«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Σκυπετάροι-Λέλεγες-Πύρρος-Μολοσσοί

Βλέπε γιά Κάρες-Λέλεγες σελ.359 εδώ

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
Το «όπισθεν κομμώοντες» των αρχαίων!Το κλασσικό αρβανίτικο ξύρισμα των κροτάφων καί η διατήρηση αλογοουράς:
Από σκίτσα,σχέδια καί πίνακες ζωγραφικής
ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ


Γκεκαριά:
Δηλαδή προέρχεται από τη λέξη:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη


Λέ-λε (γες),η επανάληψη τού πρώτου συνθετικού δεν σημαίνει παρά αυτό πού θέλει να τονίσει,το πολύ,το υπερβολικό.Οί Λέλεγες ταυτίζονται με τούς Πελασγούς,δηλ.πρόκειται γιά τον ίδιο λαό.
Όπως έχουμε τονίσει καί άλλες φορές,το πρωταρχικό νόημα μιάς λέξης χάνεται στην πορεία τού χρόνου από τούς ίδιους τούς ονοματοδότες.Οφείλεται στο ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός πού συνεχώς εξελίσσεται.Καί πολλές λέξεις χάνονται γιά πάντα καί χρειάζεται μακροχρόνια έρευνα γιά να εντοπιστούν ρίζες πού διασώζονται τυχόν σε παράγωγες λέξεις.
Λόγω λοιπόν αυτής της διαδικασίας,λέξεις ταυτίζονται με άλλες ομόηχες.Ταυτίζονται,με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ακόμη περισσότερο το πρωταρχικό τους νόημα.

Αξίζει λοιπόν την προσοχή μας ως προς το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αρβανιτών,την χαρακτηριστική κόμμωση με το ξύρισμα της κεφαλής καί την διατήρηση αλογοουράς,Πελj-Πελασγός:
Λεξικό Κ.Χ.σελ 306
Βλέπε γιά Πέλλα της Μακεδονίας καί άλλες πόλεις εδώ
Στιγμιότυπο από βόρεια Αλβανία,αξίζει προσοχής η αλογουρά τού καπέλου(πρόκειται γιά την γνωστή φούντα στούς Έλληνες φουστανελάδες) στον αριστερό 
Είναι φανερή η ταύτιση τού αλόγου με τούς Πελασγούς-Λέλεγες.Η ταχύτητα τού ζώου,η υπερηφάνεια πού εκπέμπει καί το συναίσθημα της ελευθερίας,η κόμη του,ενέπνευσαν τούς προγόνους μας.Ακόμη καί η όψη τού αρχαιοελληνικού κράνους με το λοφίο εκεί παραπέμπει.
Το άλλο συμπέρασμα πού βγαίνει αβίαστα είναι η πανάρχαια ύπαρξη τού αλόγου καί τού ρόλου του στο λαό μας.Επομένως μας γυρνά πολύ πίσω στο χρόνο ως πρός την ύπαρξη καί εξημέρωση αυτού τού ζώου στον Έλληνο-Πελασγικό κόσμο απ'ό,τι γνωρίζουμε(βλέπε γιά Κενταύρους). 


Πύρρος ο Αετός

Πύρρος,ο βασιλιάς των Μολοσσών
Ο Πύρρος στην προστασία τού Βασιλιά της Ιλλυρίας Γλαυκία:

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.219
Βλέπε Malësia,η περιοχή των βορειοαλβανών Γκέκηδων
Βλέπε Μαλεσίνα
Μal=βουνό

Μολοσσοί-Μολοττοί:


Λεξικό Κ.Γ.Παπαφίλη,εκδόσεις Μ.Σιδέρη

στό ίδιο
Μαλόκ(το δικό μας «μαλάκας»,πού δεν έχει καμμιά σχέση με το μαλακός καί τα σχετικά.Ο μαλακός άνθρωπος,ο πράος άνθρωπος,δεν σημαίνει αναγκαστικά πως είναι καί «μαλάκας».Πιθανόν όμως,με το χρόνο πήρε καινούργιες διαστάσεις η έννοια.Οί βουνίσιοι είναι σκληροί άνθρωποι,πολεμικοί καί βεντετιστές.Η απώλεια της θέσης αυτής προσδίδει μία άλλη έννοια.Την μαλθακότητα,το μαλάκωμα τού χαρακτήρα.Δηλ.η πρωταρχική έννοια είναι ο χαρακτήρας καί ο τρόπος σκέψης τού ορεσίβιου,αργότερα ξεμακρύνοντας ακολούθησε την δύναμη της λεξιπλασίας καί τον πολιτιστικό πλούτο τού λαού καί της γλώσσας του),είναι χαρακτηρισμός πού αποδίδεται από τούς νοτίους Αλβανούς στούς βόρειους ως βουνίσιους,άξεστους.Μαλόκ γενικώς,σημαίνει τον άνθρωπο με έλλειψη πλαστικότητας σκέψης,ότι διαθέτει δηλ. έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.Είναι ο άνθρωπος ο κατ'εξοχήν ξεροκέφαλος,ο πείσμων(καλό,οί υπόλοιποι Αλβανοί τι είναι;Γνωστό το «αρβανίτικο κεφάλι»,αλλά τέλος πάντων).Είναι ο ορεσίβιος,πού ζεί με συγκεκριμένο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο τόπο,με έλλειψη θάλασσας,κάμπου,πού διαμορφώνει η γεωμορφολογική ποικιλία καί έναν ανάλογο χαρακτήρα καί ψυχισμό.Ανοιχτό προφανώς σε νέες ιδέες,σε νέες απόψεις αλλά καί πλουσιότερες γνώσεις,αποτέλεσμα επαφής άλλων πληθυσμών καί λαών.
Με λίγα λόγια θα προσδιορίζαμε τη συγκεκριμένη λέξη(μαλάκας-μαλόκ-ου) με την έννοια όπως είπαμε τού ξεροκέφαλου ορεσίβιου αποτέλεσμα της αυστηρής-εθιμικής κοινωνίας του.Ο βουνίσιος άνθρωπος πού έχει δημιουργήσει την σκληρή του κοινωνία βασιζόμενη στη πατριά-φάρα δύσκολα παρεκλίνει από τον κοινωνικο-ιδεολογικό του κώδικα,με αποτέλεσμα αρκετές φορές τα γεγονότα να τον προσπερνούν.  
Μαλίσινα(Μαυροβούνιο):

Πύρρος-Μπίρ-Μπίρος
Πύρρος,ο αετός:

Πύρρος-Γλαυκίας:
Ο Πύρρος από μικρός έμεινε ορφανός.Βρήκε άσυλο στην Ιλλυρία μας λένε οί συγγραφείς,στην Β.Αλβανία δηλ.στη Γκεκαριά(ο Κ.Σάθας μας λέει πως οί Μπούα-Σκόντρα- κατείχαν το οικόσημο τού Πύρρου καί ότι η κατάγωγή τους ήταν από τη γενιά τού Αχιλλέα),όπου συνεχώς προσπαθούσαν οί ανταγωνιστές της φαμίλιας τού Πύρρου να τον εξοντώσουν.Ήταν ένα παιδί κυνηγημένο,κατατρεγμένο,ένα βασιλόπαιδο από τρανή γενιά καί συγγενής τού Αλεξάνδρου.Δηλαδή ο τελευταίος βασιλικός απόγονος από την γενιά αυτή:
Λεξικό Παπαφίλη

Λεξικό Κ.Χ.
Βλέπε τροπή τού -μπ -β  -π
Πόλεμος,«στο μπόλεμο»,Μπότσαρης καί Βότσαρης κατά τούς λογίους:

«αρχίξανε το μπόλεμο»

Μπουντούρης-Βουδούρης-Πουτούρης
Δεν γνωρίζουμε αν η αιτία υπήρξε ο εκλογικός κατάλογος,μα είναι γνωστό πως λόγω της στείρας αρχαιοπληξίας οί λογιότατοι καί οί κρατικοί υπάλληλοι «εκπολίτιζαν» τα βαριά καί πολυσύνθετα ονόματα σε πιό «ελληνοπρεπή»(το ίδιο ακριβώς συμβαίνει από την αρχαιότητα).Υπήρξαν βέβαια καί πολλές περιπτώσεις πού οί ίδιοι οί κάτοχοι των ονομάτων μετέτρεπαν τα ονόματά τους,εξελισσόμενοι με τον καιρό κοινωνικά καί οικονομικά.

ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗΣ:
«Δεν τούς ξέρεις καλά εσύ τούς Αρβανίτες μου...Οί προγονοί μας ήταν Ηπειρώτες,από τούς οποίους εβγήκεν εκείνος ο Πύρρος,στού οποίου την ορμή μόλις πού μπόρεσαν να αντισταθούν οί Ρωμαίοι.Εκείνος πού πολεμώντας εκυρίευσε τον Τάραντα καί άλλες χώρες της Ιταλίας...Αν λάβεις δε υπ'οψει σου ότι η Αλβανία αποτελεί μέρος της Μακεδονίας,θα ομολογήσεις ότι ακόμα πιό ευγενείς ήσαν οί προγονοί μας,πού με τον Μ.Αλέξανδρο επικεφαλής έφθασαν έως τις Ινδίες.Από εκείνους κατάγονται αυτοί πού εσύ ειρωνεύεσαι...»(Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού Νεωτέρου Ελληνισμού» σελ. 24)ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)