«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

Το Δίγαμα (F) καί η Δασεία

Η Αρβανίτικη διασώζει την προφορά δύο γραμμάτων πού εξέλιπαν στην Ελληνική γραμματολογία χιλιάδες χρόνια πριν,καί εννοούμε το Δίγαμα (F) καί το άφωνο αρχικό (Χ),πού στούς Αλεξανδρινούς χρόνους το βλέπουμε σαν την μέχρι σήμερα γνωστή μας δασεία, (Χέλκ αντί Έλκω καί Βεσς αντί Fέσσω (1) ντύνομαι,βάζω το ρούχο μου).
Μα το δίγαμα (F) το χρησιμοποιεί ο Όμηρος,μπορεί να πεί κανείς περιορισμένα καί στη συνέχεια βλέπουμε τούς Ίωνες καί Αθηναίους να το εγκαταλείπουν.Η Αρβανίτικη εξακολουθεί να διατηρεί καί τα δύο αυτά γράμματα στον προφορικό της λόγο,τρείς χιλιάδες περίπου χρόνια,αφ'ότου οί Έλληνες τα εγκατέλειψαν(2).
Λοιπόν; Αν οί Αρβανίτες φάνηκαν τον δεύτερο η δέκατο μ.Χ. αιώνα πού υποθέτουν οι Φαλμεράϋερ καί ο Νικοκλής,πως εξηγείται η διατήρηση στη γλώσσα τους,στοιχείων πού είχαν εξαληφθεί στην Ελληνική γλώσσα αιώνες πριν;
Αλλά ο μεν Νικοκλής έψαχνε να βρεί την καθαρότητα της Ελληνικής φυλής εκεί πού δεν υπήρχε καί ο Φαλμεράϋερ πάσχιζε να στηρίξει τη γνώμη του «περι εξαφανίσεως της Ελληνικής φυλής»,χωρίς καί οί δύο να έχουν στα χέρια τους το βασικότερο όπλο: Την γνώση της Αρβανίτικης γλώσσας.Καί είναι γεγονός πως δεν μπορείς να κρίνεις καί να συγκρίνεις δύο πράγματα αν αγνοείς το ένα από τα δύο.Δεν ήταν δυνατό να εκφέρουν γνώμη γιά τη σχέση,της Ελληνικής με την Αλβανική,αγνοώντας την Αλβανική.Παρ'όλα αυτά εξέφρασαν μιάν αυθαίρετη εντελώς καί αστήριχτη γνώμη,από διαφορετική σκοπιά ο καθ'ένας καί μάλιστα ο Φαλμεράϋερ με τρείς αλλεπάλληλες πραγματείες γιά να αποδείξει πως Έλληνες καί Άλβανοι δεν έχουν καμμιά απολύτως σχέση καί γίνεται φανερό (μετά την αντιπαράθεση των Αλβανικών καί Ομηρικών λέξεων) το πάθημά τους πού έχει σαν γενεσιουργό αιτία,όχι τόσο την άγνοια ενός βασικού λογικού κανόνα,όσο την εμπαθή αντιμετώπιση ενός ιστορικού προβλήματος.
Το σοβαρότερο ζήτημα είναι η ελλειπής αντιμετώπιση της γνώμης τού Φαλμεράϋερ από τούς Έλληνες ιστορικούς καί ερευνητές τού περασμένου αιώνα,σχετικά με τη σχέση Ελλήνων καί Αρβανιτών καί η έμμεση ουσιαστικά παραδοχή της,πράγμα πού δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα καί καταστάσεις κάθε άλλο παρά σοβαρές.
Έτσι αφέθηκε να δημιουργηθεί η καί δημιουργήθηκε καί υποδαυλίστηκε,ένα κλίμα αντιπάθειας καί μίσους παράλογου κατά των Αρβανιτών καί μιά προσπάθεια κωμικής παραποίησης της Ιστορίας.Δηλαδή οί Έλληνες ιστορικοί,θεώρησαν καί ονομάτιζαν «Έλληνες» όλους τούς Χριστιανούς Αρβανίτες,αποκρύβοντας εντελώς την Αρβανίτικη καταγωγή τους ενώ ταυτόχρονα ζωγράφισαν με τα μελανώτερα χρώματα τούς Μουσουλμάνους Αρβανίτες καί μάλιστα γιά να βαθύνουν πιό πολύ το χάσμα μεταξύ Χριστιανών καί Μουσουλμάνων Αρβανιτών,ανακάλυψαν την ύπουλη ορολογία «Τουρκαλβανός»,πού σού δίνει την εντύπωση πως πρόκειται γιά μιά φυλή επιμιξίας Αλβανών καί Τούρκων.Μα οί Αρβανίτες είτε Χριστιανοί είτε Μουσουλμάνοι ,μισούσαν το ίδιο τούς Τούρκους καί είναι από τούς λίγους Λαούς πού αποφεύγουν τις επιμιξίες με αλλογενείς,διατηρώντας την καθαρότητα καί τη σφριγηλότητα της Φάρας.

1) Βλέπε όμως καί τη λέξη Βεσ-τιάριο-το μέρος πού κρεμάμε τα ρούχα,αλλά καί Εσθής-Εσθήτας,αντί τού Ομηρικού Fέσθης-Fέσθητος.
2) Γύρω στον 7ο π.Χ. αιώνα,με πρώτους τούς Ίωνες.


Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη

στο ίδιο σελ.475

στο ίδιο

στο ίδιο

Σκιερός-Ιερός-Χιερός:

1856ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)