«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Gegëria - Γκεκαριά

Πέτρο Λέκκα,από την περιοχή της Σκόντρα 
Gheg - Ghegs - Gegë - Gegët - Gegënia - Gegëria - Γκεγκερία - Γκεκαριά - Γκέγκηδες - Γκέκας. 
Η μεγάλη βορινή αλβανική φυλή πού περιλαμβάνει τις περιοχές της νοτίου Σερβίας,Κοσσυφοπεδίου,Μαυροβουνίου,Κροατίας καί Σκοπίων. 
Η φυλή πού έδωσε το πρωταρχικό όνομα των Αρβανιτών,τού καθαυτού ονόματος της Αλβανίας πού είναι Arbënia καί κατά την τοσκική προφορά Arbëria,δηλαδή τρέποντας το «ν-n» σε «ρ-r». 
Καί τυχαίο δεν θα μπορούσε να είναι μιάς καί το εθνωνυμικό αυτό έχει την εμφάνισή του κυρίως σε περιοχές των Γκέγκηδων όπου επεκτάθηκε στούς μεσαιωνικούς χρόνους σε όλη την φυλή την αλβανική. 
Η λέξη Αλβανία είναι ένα καθαρό «δημιούργημα» των λογίων Ελλήνων καί Λατίνων λόγω της τάσης τους να εξευγενίζουν θα λέγαμε τα διάφορα «βαρβαρικά» ονόματα. 
Το όνομα λοιπόν Αρμπε-α-νία έγινε Αλμπανία καί Αλβανία λόγω της συνηθισμένης τροπής τού «ρ» σε «λ»(αλμυρός-αρμυρός καί αδελφός-αδερφός) στην ελληνική γλώσσα καί τού συμφώνου «μπ» σε «β».
Ως προς το τοπωνυμικό καί εθνωνυμικό τού ονόματος της φυλής Gegë - Γκέγκης(το γνωστό σε εμάς «Γκέκας») καί περιοχής Gegënia - Γκεγκενία, γιά μία ακόμη φορά δεν θα ξεφύγω από την θέση τού Έλληνα γλωσσολόγου Μανώλη Τριανταφυλλίδη πού ξεκάθαρα σημαίνει τον Γίγα - Γίγαντα καί πού πρόκειται γιά έναν από τούς ισχυρούς Γίγαντες - Τιτάνες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τον Γηγενή - Gegenees. Γηγενής στην ελληνική γλώσσα σημαίνει τον αυτόχθονα δηλαδή εκείνον πού γέννησε η ίδια η γη καί πού δεν ήρθε από κάπου αλλού αλλά ήταν εκεί ανέκαθεν. 
Δεν γνωρίζω φίλες και φίλοι άλλο πιό ξεκάθαρο νόημα πού θα μπορούσε να βγεί με όλα τούτα τα οποία παραθέτω καί πού σαν επιβεβαίωση έρχεται στο νού μας η φράση τού Διόδωρου Σικελιώτη: Γηγενείς Γίγαντες.


Γκέγκηδες της Μιρντίτα προσεύχονται έξω από καθολική εκκλησία με τα όπλα στα χέρια τους !

 
ARBËNIA - ALBANIA - ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ 
Το σύνολο των ιστορικών καί συγγραφέων ξένων καί Ελλήνων μας λένε πως η εμφάνιση κατά τον πρώϊμο μεσαίωνα τού ονόματος(επανεμφάνιση θα έλεγα καί δεν θα ήταν λάθος η θέση αυτή) Arbënia - Αλβανία καί επομένως των Αρβανιτών - Αλβανιτών - Αλβανών,οριοθετείται μεταξύ των περιοχών Δυρραχίου - Ντίμπρας - Κρούγιας καί Σκοπίων. 
Όπως έχουμε ξαναπεί Αρμπε-α-νία είχε ονομαστεί μία ευρύτερη περιοχή της περιοχής των Γκέγκηδων,της Γκεκαριάς,καί πού τελικά έδωσε το όνομά της σε όλη την φυλή των Αλβανών - Αρβανών - Αρβανιτών. 
Arbënia (ë προφέρεται αμυδρά κάπως μεταξύ τού ελληνικού «ε» καί «α» καί έτσι εξηγείται το ευμετάβλητο τού φωνήεντος καί τελικά Αρμπενία καί Αρμπανία) λοιπόν είναι η παλαιά καί γνησιότερη μορφή τού ονόματος της Αλβανίας. 
Το ίδιο το όνομα Αλβανία είναι η λόγια απόδοση τού Αρμπενία-Αρμπανία λόγω της εμμονής των Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων να ...εξωραΐζουν τις «βάρβαρες» ονομασίες προς χάριν της καλλιέπειας(κατά το σκεπτικό τους).
Έχουμε ξαναπεί γιά την γνωστή τροπή τού «ρ» σε «λ» πού συνηθίζεται στην ελληνική γλώσσα καί είναι γνωστό πως ένας γνώστης καλός της γλώσσας αυτής δεν θα γράψει π.χ. την λέξη αδεΡφός αλλά αδεΛφός. 
Τώρα,πού βρίσκεται το λάθος καί πού όχι αν προφέρεις τη λέξη αυτή με «ρ» η «λ» ειλικρινά δεν ξέρω καί πάω στοίχημα πως ούτε καί οί «ειδικοί» γραμματολόγοι πραγματικά θα γνωρίζουν να μας πούν. 
Τέλος πάντων θεωρώ πως επρόκειτο γιά αρχαϊκές μορφές των αποδόσεων αυτών καί πού πολύ σωστά ο λαός χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις κόντρα στούς γραμματιζούμενους,πού όπως πολύ σωστά μας λέει ο Εφταλιώτης «βάλθηκαν να μπλαστρώσουν το έθνος». 
Η λέξη Αρμπε-α-νία λοιπόν έγινε ΑΛβανία τρέποντας καί το «μπ» σε «β» καί πού θα συναντήσουμε σε πολλά κείμενα των γραμματιζούμενων εκείνων παλαιότερα το ανεκδιήγητο τού «Βοτσάρεως» μετατρέποντας σε καρνάβαλο το όνομα των ΜΠοτσαραίων. 
Στην εκφρασμένη θέση μου πως η ελληνική καί η λατινική γλώσσα είναι ΑΠΟΤΟΚΕΣ της αρχαίας ιλλυρικής δηλαδή της αλβανικής - πελασγικής καί ότι οί μεν πρώτες διαφυλάσσουν όλα τα παράγωγα των αρχαϊκών λέξεων σε αντίθεση με τα πρωτόριζα πού διαφυλάσσει η δεύτερη,η λέξη Αρμπενία της ρίζας «αρμπ» σημαίνει το λευκό καί συνεκδοχικά το ορεινό μέρος(χιόνι κλπ.). 
Καί διασώζεται στις ρίζες «αλπ» καί «αλφ» πού σημαίνει ακριβώς το λευκό χρώμα εξού καί αλφισμός καί Άλπεις και Αλφειός ποταμός πού σημαίνει τον λευκό. 
Διότι στην ελληνική γλώσσα είναι γνωστές οί εναλλαγές «μπ» -«β» καί τελικά «π» καθώς «αλμπ»-«αλβ» καί «αλπ»-«αλφ» καί δεν τίθεται περαιτέρω εξέταση τού θέματος. 
Αρμπενία λοιπόν καί Αλβανία σημαίνει την καθαρά ορεινή περιοχή καί Αρβανίτες είναι οί κάτοικοι των ορέων. 
Καί τυχαίο δεν είναι πως ακόμη καί το όνομα Γραικός σημαίνει κατά τον Αριστοτέλη τον ορεσίβιο,τον κάτοικο των ορεινών περασμάτων και φαραγγιών στην ορεινή περιοχή της Ηπείρου καί πού στην αλβανική γλώσσα διασώζεται η λέξη γκρίκα-grykë πού σημαίνει το φαράγγι.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)