«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Αλβανοί - Νικολάου Λωρέντη 1838

«ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ»,μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές απάτες τού ελλαδίτικου κράτους,σε συνεργασία πάντα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το Δέλβινο μας λέει ο συγγραφέας πως είναι οχυρή πόλη των Χιμαριωτών! καί πως ο πληθυσμός της των 8-9.000 κατοίκων στην πλειοψηφία του είναι αλβανικός καί χαρακτηριστικό είναι πού ο συγγραφέας απαξιοί να αναφέρει το πιθανό υπόλοιπο τού πληθυσμού.

Η Παραμυθιά Ηπείρου,είναι η μητρόπολη των Αλβανών Τσάμηδων με 3.000 κατοίκους.

 Το Δελβινάκι της Ηπείρου κατοικείται 
από ορθοδόξους Αλβανούς.

Οί Φιλιάτες είναι μία πόλη της Ηπείρου πού κατοικείται από 3.000 Αλβανούς καί η ευρύτερη περιοχή της κατοικείται από 8.000 Αλβανούς. Τούς κατατάσσει ο συγγραφέας στην φυλή των Τόσκηδων καί προφανώς το εννοεί με την γενική έννοια της αλβανικής φυλής τού νότου.

Το Αργυρόκαστρο ο συγγραφέας μας λέει πως είναι οχυρή πόλη των Χιμαριωτών! καί κατοικείται εξ'ολοκλήρου από 10.000 Αλβανούς εκτός από 800 μόνον Έλληνες! Προσέξτε,έχει την σημασία του πού ο συγγραφέας ταυτίζει τούς Αργυροκαστρίτες με τούς Χιμαριώτες καί πού φυσικά τούς αναφέρει γιά μία ακόμη φορά ως Αλβανούς καί τυχαίο δεν είναι μιάς καί επρόκειτο γιά την φυλή των Λιάπηδων. Τώρα τι εννοεί «Έλληνες» ο ίδιος ο συγγραφέας απορώ κι εγώ φίλες καί φίλοι. Πάντως γιά να διευκρινίσω καί ίσως δώσω την εξήγηση ως προς το «Έλληνες» θα αναφερθώ στις επόμενες καί προηγούμενες σελίδες τού πονήματος αυτού καί πού φυσικά Έλληνες εννοεί ο συγγραφέας τούς Βλάχους!!!

 Η πόλη της Πρεμετής κατοικείται από Αλβανούς Λιάπηδες.

Το κέντρο της πόλης της Χιμάρας κατοικείται από 300 οικογένειες χριστιανών Αλβανών ! Χιμάρα εννοείται μικρά κωμόπολη πού έδωσε το όνομά της σε μία ευρύτερη περιοχή. Όπως καί στο Σούλι πού η ονομασία «Σούλι» ενός συγκεκριμένου χωριού,το όνομα επεκτάθηκε σε ευρύτερη περιοχή με συγγενικά χωριά. Ο συγγραφέας δεν περιλαμβάνει καί τα γύρω χωριά της υπολοίπου Χιμάρας πού καί σε αυτά όπως γράφει κατοικούν Αλβανοί !

Το Ντουκάτι(Δουκάτες-Αλβανία) κατοικείται από 2.000 Αλβανούς Λιάπηδες καί ή όλη περιοχή τού Ωρικού από 40.000 κατοίκους Αλβανούς. Η Κανίνα κατοικείται από Αλβανούς πειρατές.

Ο συγγραφέας αναφέρει τις αλβανικές φυλές των Λιάπηδων πού κατοικούν στην κάτω Αλβανία όπως καί τούς Αλβανούς Τσάμηδες της Ηπείρου πού κατατάσσει σε αυτούς τούς Παργινούς καί τούς Σουλιώτες.

Ήπειρος ή Κάτω Αλβανία ή Νότια Αλβανία καί από των περισσοτέρων Ευρωπαίων Γεωγράφων υπό το κοινό όνομα ΑΛΒΑΝΙΑ.

Μετά τον Αλήπασα,η Ήπειρος ή αλλιώς Κάτω Αλβανία σχηματίζει δύο μεγάλα Σαντζάκια,των Ιωαννίνων καί τού Δελβίνου.

Μας λέει ο συγγραφέας πως οί Αλβανοί ή Αρναούτοι ή Αρβανίτες ή Σκιπετάροι είναι ο ίδιος λαός. Οί Αλβανοί έχουν αρχαία Ιλλυρική καταγωγή,είναι ρωμαλέοι,με πολεμικά ήθη καί λιτότατοι κατά την δίαιτα,είναι εραστές τού χορού καί της μουσικής,αθλητικοί καί ασκούν την μισθοφορία.

Τα όρια της Αλβανίας κατά τον συγγραφέα.
Η Αλβανία κατοικείται από όλους σχεδόν Αλβανούς καί ολίγους δε Έλληνες καί Βλάχους!

Τα όρια της βορείου καί ανατολικής Αλβανίας-ΓΚΕΚΑΡΙΑ Ο Νικόλαος Λωρέντης στα Γεωγραφικά του στα 1838,πού σημειωτέον, φανερά υποστηρίζει το ελληνόφωνο στοιχείο καί το παράδειγμα των Βλάχων είναι επαρκές γιά να γίνει κατανοητό αυτό το οποίο λέω, πού ενώ τούς κατατάσσει ξεκάθαρα στούς «Δακορουμάνους» δεν έχει πρόβλημα να τούς συνυπολογίζει ως «Έλληνες» στην ρωμαίικη καταγραφή του στις διάφορες περιοχές καί χώρες. 
Κι όμως με αρκετή εντιμότητα καί ευθικρισία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν διστάζει να καταγράψει αλήθειες όσον αφορά το αλβανικό στοιχείο. 
Ο Λωρέντης λοιπόν παρουσιάζει μία συμπαγής Αλβανία πού αποτελείται από καθαρούς Αλβανούς καί «ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ» Έλληνες καί Βλάχους! 
Δεν διστάζει να αναφερθεί στην ίδια την Ποντγκόριτσα τού Μαυροβουνίου ως καθαρά αλβανική πόλη όπως επίσης στο αλβανικό Ουλκίνιο ή Δουλτσίνο καί στις καθαρά αλβανικές περιοχές τού Κοσσυφοπεδίου. 
Καταγράφει την αλβανική Στρούγκα των Σκοπίων,το Τέτοβο όπως καί την μικρή καί μεγάλη Ντίμπρα. 
Την λίμνη της Οχρίδας την θεωρεί μία ξεκάθαρα αλβανική λίμνη καί εκθειάζει μαζί με τις αλβανικές πόλεις καί χωριά των Σκοπίων όλες τις αλβανικές κωμοπόλεις καί αλβανικά χωριά ολοκλήρου της αρχαίας Δαρδανίας. 
Την Σκόντρα την θεωρεί την μητρόπολη όλης της Γκεκαριάς καί γράφει γιά την περίφημη Κρούγια πού τούς κατοίκους της τούς θεωρεί γνήσιους Μιρντίτες! πού έβγαλαν έναν Καστριώτη,τον Σκεντέρμπεη! 
Τούς εκθειάζει ως άκρως πολεμικούς καί μεγάθυμους,πού ελέγχουν καί υπερασπίζονται μέχρι θανάτου τα απάτητα βουνά τους. 
Καί με αυτά φίλες καί φίλοι αναφέρουμε εκείνα πού αφορούν τις βόρειες καί ανατολικές περιοχές των αλβανικών χωρών μιάς καί ήδη έχουμε παρουσιάσει τον αλβανικό νότο διεξοδικά,παρά το ότι πολλά έχουμε παραλείψει να αναφέρουμε.


Η Αλβανία διαιρείται σε έξι Σαντζάκια: της Σκόντρας(βόρεια Αλβανία),της Αυλώνας(νότια Αλβανία),της Οχρίδας(Σκόπια),της Πρισρένης(Κοσσυφοπέδιο),τού Ντουκαγκίνη(βόρεια Αλβανία) καί Ελμπασάν(κεντρική Αλβανία).
Υποδιαιρείται σε πολλές άλλες μικρές διοικήσεις.
Μητρόπολη της Άνω Αλβανίας είναι η Σκόντρα η οποία περιλαμβάνει καί το Ουλκίνιο τού Μαυροβουνίου! όπως επίσης καί την Ποντγκόριτσα!
Περιλαμβάνει επίσης την Γιάκοβα τού Κοσσυφοπεδίου καί την Μιρντίτα της πατρίδας τού Σκεντέρμπεη όπως καί άλλες πόλεις της βορείου Αλβανίας.Νοτίως περιλαμβάνει το Δυρράχιο,Κάτω Ντίμπρα,Καβάγια,Μπεράτι,Αυλώνα,νήσος Σάσσων,Κούδεσι,Κλεισούρα κλπ.
Ο συγγραφέας αναφέρει την φυλή των Κόλχων στο Ουλκίνι ή Δουλτσίνο πού ήρθαν από την Ασία.
Ο Στέφανος Βυζάντιος στο περίφημο Λεξικό του αναφέρεται στην ιλλυρική φυλή των Κόλχων!


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)