ο Ελληνισμός ούχι την προσάρτησιν της χώρας και την απορρόφησιν της εθνότητος αυτών επιδιώκει αλλά την ανίδρυσιν Αλβανίας ελευθέρας και την εν ομοσπονδία συμβίωσιν μετ’αυτης……..»

Ο Χ.Βάμβας (6):
«
Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο, οι νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες του τυρρανικού ζυγού και ανεξάρτητον Έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα εαυτούς ομογενή φύλα και τον εκπολιτισμόν τούτων, αν όχι την απελευθέρωσιν, μιαν των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν. Εκείνο δε πέριξ του οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική και ιδιωτική έπρεπε να περιστραφή είναι η Αλβανία, ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις δια των ανδρείων τέκνων του, τα μάλα συνετέλεσεν εις την απελευθέρωσιν του τμήματος τούτου της Ελλάδος, και του οποίου και σήμερον ακόμη το αίμα σκιρτά εις την θέαν της κυανόχρου μετά του χρυσού σταυρού επί των επάλξεων της Κέρκυρας κυματιζούσης σημαίας, υπό την οποίαν ενδόξως ηγωνίσθησαν οι αδελφοί των Βότζαρης, ο Τζαβέλας, ο Μιαούλης, ο Κολανδρούτσος και η Μπουμπουλίνα.»

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ,ΠΑΡΌΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΑ,ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ».ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ «ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ».ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ...

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)