«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Κυρά Φροσύνη,η πουτάνα που έγινε «ηρωίδα» και…«καλλιμάρτυς»


2
3

ΒΛΕΠΕ:ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ
ΒΛΕΠΕ:ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ

«Αν σκεφτούμε ότι οί μισοί από τούς ήρωες της Επανάστασης πού βλέπαμε κάποτε γύρω μας στις σχολικές αίθουσες,μεγάλο μέρος τού πολιτικού προσωπικού πού στελέχωσε το ελληνικό κράτος στις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυσή του- όπως ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης- εκπαιδεύτηκαν καί αναδείχτηκαν στην αυλή τού Αλή Πασά,καί ότι εκεί βρήκε στήριξη ο γιαννιώτικος διαφωτισμός,τότε ο Τεπελενλής θα ΄πρεπε από καιρό να έχει πάρει τη θέση του στις γενεαλογίες τού ελληνικού κράτους.Η από δεκαετίες αναμενόμενη δημοσίευση τού αρχείου του από τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο αναδεικνύει μία ιστορία πολύ πιό σύνθετη καί υβριδική απ΄ όσο πιστεύαμε. Μας προκαλεί να σκεφτούμε τα πολλά ενδεχόμενα μετασχηματισμού αυτού τού χώρου,σε μιά εποχή δύσης των αυτοκρατοριών καί ανατολής τού συστήματος των εθνικών κρατών»:Αντώνης Λιάκος,καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.- «Ο ελληνόφωνος ηγεμόνας:Η ελληνική ιστοριογραφία τον 19ο αιώνα ερμήνευσε τη δράση καί την προσωπικότητα τού Αλή Πασά μέσα από τα ρομαντικά ιδεολογήματα της εποχής.Αυτό οφείλεται εν πολλοίς καί στο ότι οί οπλαρχηγοί,οί οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση καί πιό μπροστά ανήκαν στην αυλή τού Αλή Πασά,την περίοδο τού Αγώνα δεν τον αναφέρουν παρά σπάνια.Πατροκτονία,θα έλεγε κάποιος,όμως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το ότι οί ίδιοι βρίσκονταν μπροστά σε ένα δίλημμα: η αυλή τού Αλή ήταν το σχολείο τους,αλλά τον ίδιο θα έπρεπε να τον καταγγείλουν ως εκφραστή της οθωμανικής τυραννίας.Δεν μπορούσαν λοιπόν να πάρουν μία καθαρή θέση.Η ρομαντική ιστοριογραφία ισοπέδωσε τον Αλή Πασά,κατατάσσοντάς τον στη χορεία των τυράννων.Το σχήμα δεν είναι εσφαλμένο ούτε όμως καί ακριβές.Η ερμηνεία αυτή συνιστά αναχρονισμό,όπως επίσης καί το να τού αποδώσουμε χαρακτηριστικά αναμορφωτή· ταυτότητα που ούτε την επεδίωκε ούτε μπορούσε να την έχει.Η ελληνοφωνία του,είναι ένας από τούς αποφασιστικότερους παράγοντες οί οποίοι έπαιξαν ρόλο τόσο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του όσο καί της συμπεριφοράς του,είναι βαθιά καί είχε συνέπειες.Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οί νότιοι αλβανοί της εποχής είναι δίγλωσσοι,δηλαδή δεν μιλούν ελληνικά κατά παραχώρηση,αφού η τουρκομάθειά τους είναι κατώτερη της ελληνομάθειάς τους.Ακόμη,δεν είναι βαθιά θρησκευόμενοι.Γιά αυτό καί ο ίδιος ο Αλή Πασάς,μολονότι συντηρητικός μουσουλμάνος,δεν ήταν φανατικός.Αυτό,σε συνδυασμό με την ελληνομάθειά του,τον φέρνει κοντά στούς Έλληνες λογίους»:Βασίλης Παναγιωτόπουλος,ομότιμος διευθυντής ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.- «Ο Αλή Πασάς είχε έμφυτα μεγάλα χαρίσματα.Η πολιτική του οξύνεια υπερέβαινε τούς περιορισμούς της μόρφωσης καί της πολιτικής του κουλτούρας.Όσο καί αν φαίνεται τολμηρό μπορεί κανείς να τον συγκρίνει με τον Ρήγα Φερραίο.Το όραμα μιάς διαβαλκανικής ανεξάρτητης από τον Σουλτάνο επικράτειας χαρακτηρίζει την πολιτική σκέψη καί των δύο.Ο τρόπος βέβαια πραγμάτωσης τού μεγαλεπιβόλου σχεδίου διακρίνει τον επαναστάτη διαφωτιστή από τον ρηξικέλευθο σατράπη»... «Οι Αλβανοί πολεμιστές υπήρξαν,μαζί με Έλληνες αρματωλούς,το στρατιωτικό στήριγμα τού Αλή Πασά στην προσπαθειά του να δημιουργήσει ανεξάρτητο Αλβανοελληνικό κράτος στις δυτικές κτήσεις της οθωμανικής επικράτειας»: «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» (Εκδόσεις Κ.Κουμουνδουρέα)

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)