«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 25 Μαΐου 2010

Οί επιδιώξεις των Σλαύων

«Τήν επαύριον λοιπόν τού 2ου παγκοσμίου πολέμου ό κόσμος ευρέθη είς ιδεολογική αντιπαράθεση. Ή Σοβιετική ιδεολογία μέ επικεφαλής τήν Ρωσία, επεδίωκε τήν παγκόσμιο κυριαρχία, μέ υποκινούμενες τοπικές εξεγέρσεις. Ή Ελλάς αποτελούσε μία έκ τών χωρών πού μέσω εξεγέρσεως θά μετατρεπόταν σέ Ρωσικό παράρτημα. Ή επέκτασις βέβαια σέ αυτήν τήν Σοβιετοκρατία θά συνεπήγετο γιά τήν Ελλάδα απώλεια κάθε πολιτικής ελευθερίας καί εδαφικό ακρωτηριασμό.Από τήν εποχή τού μεσοπολέμου, είχε ρητώς καί επισήμως διακηρυχθή από τήν Κομμουνιστική Διεθνή τό έν προκειμένω Σταλινικό πρόγραμμα, πού ήθελε τήν κάθοδο τών Σλάβων είς τό Αιγαίον καί τήν απόσπαση τής Μακεδονίας πρός όφελος τών Βούλγαρων καί Σκοπιανών. Τήν επιδίωξη αυτήν τών Σλάβων ησπάσθη τό ΚΚΕ, γιαυτό καί είχε βοήθεια υλική καί ηθική από όλον τόν Βαλκανικό Σοβιετικό συνασπισμό καί κυρίως τούς γείτονας υπό κομμουνιστική κυριαρχία. Κατά τήν Επιτροπή ερεύνης τού ΟΗΕ, ή στρατιωτική εκπαίδευσις τών ανταρτών εγένετο είς τίς βόρειες αυτές γείτονες χώρες τής Ελλάδος. Ή έκθεσις αυτή τού ΟΗΕ εγένετο ύστερα από επιτόπια έρευνα στίς 23/5/47. Επίσης οί χώρες αυτές προμήθευαν τούς αντάρτες μέ όπλα καί πολεμοφόδια καί τούς διηυκόλυναν, αφήνοντάς τους νά περνούν τά σύνορα καί νά επανέρχονται στήν Ελλάδα όποτε ήθελαν. Επίσης τούς παρείχαν άσυλο. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτονταν στά μεταξύ των συμφωνηθέντα, περί ανεξαρτητοποιήσεως τής Μακεδονίας καί Βουλγαροποιήσεως τής Θράκης. Επόμενο ήτο λοιπόν νά κατασυντριβή ή Εθνοπροδοτική ανταρσία. Ό πόλεμος τελείωσε μέ τίς νίκες στόν Γράμμον καί Βίτσι τόν Αύγουστο τού 1949. Οί νεκροί ανήλθαν σέ δεκάδες χιλιάδες καί από τίς δύο πλευρές. Όμως τό σύνολο τής καταστροφής σέ υλικά αγαθά ανήλθε τό ένα δισεκατομμύριο δολάρια, σέ εποχή πού τό κατακεφαλήν Εθνικό εισόδημα τής Ελλάδος μόλις υπερέβαινε τά 100 δολάρια. Όταν όλα τά κράτη τής Ευρώπης επεδίδοντο σέ ανοικοδόμησιν από τά ερείπια τού παγκοσμίου πολέμου, είς τήν Ελλάδα διεξαγόταν πόλεμος, περισσότερο αιματηρός καί από τόν παγκόσμιο.
Ή επόμενη δεκαετία (τού 50) θά βρεί τήν Ελλάδα μέσα στήν οικονομική εξαθλίωση, καί γενικά σέ μία θέσι χειρότερη από τίς χώρες πού νικήθηκαν στόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα εναντίον αυτών τών χωρών πού νικήθηκαν, τά παιδιά τής Ελλάδος έδοσαν τα καλλίτερα χρόνια των. Τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, οί Έλληνες έφθασαν νά βάζουν κρέας στό τραπέζι των 4 φορές τόν χρόνο, ενώ οί στρατιωτικοί πού τόσα έχουν προσφέρει στό Έθνος, εδέχθησαν αφόρητες οικονομκές πιέσεις σέ όλη τήν δεκαετία τού 1950, γεγονός πού διακωμωδήθηκε από τόν Ελληνικό κινηματογράφο (Αλέκος Σακελάριος «Ένας ήρωας μέ παντόφλες»). Επίσης τήν δεκαετία αυτή, εναντίον τής Ελλάδος ερχόταν ένας πιστός εχθρός από τά παλιά. Μετά τόν θρίαμβο κατά τών Ιταλών, τήν εποποιϊα κατά τών Γερμανών καί τήν νίκη κατά τών φιλοσοβιετικών, ενεφανίστηκαν οί Τούρκοι».


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)