«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Μηλιγγοί

Πρόκειται γιά τούς περίφημους Σλαύους(Ταΰγετος) καί με ιστορική σχέση με την Μάνη καί τούς Μανιάτες,πού σοβαροί ιστορικοί ερευνητές αρνούνται την σλαυϊκή καταγωγή τους.Εμείς τασσόμαστε με αυτή την άποψη καί θα προσπαθήσουμε να την στηρίξουμε,καί όπως πάντα,φυσικά,οί τελικές κρίσεις ανήκουν στον αναγνώστη-ερευνητή. 

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.245

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.79
το -γj(παχύ) καί κατ'επέκταση ως -γκ
Το ε προφέρεται αμυδρά

στό ίδιο σελ.251
Νομίζουμε ότι αξίζει να αναφερθεί το ρήμα(σίγουρα έχει σχέση με τις προηγούμενες λέξεις).Δηλ.οί νεοφερμένοι;Αυτοί πού μόλις κατέφθασαν καί μάλιστα «τσούρμο»,οί καινούργιοι πού ήρθαν καί μάλιστα επαρκέστατοι αριθμητικά.Προσέξτε στά Γκέκικα,μë-(το -ë αμυδρά).

Μηλιγγοί-Μυρμιδόνες
Οί Κ.Άμαντος καί Κ.Σάθας αμφισβητούν την σλαυϊκή καταγωγή των Μηλιγγών:
2
Από το μνημειώδες έργο τού Δ.Μέξη «Ή Μάνη καί οί Μανιάτες»
Βλέπε  Κ.Σάθας

melingόn
Λεξικό Αλβανο-Ελληνικό Κων/νου Γ.Παπαφίλη,εκδόσεις Μ.Σιδέρη

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.235
Ο Μέξης αναγνωρίζει τούς Μηλιγγούς ως Σλαύους(όπως ως γνωστόν καί η επίσημη ιστοριογραφία).Αναγνωρίζει επίσης την ύπαρξη Αρβανιτών στη Μάνη πριν ακόμη από τις γνωστές καί επίσημες καθόδους,δηλαδή τις τοποθετεί από τον 7ο καί 8ο αιώνα(όχι όμως ως «αμελητέα ποσότητα» όπως ο ίδιος σημειώνει.Άλλωστε είναι εντελώς παράλογο αυτή η «αμελητέα» ποσότητα να έχει την δύναμη της δημιουργίας τοπωνυμίων, κωμών,τοποθεσιών ακόμη καί τού ίδιου τού ονόματος της Μάνης).Καί ως απόδειξη παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο,πού αποδέχεται καί αναφέρει,την άποψη περί της αλβανικής προέλευσης τού ονόματος της Μάνης από τον καθηγητή Παύλο Καρολίδη(Μανιάτικης καταγωγής),καθώς τού Κ.Άμαντου,Κ.Σάθα,Κ.Μπίρη καί Π.Φουρίκη(βλέπε καί Γιόνα Μικέ Παϊδούση) κλπ.Η παρουσία των Μηλιγγών όμως πρωτοαναφέρεται σε εκείνη ακριβώς την εποχή,δηλ.συμπίπτει σχεδόν χρονολογικά με την εμφάνιση τού ονόματος της Μάνης.Εάν στέκει λοιπόν η ετυμολογική μας  θέση αλλά καί γενικότερα η άποψή μας,είναι λογικό να σκεφτούμε πως ήδη υπάρχοντες Αρβανίτες ονόμασαν τούς Μηλιγγούς.Τούς είδαν ως συγγενείς,αν λάβουμε υπ'όψη το δεύτερο συνθετικό της λέξης. 
Βλέπε «μασχαλισμός»(οί Μηλιγγοί ταυτίστηκαν με το έθιμο τού μασχαλισμού από πολλούς ερευνητές)

Μυρμιδόνες,πρότερον «Μύρμικας»
1
2
Mυρμιδόνες λοιπόν σημαίνει τα μπουλούκια,το πλήθος,το μέγα πλήθος,μυριάδες.Μυρ-μυρ,επαναλαμβανόμενα,πού θέλει να τονίσει το υπερβολικό τού πλήθους.

Οί Μηλιγγοί έγιναν Χριστιανοί πολύ αργότερα από τούς Μανιάτες της Μέσα Μάνης:
Μέξης σελ.189
Περιγράφεται η αντίστασή τους απέναντι στο Χριστιανισμό στο έργο τού Μέξη.Αν στον ελλαδικό χώρο οί Μανιάτες ήσαν οί τελευταίοι πού δέχτηκαν την νέα θρησκεία οί Μηλιγγοί της έξω Μάνης ήταν εκείνοι πού αντιστάθηκαν ακόμη πιό πολύ.Ήταν άλλωστε λογικό,οί Μανιάτες ως ήδη ευρισκόμενοι εκεί εξήντλησαν πιό πρίν την πορεία τους προς την υιοθέτηση της νέας θρησκείας.Ήσαν λοιπόν οί Μηλιγγοί «αγριάνθρωποι»(ως αγριάνθρωποι αναφέρονται καί οί Μανιάτες,καί άρπαγες καί πειρατές καί ληστές) όπως αναφέρονται,πολεμικότατοι,λάτρεις της ελευθερίας,ένας λαός συνεχώς επαναστατημένος καί ανυπότακτος,«διάγοντας ληστρικόν βίον» όπως αναφέρουν οί ιστορικές πηγές(Κων/νος Ζ' Πορφυρογέννητος):
2
Από το Χρονικόν τού Μωρέως

 Xρονικόν τού Μωρέως 1715-1718
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ιλλυρικής-Αρβανίτικης φάρας.
Πολλά τ'αρβανίτικα τερτίπια καί χούγια...
Οργανωμένοι κατά πατριές(φάρες) με στρατιωτική δομή,όπως οί περίφημες αρβανίτικες κατούνες:
Δρούγγος η Δρόγγος των Μηλιγγών:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη 
στο ίδιο σελ.109

Όσιος Νίκων:Μιληγγοί-Μυρμιδόνες
Πόση αντίθεση από τον ραγδαίο εκχριστιανισμό των Σλαύων πού μαζικά ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό.

Η άποψή μας λοιπόν είναι πως τα βόρεια-δυτικά σύνορα της Ελλάδας,δηλ. η οριογραμμή Ηπείρου καί Δυτικής Μακεδονίας άντεξε καί κατάφερε να απωθήσει την σλαυϊκή εξάπλωση προς νότο λόγω ακριβώς της πιό βόρειας γραμμής αμύνης τού Ιλλυρο-Πελασγικού κόσμου.Οί απώλειες παλαιών Ιλλυριο-Έλληνο-Πελασγικών πιό βόρειων εδαφών απλώς συμπίεσαν αυτούς τούς πληθυσμούς πρός νότο,λόγω της σλαυϊκής επέκτασης.Η ίδια οριογραμμή αμύνης ίσχυε καί από την πλευρά των Ιλλυρικών Σκοπίων,όπου δυστυχώς,όπως δέχονται ιστορικοί ερευνητές,βρήκε εντέλει διέξοδο η σλαυϊκή εξάπλωση,ένα βέβαια συζητήσιμο θέμα ως προς το μέγεθος αυτής της εξάπλωσης(Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη).Εμείς,στο συγκεκριμένο,δεχόμαστε την μέτρια σλαυϊκή διείσδυση σε ορισμένες περιοχές όπου αργότερα εξοβελίστηκε από νεότερες αρβανίτικες διεισδύσεις σε όλη την διάρκεια της Οθωμανικής εποχής,όπου ο Έλληνο-Πελασγικός κόσμος ανασυγκροτήθηκε καί εξαπλώθηκε σε περιοχές πού ήταν προτύτερα.Επομένως,οί δήθεν σλαυϊκοί πληθυσμοί,όπως οί Μηλιγγοί,ήταν πληθυσμοί Ιλλυρικοί,Έλληνο-Πελασγικοί,πριν ακόμη την ονομασία «Αρβανίτες» καί τα σχετικά(ήδη ως προς την ιστορική δυναμική τού ονόματος «Ιλλυριός» καί «Ιλλυριοί» το όνομα έχει χάσει την παρουσία του καί βρισκόμαστε πλέον στην διαδικασία μιάς εθνωνυμικής εξέλιξης καινούργιας.Συνηθισμένο φαινόμενο στούς λαούς,π.χ.Γερμανοί-Αλαμανοί-Γότθοι-Deutschland,Έλληνες-Γραικοί-Γιουνάν(Ίωνες) καί παλαιότερα Αχαιοί,Δαναοί κλπ.) όπου οί βυζαντινοί χρονικογράφοι ταύτισαν γιά παράδειγμα τούς Μηλιγγούς με τις σλαυϊκές εισβολές καί εξαπλώσεις.Ο Νότος δηλ.δέχτηκε πληθυσμούς από την Ιλλυρία καί Μακεδονία(προφανώς καί Θράκης) πού πιέστηκαν προηγούμενα από πληθυσμούς των νεοφερμένων Σλαύων.Με λίγα λόγια,αμφισβητούμε να κατάφεραν σλαυϊκοί πληθυσμοί να έφτασαν,εδικά εκεί,μέχρι την Πελοπόννησο. 

Οί Μηλιγγοί προσδιόριζαν τον γεωγραφικό τους χώρο με την ειδική ονομασία:Ζυγός [Ζυγός τού Μελιγγού].
Α':
Λεξικό Κ.Χ.σελ.122
(Βλέπε Ζαγορά στο Πήλιο,Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο)
Βλέπε όνομα  Ζυγούρας στο Σούλι
καί ως επώνυμο

Β':
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.124
Αποδίδει κατά την άποψή μας την θέληση της αυτονομίας καί αυτοκυβέρνητου των Μηλιγγών.
Είναι γνωστή η φράση «μην με ζυγώνεις»,μην με πλησιάζεις,πού φυσικά έχει την σημασία της ενόχλησης,δεν έχω την επιθυμία να με πλησιάσεις.Αξίζει να τονίσουμε την γκέκικη καταγωγή της λέξης όπως την αναφέρει ο Χριστοφορίδης,από την περιοχή της Malësia.

Doljani,μία από τις φυλές των Μηλιγγών(Δ.Ν.Μέξης,σελ.181):
Doljani-Kόσοβο 
Βλέπε:Δολιανά 

Χρονικό της Μονεμβασιάς
Στ.Κυριακίδης,Βυζαντιναί Μελέται VI.Οί Σλαύοι εν Πελοποννήσω,Θεσσαλονίκη 1947

Μελιγγοί Δωδώνης
Προσέξτε τ'αρβανίτικα επώνυμα
Βλέπε Μηλιγγοί καί εδώ καί εδώ(Μηλιγγώνες)
Α.Κόλλιας,Μάνη-Μηλιγγοί:

Βλέπε:Μελίγκρα (λένε καί τα μυρμήγκια στη Κρήτη,τα πολλά καί μικρά)
---
Βλέπε γιά Νezir-Νεζίρι στην περιοχή Μάτι της Β.Αλβανίας,οί περίφημοι «σλαύοι» Νεζερίτες της  Πελοποννήσου, εδώ.Ένα ακόμη στοιχείο πού επιβεβαιώνει πως οί περίφημοι σλαυϊκοί πληθυσμοί γιά τούς οποίους αναφερθήκαμε δεν ήταν παρά Ιλλυρικοί καί μάλιστα από περιοχές τού Ιλλυρικού Βορρά.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)