«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009

Υπάκουσε στον Αλέξιο η Εκκλησία της Κύπρου

Φανάρι-Μόσχα: Κρίση στα όρια του... σχίσματος

 Μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση της Ορθοδοξίας τείνει να σηματοδοτήσει νέα περίοδο σοβαρής κρίσης στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας. Αιτία η τετρασέλιδη επιστολή που έστειλε ο πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος στους προκαθήμενους των ορθόδοξων εκκλησιών.


Μέσω αυτής τους προτρέπει να μην παραστούν στο Κίεβο για τον εορτασμό των 1.020 χρόνων από τον εκχριστιανισμό των γηγενών της περιοχής.
Μάλιστα ο Αλέξιος δεν διστάζει να παραλληλίσει την κρίση με το σχίσμα του 1054! Αφορμή η επικείμενη επίσκεψη του οικουμενικού πατριάρχη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Πάντως ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, με ομόφωνη απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που συνεδρίασε εκτάκτως χθες, θα δώσει το παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Χθες ο πατριάρχης έστειλε απαντητική επιστολή στον Αλέξιο, με την οποία χαρακτηρίζει "αδικαιολόγητες, αβάσιμες και προσβλητικές" τις αιτιάσεις που διατυπώνει ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Μόσχας στις επιστολές του περί δήθεν πρόθεσης του οικουμενικού πατριάρχη να έρθει σε επαφή με εκπροσώπους των σχισματικών εκκλησιών της Ουκρανίας την Κυριακή. Ο Βαρθολομαίος επισημαίνει ότι είχε θέση ως προϋπόθεση της παρουσίας του στο Κίεβο τη μη συμμετοχή σχισματικών στις εκδηλώσεις στις οποίες θα παρασταθούν ο ίδιος και ο εκπρόσωπος της κανονικά αναγνωρισμένης από το πατριαρχείο Μόσχας εκκλησίας της Ουκρανίας, μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος. Επιπλέον εξηγεί ότι, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και παρεξήγηση, ο ίδιος πρότεινε να περιληφθεί στο πρόγραμμα των εορτασμών η τέλεση από κοινού λειτουργίας με τους άλλους προκαθήμενους των ορθοδόξων εκκλησιών.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ
"Εάν ήσαν βάσιμοι αι διά των Υμετέρων επιστολών προσβλητικαί κατά του ημετέρου προσώπου αιτιάσεις, ήτοι περί κοινής συμπροσευχής μετά των ηγετών των διαφόρων σχισματικών ομάδων ή περί ακρίτου και κατά παραβίασιν της κανονικής τάξεως αποδοχής αυτών εις την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, τότε η πρότασις διά την συλλειτουργίαν ημών θα ήτο αδιανόητος, διό και ανεμένομεν από της Υμετέρας Μακαριότητος κατά την ιστορικήν ταύτην στιγμήν φιλόφρονας λόγους αγάπης και όχι βεβαίως βεβιασμένας κρίσεις ή απειλάς επί τη βάσει ακρίτων σπερμολογιών, αι οποίαι δεν εκφράζουν την πάντοτε υπεύθυνον θέσιν της Μητρός Εκκλησίας".
Εν συνεχεία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει ότι η συμμετοχή του στους εορτασμούς αποβλέπει στην προβολή της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
“Η ημετέρα συμμετοχή εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις, ως και πάσαι αι διορθόδοξοι πρωτοβουλίαι της Μητρός Εκκλησίας αποσκοπούν άνευ οιασδοίτινος ιδιοτελείας εις την διακονίαν ή την προβολήν της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία βεβαιούται συνεχώς διά του κοινού βαπτίσματος εις την αμώμητον πίστην των Ορθοδόξων”.
Παρατηρεί τέλος ότι οι εορτασμοί της επετείου του εκχριστιανισμού των Ρώσων υπενθυμίζουν το κοινό χρέος, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τη λύση του ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος. “... Διό και επαναλαμβάνομεν την πρότασιν διά την Υμετέραν συμμετοχήν εις την επίσημον λειτουργίαν, διότι η ημετέρα ενότης ενώπιον της Τραπέζης του Κυρίου υπερβαίνει τας διασπάσεις του κόσμου”.

ΥΠΑΚΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έσπευσε να ανακοινώσει ότι υπακούει στην επιστολή Αλέξιου. Συγκεκριμένα, σε ανακοινωθέν της αναφέρει: "Ύστερα από διαβουλεύσεις που έγιναν, η Ιερά Σύνοδος απεφάσισε όπως η Εκκλησία της Κύπρου μη συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Κίεβο Ουκρανίας για τα 1.020 χρόνια από τη βάπτιση των Ρώσων είτε διά του προκαθημένου αυτής, είτε δι' αντιπροσωπείας, είτε δι' άλλου εκκλησιαστικού οργάνου".
Αντιθέτως, ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, μόλις έλαβε την επιστολή του Αλέξιου, επικοινώνησε με τον οικουμενικό πατριάρχη και του δήλωσε τη συμπαράστασή του.
ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Να σημειωθεί ότι από τις 15 Ιουνίου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ είχε μεταδώσει δηλώσεις του εκπροσώπου της επίσημης ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, αρχιμανδρίτη Κύριλλου, ο οποίος διαβεβαίωνε πως οι εκπρόσωποι του οικουμενικού πατριαρχείου είχαν διαπραγματευθεί με τις ουκρανικές αρχές να μην υπάρχουν εκπρόσωποι των λεγόμενων σχισματικών εκκλησιών στις επισκέψεις στις οποίες θα παραβρίσκονταν ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο μητροπολίτης Βλαδίμηρος.


  • Το κατηγορώ του Αλέξιου. Ο πατριάρχης Μόσχας κατηγορεί τον Βαρθολομαίο για σχέσεις με τον σχισματικό πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ρωσσοουκρανίας Φιλάρετο, με τον μητροπολίτη Μεθόδιο, ηγέτη της δεύτερης σχισματικής ομάδας της Ουκρανίας, και τους ηγέτες της ελληνοκαθολικής εκκλησίας και άλλων κοινοτήτων. Του αποδίδει ευθύνες για συμμετοχή στα σχέδια των ουκρανικών αρχών, επειδή, όπως τονίζει, έχει προσκληθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας μαζί με τους ηγέτες των σχισματικών εκκλησιών της Ουκρανίας, προκειμένου να "χρησιμοποιήσουν την επίσκεψη της Α.Θ. Παναγιότητος εις Κίεβον διά να υποστηρίξουν τους σχισματικούς και να διακηρύξουν το δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να έχη εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν επί της Ουκρανίας και να αρνηθή τα αντίστοιχα κανονικά δίκαια του Πατριαρχείου Μόσχας".
    Επιπλέον ο Αλέξιος προαναγγέλλει πως δεν θα συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις αλλά θα "εφαρμόση ίδιον πρόγραμμα εορτασμών εν Κιέβω". Εντύπωση προκαλεί ότι ο πατριάρχης Μόσχας κάνει λόγο για σχέδιο εγκαθίδρυσης "Μητροπόλεως του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εν Ουκρανία", η οποία θα περιλαμβάνει στην ιεραρχία της τους σχισματικούς. Προκλητική θεωρείται και η έκκληση προς τον Βαρθολομαίο να μην προβεί σε αντικανονικά βήματα, γιατί αλλιώς είναι δυνατό "να επέλθη εκκλησιαστική διαίρεσις δυναμένη ως προς τα αποτελέσματά της να συγκριθή προς τα γεγονότα του έτους 1054"!
  • Ιουλ 23, 2008

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)