«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ και το έργο του

 Το έργο του
Είναι γεγονός ότι ο Αλή πασάς στάθηκε αμείλικτος απέναντι στους Σουλιώτες και τους άλλους Έλληνες, που επεδίωξαν να δημιουργήσουν ρωγμές στο κράτος του. Είναι επίσης γεγονός ότι η στάση του αυτή υπήρξε πλήγμα για τον ελληνισμό και δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η ωμότητα με την οποία αντιμετώπισε τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Εν τούτοις, η ιστορική έρευνα σήμερα έχει απομακρυνθεί και έχει απορρίψει τις απόψεις που επικράτησαν τον 19ο αιώνα για την σκληρότητά του. Έτσι, θεωρείται βέβαιο πλέον, ότι ήταν μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της εποχής του, και η επιτυχία του ήταν αποτέλεσμα της ευφυΐας και του πείσματός του και της σκληρής, πολλές φορές τακτικής, που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του.
Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν πλέον ήταν απερίσπαστος από εξωτερικές επιβουλές και απειλές, η προσοχή του στράφηκε προς την οργάνωση της επικράτειάς του και επεδίωξε να οργανώσει το πασαλίκι του σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατασκεύασε δρόμους, γέφυρες, φρούρια και παγίωσε την ασφάλεια, μια ασφάλεια που δεν συναντάμε σε καμία άλλη περιοχή της Νότιας Βαλκανικής εκείνης της περιόδου. Η ασφάλεια αυτή που εκτεινόταν από την φύλαξη των οδικών αρτηριών μέχρι τις κωμοπόλεις, συνετέλεσε στην ανάπτυξη της οικονομικής ζωής. Το εμπόριο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια της τουρκοκρατίας και η Ήπειρος προκάλεσε το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών δυνάμεων, που ίδρυσαν νέα προξενεία, ή ενίσχυσαν τα ήδη υπάρχοντα, τόσο στα Ιωάννινα, όσο και σε άλλες πόλεις της επικράτειάς του.
Ο σεβασμός και η εκτίμηση του Αλή προς τους λόγιους, σε συνδυασμό με την βελτίωση του οικονομικού επιπέδου της περιοχής, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της παιδείας και την ίδρυση σχολών από τις οποίες προήλθαν σημαντικότατοι λόγιοι. Στην Αυλή του είχαν συγκεντρωθεί κάθε είδους άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών. Λόγιοι, καπεταναίοι, Ιταλοί ή Γάλλοι τεχνικοί, γιατροί κ.ά. Ανάμεσα στους συνεργάτες του ήταν οι γραμματικοί του Σπύρος Κολοβός, δραστήριο στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας στην Ήπειρο και ο γλωσσομαθής Μάνθος Οικονόμου, ο "πολιτικός" Μάρκος Δαμιράλης, αντιπρόσωπος των "Αλβανών συμμάχων" αργότερα, στην Α΄Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, οι γιατροί Μεταξάς, Ταγιαπιέρας και Ιωάννης Βηλαράς και άλλοι πολλοί.
Επηρεασμένος εξ άλλου ο Αλής από τις νέες ιδέες που έφερναν οι συνεργάτες του από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σκόπευε να εκσυγχρονίσει το κράτος του και είχε συλλάβει το σχέδιο να δημιουργήσει τακτικό στρατό και να εισαγάγει σύνταγμα, κατά το πρότυπο ανεπτυγμένων χωρών. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στην Αυλή του υπηρέτησαν οι πιο γνωστοί Έλληνες οπλαρχηγοί ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γ. Καραϊσκάκης, ο Αθ. Διάκος, ο Βαρνακιώτης και ο Πανουργιάς αλλά και πολλοί ευρωπαίοι στρατιωτικοί. Είναι δε γνωστή η ιδιαίτερη εύνοια που έδειξε σε ορισμένες προσωπικότητες που δρούσαν στην Ήπειρο, καθώς και η αδιαμφισβήτητη ανεξιθρησκεία του. Ο Αλής δεν διέκρινε χριστιανούς και μουσουλμάνους είτε για την προώθησή τους σε αξιώματα, ή για την επιβολή ποινών σε περίπτωση που παράκουαν τις διαταγές του.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι, η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας θέλησε να στηριχτεί στον Αλή πασά και να εξασφαλίσει την ουδετερότητά του, ή ακόμα και την ενεργό συμμετοχή του στην Επανάσταση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ακόμα και οι ενέργειές του εναντίον του ελληνισμού δεν είχαν κίνητρο τον εθνικό ή θρησκευτικό φανατισμό, αλλά την πρόθεσή του να εξουδετερώσει κάθε πηγή αντίθεσης προς το πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει. Είναι γνωστό άλλωστε ότι με το ίδιο πάθος αντιμετώπιζε και τους ομοεθνείς και ομόθρησκους αντιπάλους του.
Δεν γνωρίζουμε ως ποιο σημείο οι επαφές του Αλή με την Φιλική Εταιρεία επηρέασαν την πολιτική του απέναντι στην τουρκική εξουσία. Είναι όμως βέβαιο ότι η αποστασία του δημιούργησε σημαντικό αντιπερισπασμό στην Πύλη και συνετέλεσε ως ένα βαθμό στην εδραίωση της Επανάστασης στην Νότια Ελλάδα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
61τομη εγκ. "ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ", εκδ. "ΠΑΠΥΡΟΣ", © 1982, 1997, τομ. 6ος
http://geotso.com/Documents/Ali-2.htm
ΒΛΕΠΕ:Aλή πασά
 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)