«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Αλβανία καί Ήπειρος (οριοθέτηση)

ΘΑΥΜΑ!
Προχωράτε,προχωράτε,καί ...τσούπ, προς το τέλος εμφανίζεται καί η...«Βόρειος Ήπειρος».
                                                


Αlbanian peasants 1878 
(Μην σοκάρει καί μην βιαστεί κανείς να κρίνει γιά εκείνες τις εποχές. Αν ψάξει κανείς στον ελλαδικό χώρο,σε νησιά καί μάλιστα σε χριστιανικούς πληθυσμούς θα συναντήσει την ίδια ακριβώς γυναικεία ενδυμασία ,τουλάχιστον ως προς το κάλυμμα της κεφαλής,καί δεν υπερβάλλω καθόλου. Θα εκπλαγείτε αν τα δείτε).
 Ο άνδρας προέρχεται από την βόρεια Αλβανία.

Κ. Παπαρρηγόπουλος (1815-1891). 
Καθηγητής Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Μονάχου. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. 
Έκδοσις 6η εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος). 
Τόμος Δ. Μέρος Α’. Σελ 298. 
Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε.
 Εν Αθήναις. 1930.
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Μ. Αλέξανδρος, μετά τον φόνο του Κλείτου, εφώναξε τους σωματοφύλακές του «Μακεδονιστί». Δηλαδή, η Μακεδονική γλώσσα ήταν διαφορετική από την Ελληνική (!!!). 

Αλλά ποια ήταν αυτή η Μακεδονική γλώσσα; 
Φυσικά δεν μπορούσε να ήταν η σημερινή «Νοτιοσλαβική», αφού οι Σλάβοι, ως γνωστόν, ήρθαν στην Χερσόνησο του Αίμου 900 και πλέον χρόνια μετά την εποχή του Αλεξάνδρου. 
Οι απόψεις όσων ασχολήθηκαν με το θέμα της «Μακεδονικής» γλώσσας διαφέρουν και κυρίως αυτών που μπερδεύουν την επιστήμη της γλωσσολογίας με την πολιτική σκοπιμότητα. Τελικά, εξετάζοντας τις διάφορες απόψεις και τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς, μπορεί να χαθείς στις «λεπτομέρειες» και να μην μπορέσεις να καταλήξεις πουθενά (!!!).

Κατά την άποψή μας, η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κρύβεται στα αρχαία τοπωνύμια της Μακεδονίας (Αρέθουσα, Άργος, Βέργη, Βεργίνα, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Κρηστώνα, Πέλλα, Σέρρες, Φύσκα κλπ.), που ερμηνεύονται όλα με την Αρβανίτικη γλώσσα, αλλά και στην αναφορά του Στράβωνα περί της ομοιότητας της γλώσσας των Θεσπρωτών, των Μολοσσών και των Μακεδόνων, οι οποίοι αποκαλούσαν τους γέροντες και τις γερόντισσες, όπως τις αποκαλούν και σήμερα οι Αρβανίτες. 

Ο Αλέξανδρος λοιπόν, όταν φώναξε τους σωματοφύλακες «Μακεδονιστί», δεν έκανε τίποτε άλλο από αυτό που έκανε και ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ο οποίος, προκειμένου να εμψυχώσει τους Υδραιο-Σπετσιώτες του θωρηκτού «Αβέρωφ», λίγο πριν την ναυμαχία με τον τουρκικό στόλο, τους μίλησε στη «γλώσσα του λαού», στη γλώσσα που μιλούσαν οι Υδραίοι και Σπετσιώτες. 
Δηλαδή, τους μίλησε … στα ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ (!!!). Μην ψάχνετε λοιπόν να βρείτε την γλώσσα του αρχαίου μακεδονικού λαού στις «επιγραφές», γιατί αυτές που είναι γραμμένες στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, έχουν την ίδια αξία με τις επιγραφές των καταστημάτων της σύγχρονης Αθήνας, οι οποίες είναι γραμμένες στην … Αγγλική γλώσσα, αλλά ούτε και στα «ιδιαίτερα μαθήματα» του Αριστοτέλη, προς τον νεαρό Αλέξανδρο, γιατί και αυτά είναι σαν τα μαθήματα «Γαλλικών και πιάνου» τα οποία διδάσκονταν μέχρι πρόσφατα τα παιδιά των «καλών οικογενειών». 
Γιατί εάν επηρεαστείτε απ΄ αυτά και από την «γλώσσα της διοίκησης», τότε θα πρέπει να δεχτείτε, πως οι Αρβανίτες της Ύδρας και των Σπετσών, ότι μιλούσαν την «Καθαρεύουσα» και πως ο ναύαρχος Κουντουριώτης, του οποίου το όνομα ήταν το «Παύλος», ότι ήταν συμπατριώτης … του Απόστολου «Παύλου» και της ίδιας καταγωγής μ΄ αυτόν (!!!). 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΣ


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)