«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009

Ιερά Μονή Βατοπεδίου: αμύθητη περιουσία

Ιερά Μονή Βατοπεδίου: αμύθητη περιουσία


Ιερά Μονή Βατοπεδίου: αμύθητη περιουσία

Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε δεκάδες άλλες χώ­ρες. Μεταξύ αυτών, η Βουλγαρία, η Σερ­βία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Κύπρος -ακόμα και σε περιοχές της Μικράς Ασίας!
Περιουσία που αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς πρόκειται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οικό­πεδα, κατοικίες, ξενοδοχεία και κάθε λογής επι­χειρήσεις, έως και μεταλλεία! Η ηγεσία της μο­νής αξιοποιεί διακεκριμένους νομικούς που έ­χουν καλές διακρατικές επαφές και συνεργασίες, ώστε να τα διεκδικήσουν, από κυβερνήσεις ή α­πλούς πολίτες, χρησιμοποιώντας είτε έγγραφα με χρυσόβουλα από βυζαντινούς αυτοκράτορες (όπως έγινε με τη λίμνη Βιστονίδα), είτε γραπτές μαρτυρίες από διαπρεπείς προσωπικότητες που έζησαν πριν από δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις αιώνες! Στο αρχείο της μονής άλλωστε βρίσκο­νται 310.000 έγγραφα (χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων, πατριαρχικά σιγίλια κ.λπ.) και άλ­λα 2.050 χειρόγραφα, από τα οποία το 1/3 είναι γραμμένα σε περγαμηνή. Και ελάχιστοι γνωρί­ζουν τι αναφέρουν. Η σταχυολόγηση της ακίνη­της περιουσίας που επιχειρούμε σήμερα βασίζε­ται στα πιο επίσημα έγγραφα που διαθέτει η μο­νή. Δεν είναι πλήρης, αλλά ενδεικτική του τι ακρι­βώς είχε, έχει, διεκδικεί ή μπορεί να διεκδικήσει!

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
Κάποια, μάλιστα, από τα δωρηθέντα δεν αποκτήθηκαν ποτέ, παρά τη διπλωματική ή πολιτική πίεση, ενώ για κάποια άλλα απλώς κανείς δεν γνω­ρίζει σε ποια χέρια βρίσκονται σήμερα και, βεβαί­ως, πώς έγινε η μεταβίβαση!
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τα βόρεια σύνορα μας, στη Μονή Βατοπεδίου ανήκουν:
Στη Βουλγαρία: το μονύδριο του Αγίου Νικολάου (Μεσημβρία, σήμερα Μεσέμπαρ) και η μονή Σπηλαίου (Μελένοικο).
-Στη Σερβία: μία μονή στο Βελιγράδι, πολλά μετόχια και δικαιώματα σε μεταλλεία σε διάφορες το­ποθεσίες.
-Πηγαίνοντας βορειότερα, σε Ρουμανία και Μολδαβία, η ιστορία περιπλέκεται. Το Βατοπέδι, χρό­νια τώρα, εφαρμόζει στο έπακρον τη φράση που α­ρεσκόταν να χρησιμοποιεί ο μακαριστός Χριοτόδουλος: "Εκκλησιαστική διπλωματία". Για να επιτύ­χει, φυσικά, την ανάκτηση των δωρηθέντων!
-Οι σχέσεις της μονής με τους ηγεμόνες των δύο πριγκιπάτων, της Μολδαβίας και της Βλαχίας (μετέπειτα Ρουμανία), ήταν στενότατες από τον 15ο αιώνα. Έτσι, μέχρι τον 19ο αιώνα η περιουσία της στην περιοχή ήταν τεράστια. Πρόσωπα που έχουν δει τα έγγραφα διεκδίκησης μιλούν για έκτα­ση ίση με τη Μακεδονία και Θράκη.
Η μονή τα έχασε όλα, με τη δήμευση της μοναστηριακής περιουσίας από το ρουμανικό κράτος το 1863.
-Η σημερινή διοίκηση, ωστόσο, δεν έχει απεμπολήσει τα δικαιώματα της. Πριν από περίπου πέ­ντε χρόνια ξεκίνησε ο αγώνας διεκδίκησης.
Δεν τελεσφόρησε ακόμα και συνεχίζεται. Άνθρωποι που γνωρίζουν τι συμβαίνει και το τι χρυ­σόβουλα έχουν ξεσκονίσει οι μοναχοί, μιλούν για μία μάχη που αναπόφευκτα έχει διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις.
Το θέμα ενδιαφέρει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο (στο οποίο ανήκει το Άγιον Όρος) και το Πατριαρχείο της Ρωσίας (Μολδαβία κ.λπ.). Α­μέτοχοι δεν μένουν ούτε οι πολιτικοί. Ενδεικτική είναι η ιστορία της Μονής Γκόλια στο Ιάσιο, την πρώην πρωτεύουσα της Μολδοβλαχίας, κέντρο της Φιλικής Εταιρείας τον καιρό της ελληνικής ε­πανάστασης.
-Ο ναός χτίστηκε το 1564 από τον Ιωάννη Γκόλια (προύχοντα της περιοχής).
Η χήρα του τον μετέτρεψε σε μοναστήρι και το αφιέρωσε στη Μονή Βατοπεδίου. Μετέπειτα, διάφοροι Μολδαβοί βοεβόδες (κάτι σαν περιφερει­άρχες) παραχώρησαν χωριά των περιοχών τους, ενώ το 1660 ο Στεφανίτζα Λούπου (ηγεμόνας της εποχής) επικύρωσε την κατοχή όλων αυτών από το Βατοπέδι και το απάλλαξε από ορισμένους φόρους. Το 1828 στο Βατοπέδι ανήκαν 100.000 στρέμματα γης, κυρίως στη Βεσσαραβία (Μολ­δαβία)! Η Μονή Γκόλια, που πλούτισε στο πέρα­σμα των χρόνων από προσφορές Ελλήνων και Ρουμάνων, υπάρχει ως σήμερα.
Η ιστορία αυτή δεν είναι η μοναδική. Το Βατοπέδι φέρεται να έχει εμφανίσει έγγραφα κυριό­τητας και για περιουσίες σε πόλεις της Ρουμα­νίας, όπως το Μπαρλάδ, το Τεκούτσι, η Βράντσεα, το Ορασούλ δε Φλότσι, το Φοξάνι, η Πράχοβα, το Μπακάου (κτίριο που είχε μετατραπεί σε φυλακή, εγκαταλείφθηκε το 1885 και σήμερα βρί­σκεται σε κακή κατάσταση) και την Τούτοβα.
Το παρελθόν μπορεί να στοιχειώνει τα όνειρα των Ρουμάνων και Μολδαβών αξιωματούχων,
στην Κύπρο, όμως, κάποιοι δεν κοιμούνται, με τις υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται το Βατοπέδι. Η πλειονότητα των μοναχών που ζουν σήμερα εκεί είναι Κύπριοι και είναι γνωστές οι σχέσεις του ηγούμενου της Μονής Εφραίμ με τον ετεροθαλή αδερφό του, Νίκο Κουτσού, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Κύπρου και τον μητροπολίτη Λεμεσού και πρώην υποψήφιο για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο του νησιού, Αθανάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Σύλλογο Φίλων και Συγγενών Μοναχών, η Μονή Βατοπεδίου διεκδικεί ένα διώροφο κτίριο στην Πάφο.
Το οίκημα ανήκε (μέσω κληρονομιάς) σε κάποιον νεαρό μοναχό της μονής και βάσει του κα­ταστατικού του Αγίου Ορους έχει περάσει αυτο­δικαίως στα χέρια της. Η οικογένεια του αντιδρά, αλλά εκπρόσωποι της μονής έχουν ενημερώσει τους ενοίκους ότι θα προχωρήσουν σε έξωση. Λέγεται ότι εκεί θα κτιστεί ξενοδοχειακή μονάδα.
-Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η περιουσία που διαθέτει η Μονή σε περιοχές της Ανατολι­κής Θράκης και της Μικράς Ασίας: Εναν ναό και κτήματα στην Καλλίπολη, οικόπεδα στην Αφουσία της Προποντίδας, στην Τραπεζούντα, στη Φιλα­δέλφεια, στα Μουδανιά και στη Σμύρνη. Βεβαίως, για να τα διεκδικήσει πρέπει να αλλάξει το καθε­στώς για τις περιουσίες στην Τουρκία.
-Ο κατάλογος είναι μακρύς και πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει τι επακριβώς ανήκει στη Μονή Βα­τοπεδίου, εκτός αλλά και εντός Ελλάδος. Από μία μικρή έρευνα που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, διαπιστώνει κανείς ότι στη Μονή Βατοπεδίου ανή­κουν, πέραν των όσων έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό, και πολλά κτήματα, οικήματα και άλλες εκμεταλλεύσεις σε περιοχές των Σερρών, στη Λή­μνο, στη Βέροια, στην Έδεσσα (μεταξύ άλλων ένα ξενοδοχείο και υδρόμυλος) και στην Άρτα.
-Πέραν όμως όλων όσα έχουν αναφερθεί, χαρακτηριστική της στάσης που τηρούν εδώ και χρόνια οι μοναχοί του Βατοπεδίου και άλλων μο­ναστηριών, είναι η φράση ενός διακεκριμένου ε­πιστήμονα ο οποίος μεσολάβησε ανεπιτυχώς πριν από πέντε χρόνια, ώστε το Βατοπέδι να α­νακτήσει περιουσία που είχε δωρηθεί από Έλ­ληνα του εξωτερικού και την εκμεταλλεύονταν οι υιοί του αποθανόντα: "Τι είχαμε, τι χάσαμε! Μας ελέγχει κανείς;"

Κωνσταντίνος Θ. Κουτελίδης Ξάνθη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)