«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΤΑΝΑΓΡΑ (Τοπωνύμια)

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Τα τοπωνύμια των περιοχών της ΤΑΝΑΓΡΑΣ σήμερα μαρτυρούν πολλά και κυρίως την Αρβανίτικη καταγωγή των και αυτό γιατί οι ονομασίες των τοπωνυμίων, είναι αρβανίτικες και καταλήγουν στην χαρακτηριστική κατάληξη ΕΖΑ. Δεν θα θέλαμε όμως να πούμε ότι και πριν την κάθοδο των Αρβανιτών δεν υπήρχε οικισμός στον χώρο που σήμερα ευρίσκεται η ΤΑΝΑΓΡΑ. Αυτό το μαρτυρούν το κάστρο ο Μυκηναϊκός πολιτισμός της αρχαίας Τανάγρας ο οποίος βρέθηκε 200μ. μακριά από το χωριό και εκεί βρέθηκαν οι Μυκηναϊκές λάρνακες του 15ου – 13ου αιώνα π.Χ. οι οποίες σήμερα στολίζουν το μουσείο των Θηβών.
σημερινό χωριό Τανάγρα φαίνεται ότι ιδρύθηκε και κατοικήθηκε στα μεσαιωνικά χρόνια, περίπου το 1450, όπως πολλά χωριά γύρω από αυτό.
Η πρώτη ονομασία του χωριού ήταν Μπάρτσι – Τόντορ, και μάλλον ήταν το όνομα του ιδρυτή του χωριού. Με την πάροδο των χρόνων το χωριό Τανάγρα πήρε τις ονομασίες, Βράτσι, Μπράτσι και Τανάγρα. Για τις ρίζες των κατοίκων μπορούμε να πούμε ότι άλλοι κάτοικοι ήσαν μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό από την γέννηση του και άλλοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό μετά την επανάσταση του 1821 κυρίως από τα Δερβενοχώρια.
Στην εικοσαετία 1830 – 1850 έχουμε μεταφορά πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει πλέον ελευθερωθεί και οι σκλαβωμένοι Έλληνες προσπαθούν να εγκατασταθούν στην ελεύθερη Ελλάδα.
Τοπωνύμια : Καλό Πηγάδι, Καλιμπάκι, Δόνεζα (ήταν περιοχή στο βουνό Κηρύκειο. Από το μέρος αυτό ερχόντουσαν τα νερά χειμώνα και καλοκαίρι επειδή έβρεχε πάρα πολύ. Τα νερά της Δόνεζας περνούσαν στο ξεροπήγαδο, στην πλαγιά του απαγορευμένου και στα ακριανά σπίτια του χωριού και χυνόντουσαν στον κάμπο προς την Αγία Σωτήρα), Πορί (ήταν περιοχή που είχε πόρο), Λεκάνια (είχε λεκάνες και έπιναν τα ζώα νερό),Λακακούκια (κόκκινη πεδιάδα), Φλόκα και Φίζι (ήταν τα ονόματα μικρών οικισμών στην περιοχή μονοβίγκλα),Αντλιοστάσιο, Γκράβα. Τσιούμπα (είχε ένα μικρό λόφο), Λιούκο (ΛΙΟΥΚΓ = κουτάλι), Ριζό, Καλίζα, Πηγάδι Ανυφαντή, Αραπόρεμα (Πρόι Αράπιτ = ρέμα του αράπη), Γκριμάδα (αναφέρεται στην αρχαία Τανάγρα επειδή την βρήκαν οι αρβανίτες γκρεμισμένη), Πύργος (η περιοχή λέγετε έτσι γιατί υπήρχε αλλά υπάρχει μέχρι και σήμερα ακόμα ο Πύργος που σύμφωνα με το σύστημα φρυκτωρία, μετέφεραν τα μηνύματα που ήθελαν από τον ένα πύργο στον άλλο και έφταναν στον προορισμό τους), Αγ. Πολύκαρπος, Βρύση, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Τριάδα, Αγ. Ιωάννης, Προφήτης Ηλίας, Μαντρί Δριχούτη, Μαντρί Μπελεγράτη, Κάστρο, Αγ. Σωτήρα, Δενδρο( είχε μια μεγάλη βελανιδιά), Μπαλή (Μπάλ=μέτωπο), Λάρι (παραπόταμος που τα νερά του έπεφταν στον Ασωπό ποταμό)Τρέπια, Βαθρακάς (είχε βάλτο με πολλά βατράχια), Κοκκινόβραχος, Κοκκινιά (είχε κόκκινα χώματα), Οξυά,Μαντρί του Μωραϊτη, Παλιοκατούντι (παλιό χωριό Καπανδρίτι), Μπρετ – Μπρετίστα (το μπρέτ είναι ο θάμνος που το ονομάζουμε φιλίκι Περιοχή στο Κηρύκειο), Μονοβίγκλα (βίγκλα είναι το παρατηρητήριο), Μπίεζα,Λιοφάτεζα (η λιοφάτα είναι δενδρο), Κάπεζα (υπήρχε ένας τσοπάνος που φύλαγε πρόβατα και φορούσε μια κάπα, άλλη μια εκδοχή είναι ότι τα δενδρα του Κηρυκείου ενωνόντουσαν με τα δένδρα της Κάπεζας που ήταν πάρα πολυ μεγάλα και δημιουργούσαν μια κάπα), Κοφίντεζα (προέρχεται από το επάγγελμα του κοφηνά ή από τα καλάμια που έφτιαχναν τα κοφήνια), Μπλιέντεζα (είναι από τη λέξη μπλιετ = μελίσσια), Μαλιβάλεζα (μάλι-βάλ = βουνό του χορού), Κεραμιδέζα (περιοχή που είχε κεραμίδια), Λέδεζα (λιέδ = τείχος) Λακαντρεϊτα (ίσια πεδιάδα), Βένιζα(περιοχή που είχε βένια = κέδρα), Σπέλα (σπηλιά), Σουριά (σουρ = άμμος ποταμίσσα), Κοκάλι (περιοχή στην αρχαία Τανάγρα που ονομάστηκε από τα πολλά πτώματα που έμειναν στο χώρο αυτό από τις μάχες που έγιναν το 457 Π.Χ και 456 Π.Χ. μεταξύ των Ταναγραίων, Σπαρτιατών Αθηναίων και Θηβαίων). Πρό’ι’-Μάτσιας (περιοχή στη Βένιζα που υπήρχαν γάτες και μάλιστα μαύρες).
Τ
_________
ο σημερινό χωριό Τανάγρα φαίνεται ότι ιδρύθηκε και κατοικήθηκε στα μεσαιωνικά χρόνια, περίπου το 1450, όπως πολλά χωριά γύρω από αυτό.
Η πρώτη ονομασία του χωριού ήταν Μπάρτσι – Τόντορ, και μάλλον ήταν το όνομα του ιδρυτή του χωριού. Με την πάροδο των χρόνων το χωριό Τανάγρα πήρε τις ονομασίες, Βράτσι, Μπράτσι και Τανάγρα. Για τις ρίζες των κατοίκων μπορούμε να πούμε ότι άλλοι κάτοικοι ήσαν μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό από την γέννηση του και άλλοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό μετά την επανάσταση του 1821 κυρίως από τα Δερβενοχώρια.
Στην εικοσαετία 1830 – 1850 έχουμε μεταφορά πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει πλέον ελευθερωθεί και οι σκλαβωμένοι Έλληνες προσπαθούν να εγκατασταθούν στην ελεύθερη Ελλάδα.

Η αρχική σφραγίδα του δήμου ήταν κυκλική χωρίς έμβλημα. Το εικονιζόμενο έμβλημα καθορίστηκε με το ΒΔ της 11ης Οκτωβρίου 1870 Φ.Ε.Κ. 43/σελίδα 340. Στο μέσον η σφραγίδα της Τανάγρας είχε μία γυναίκα η οποία γύρω από το κεφάλι της έδενε μια ωραία ταινία. Στην περίμετρο της σφραγίδας ήταν γραμμένες οι λέξεις ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
Το χωριό Μπράτσι που υπαγόταν στον Δήμο Τανάγρας έγινε κοινότητα με το ΒΔ της 31/8/1912 Φ.Ε.Κ. Α262/1912. Το 1912 καταργήθηκαν οι δήμοι στην Ελλάδα και κάθε κοινότητα μπορούσε να εκλέξει τους δικούς της κοινοτικούς άρχοντες.
Έτσι λοιπόν στις εκλογές που έγιναν στη Τανάγρα τον Απρίλιο του 1914 εκλέχθηκαν μετά την διαδικασία των εκλογών τα εξής άτομα
 1. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΟΥ
 2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ
 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΚΙΟΚΑΣ
 6. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
 7. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΦΩΤΣΗΣ
 8. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ
 9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
 10. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόεδροι που διατέλεσαν στη κοινότητα Τανάγρας από την ίδρυση του χωριού μέχρι σήμερα ήσαν οι εξής:
 1. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 2. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 5. ΜΗΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 10. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 12. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 13. ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 14. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 15. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 16. ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
 17. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
 18. ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 19. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


  Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Τανάγρας - Αξιοθέατα

  Στην περιοχή υπάρχει η Αρχαία Τανάγρα με ιστορία εφάμιλλης σημασίας με άλλων μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας [Αθήνα, Θήβα κ.τ.λ.] Στην περιοχή έχουν γίνει ...
  www.tanagra.gov.gr/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευμένη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)